"Studia Iuridica, nr 77"

Libra identifier: 219066

Table of Contents

Małgorzata Brulińska ‒ Aspekty prawne przeciwdziałania i zwalczania praniapieniędzy w Polsce. Wyzwanie dla polskich instytucji finansowych 7

Małgorzata Brulińska ‒ The Legal Aspects of Counteracting and Combating MoneyLaundering in Poland. The Challenge for the Polish Financial Institutions 7

Karolina Czapska ‒ Electronization of Mediation Proceedings as a Challenge forthe Polish Dispute Resolution System 23

Karolina Czapska ‒ Elektronizacja postępowania mediacyjnego jako wyzwaniedla polskiego systemu rozwiązywania sporów 23

Cezary Dzierzbicki ‒ Entry in the Land Register Proceedings – Between Traditionand Modernity 33

Cezary Dzierzbicki ‒ Wpis w postępowaniu wieczystoksięgowym – międzytradycją a nowoczesnością 33

100-leciu niepodległości 49

Aleksandra Frania ‒ Autonomous Transport and Polish Law in the Next100-anniversary of Independence 49

Agnieszka Kaczyńska-Kral ‒ Spór kompetencyjny Ministra Cyfryzacji orazPrezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na podstawie art. 33 Prawaprzedsiębiorców 59

Agnieszka Kaczyńska-Kral ‒ The Competency Dispute Between the Ministerof Digitization and the President of the Office for Personal Data ProtectionBased on the Law of Entrepreneurs 59

Dariusz Mańka ‒ Some Issues of the Legal Status of Polish Regulatory Authorities:Doctrinal and Comparative Notes 68

Dariusz Mańka ‒ Z problematyki statusu prawnego polskich organówregulacyjnych: uwagi doktrynalne i prawnoporównawcze 68

Marta Piętka ‒ Challenges to Labor Migration ‒ the Problem of Employmentof Foreigners in Poland 92

Marta Piętka ‒ Wyzwania wobec migracji zarobkowej ‒ problematykazatrudnienia cudzoziemców w Polsce 92

Maciej Piotrowski ‒ Polish Draft Space Law – a Regulation Appropriate for the 21thCentury? 101

Maciej Piotrowski ‒ Projekt polskiego prawa kosmicznego – regulacja na miaręXXI wieku? 101

Janusz Roszkiewicz ‒ Spór o Trybunał Konstytucyjny – geneza i istota problemu,skutki, scenariusze na przyszłość 119

Janusz Roszkiewicz ‒ The Dispute Over the Constitutional Tribunal – the Genesisand the Essence of the Problem, Effects, Scenarios for the Future 119

Dorota Seroczyńska ‒ Konsekwencje naruszenia prawa pierwokupu lub prawapierwszeństwa nabycia praw udziałowych 139

Dorota Seroczyńska ‒ The Legal Consequences of the Breach of Pre-emptive Rightor Right of First Refusal on Transfer of Shares 139

Michał Sopiński ‒ Football and Philosophy of Law: The Game or Scorer’sDiscretion 158

Michał Sopiński ‒ Futbol i filozofia prawa: gra albo kaprys sędziego 158

Piotr Stępień ‒ Cooperative Ownership Right to a Flat Relative to Property Right.Past, Present and Perspective for the next 100 Years 174

Piotr Stępień ‒ Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu a prawo odrębnejwłasności lokalu. Przeszłość, teraźniejszość oraz perspektywa na kolejne100 lat 174

Konrad Wojnarowski ‒ Wpływ prawa Unii Europejskiej na polską politykęregionalną 184

policy 184

Dawid Ziółkowski ‒ Empowering Social Participation in Local Government –a Challenge for Administrative Law 199

Dawid Ziółkowski ‒ Wzmocnienie partycypacji społecznej w samorządzie –wyzwanie dla prawa administracyjnego 199