"Psychologia poznawcza"

Libra identifier: 224374

Table of Contents

Przedmowa do nowego wydania 12

Przedmowa 14

Prolog 20

Rozdział 1 22

Umysł i poznanie 22

1.1. Poznanie – umysł – działanie 24

1.2. Psychologia poznawcza: dziedzina czy paradygmat? 31

1.3. Ogólna architektura umysłu 45

1.4. Podsumowanie 55

CZĘŚĆ I 56

REPREZENTACJE POZNAWCZE 56

Rozdział 2 56

Istota i forma reprezentacji umysłowych 58

2.1. Pojęcie reprezentacji umysłowej 59

2.2. Reprezentacje obrazowe 62

2.3. Reprezentacje werbalne 74

2.4. Pierwotność czy wtórność nietrwałych reprezentacji umysłowych 85

2.5. Podsumowanie 92

Pojęcia i schematy 93

Rozdział 3 93

3.1. Konstrukt reprezentacji pojęciowej 94

3.2. Struktura i funkcjonowanie reprezentacji pojęciowych 97

3.3. Dynamiczna koncepcja umysłu, czyli o relacjach między pojęciami 119

3.4. Podsumowanie 126

Rozdział 4 128

Wiedza 128

4.1. Rodzaje wiedzy 129

4.2. Organizacja wiedzy 139

4.3. Nabywanie wiedzy 152

4.4. Wiedza ekspercka 158

4.5. Podsumowanie 164

CZĘŚĆ II 166

ELEMENTARNE PROCESY POZNAWCZE 166

Rozdział 5 168

Uwaga i świadomość 168

5.1. Istota i aspekty uwagi 169

5.2. Teorie uwagi 175

5.3. Uwaga a (nie)świadomość 205

5.4. Podsumowanie 211

Kontrola poznawcza 212

Rozdział 6 212

6.1. Czynności automatyczne i automatyzacja 214

6.2. Hamowanie jako mechanizm kontrolny 233

6.3. Funkcje zarządcze 247

6.4. Podsumowanie 259

Percepcja 260

Rozdział 7 260

7.1. Podstawowe właściwości percepcji 261

7.2. Spostrzeganie jako proces oddolny 265

7.3. Spostrzeganie jako proces odgórny 277

7.4. Teorie percepcji 281

7.5. Proces spostrzegania w praktyce 292

7.6. Podsumowanie 298

Pamięć 299

Rozdział 8 299

8.1. Natura pamięci 300

8.2. Systemy pamięci przemijającej 318

8.3. Systemy pamięci trwałej 342

8.4. Podsumowanie 350

Czynności pamięciowe 351

Rozdział 9 351

9.1. Fazy procesu pamięciowego: prawda czy złudzenie? 352

9.2. Zapamiętywanie 355

9.3. Przechowywanie 373

9.4. Odpamiętywanie 381

9.5. Zawodność pamięci 386

9.6. Podsumowanie 393

CZĘŚĆ III 396

ZŁOŻONE PROCESY POZNAWCZE 396

Myślenie i rozumowanie 398

Rozdział 10 398

10.1. Istota myślenia 400

10.2. Rodzaje myślenia 404

10.3. Teorie myślenia 409

10.4. Struktura myślenia 414

10.5. Rozumowanie dedukcyjne 421

10.6. Rozumowanie warunkowe 432

10.7. Teorie rozumowania dedukcyjnego 440

10.8. Rozumowanie indukcyjne 449

10.9. Inne rodzaje rozumowania 452

10.10. Podsumowanie 458

Rozdział 11 459

Rozwiązywanie problemów 459

11.1. Problem i rozwiązywanie problemu 460

11.2. Typy problemów 462

11.3. Teorie rozwiązywania problemów 473

11.4. Heurystyki rozwiązywania problemów 478

11.5. Fazy rozwiązywania problemów 486

11.6. Przeszkody w rozwiązywaniu problemów 503

11.7. Czynniki wspomagające rozwiązywanie problemów 506

11.8. Rozwiązywanie złożonych problemów 514

Rozdział 12 521

Wydawanie sądów i podejmowanie decyzji 521

12.1. Wydawanie sądów 522

12.2. Podejmowanie decyzji 543

11.9. Podsumowanie 559

12.3. Podsumowanie 559

Język i mowa 561

Rozdział 13 561

13.1. Natura języka 562

13.2. Przyswajanie języka 574

13.3. Mówienie 584

13.4. Rozumienie przekazów językowych 590

13.5. Podsumowanie 599

Bibliografia 602

Indeks nazwisk 648

Indeks rzeczowy 665

O Autorach 673