"Studia Iuridica, nr 74"

Libra identifier: 226340

Table of Contents

Część I. Dzieło Leona Petrażyckiego 11

Part I. The work of Leon Petrażycki 11

Leon Petrażycki – New theory of law and morals and criticism of prof. W. Siergiejewicz 13

Leon Petrażycki – Nowa teoria prawa i moralności oraz krytyka prof. W. Siergiejewicza 13

Część II. O Leonie Petrażyckim 97

Part II. About Leon Petrażycki 97

Zbigniew Cywiński – Petrazyckian tradition in Polish sociology of law, or what have we gained by not referencing Ehrlich 99

Zbigniew Cywiński – Tradycja petrażycjańska w polskiej socjologii prawa albo o tym, co zyskaliśmy, nie odwołując się do Ehrlicha 99

Tomasz Giaro – Petrażycki as Forerunner of Law and Economics 135

Tomasz Giaro – Petrażycki jako prekursor law & economics 135

Andrzej Kojder – Idee naukowe Leona Petrażyckiego, które przetrwały próbę czasu 155

Andrzej Kojder – Petrażycki’s ideas which are still up-to-date 155

Wasyl W. Kostytsky – Dziedzictwo prawne Leona Petrażyckiego w nowoczesnej doktrynie prawnej Ukrainy 163

Wasyl W. Kostytsky – The heritage of Leon Petrażycki in the modern legal doctrine of Ukraine 163

Maria Szyszkowska – Leon Petrażycki as the creator of the theory of natural law 185

Maria Szyszkowska – Leon Petrażycki jako twórca nowej teorii prawa naturalnego 185

Jan Woleński – Methodology of Social Research according to Petrażycki 189

Jan Woleński – Metodologia badań społecznych w ujęciu Petrażyckiego 189