"Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie"

Libra identifier: 235690

Table of Contents

Strona tytułowa 2

Spis treści 6

Karta redakcyjna 8

WSTĘP. Napisał Stanisław Pigoń 9

I. Droga do epopei 9

II. Narodziny poematu 19

III. Rozrost wątku dawności 28

IV. Dawność osądzona 34

V. Istota odrodzenia narodu 45

VI. Kompozycja poematu, jej rodowód literacki 51

VII. Centrum polszczyzny 58

VIII. Ozdoby kraju lat dziecinnych 64

IX. Osoby poematu 70

X. Pryzmat spojrzenia 79

XI. Nawrót burzy 83

XII. Uroki kształtu poetyckiego 86

XIII. Recepcja poematu 94

XIV. Wśród obcych 109

XV. Tekst 113

BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH WYDAŃ I OPRACOWAŃ 129

ANEKS. Problemy tekstologiczne. Napisał Julian Maślanka 132

UZUPEŁNIENIE BIBLIOGRAFICZNE (WYBÓR). Sporządził Julian Maślanka 140

PAN TADEUSZ 142

Księga I. Gospodarstwo 143

Księga II. Zamek 172

Księga III. Umizgi 198

Księga IV. Dyplomatyka i łowy 222

Księga V. Kłótnia 253

Księga VI. Zaścianek 281

Księga VII. Rada 300

Księga VIII. Zajazd 317

Księga IX. Bitwa 342

Księga X. Emigracja. Jacek 366

Księga XI. Rok 1812 395

Księga XII. Kochajmy się 416

Objaśnienia 443

Epilog 458

Wykazy osób 462

Osoby poematu 463

Wykaz osób historycznych wspomnianych w poemacie 480

Spis ilustracji 486

Przypisy 487