"Zarządzanie kapitałem ludzkim 4.0 - wyzwania organizacyjne i kompetencyjne w perspektywie menedżerskiej"

Libra identifier: 240259

Table of Contents

Wstęp 12

1. Ewolucja tendencji form realizacji funkcji personalnej (Zbigniew Antczak) 16

1.1. Wprowadzenie 16

1.2. Metodyka przeprowadzonych badań empirycznych 17

1.3. Zagadnienia terminologiczne 18

1.4. Poziom integracji form realizacji funkcji personalnej wewnątrz przestrzeni organizacyjnej przedsiębiorstwa 19

1.5. Poziom integracji form realizacji funkcji personalnej w przestrzeni wewnątrzorganizacyjnej korporacji (przedsiębiorstwa wielooddziałowego) 21

1.6. Podsumowanie i zasadnicze wnioski 23

2. Poziom zaawansowania ZZL ze względu na wykorzystywane technologie IT w jednostkach zagranicznych polskich przedsiębiorstw międzynarodowych (Marzena Stor) 25

2.1. Wprowadzenie 25

2.2. ZZL wsparte technologiami IT jako szczególny przedmiot badań w Europie Wschodniej i Europie Zachodniej 27

2.3. Technologie IT w relacji do konkurencyjnej pozycji czynnika ludzkiego i poziomu ZZL 28

2.4. Metodyka przeprowadzonych badań empirycznych 30

2.5. Uzyskane wyniki badań empirycznych 31

2.6. Podsumowanie i zasadnicze wnioski 38

3. Rozwój technologii cyfrowych w obszarze ZZL a sytuacja pracowników neuroróżnorodnych (Michał T. Tomczak) 40

3.1. Wprowadzenie 40

3.2. Technologie cyfrowe a współczesne społeczeństwo 41

3.3. Technologie cyfrowe w HRM 42

3.4. Technologie cyfrowe a osoby neuroróżnorodne w środowisku pracy 44

3.5. Podsumowanie i zasadnicze wnioski 46

4. Wiedza cyfrowa jako mikrofundament dojrzałości kompetencji menedżera 4.0 – kompozycja modelu koncepcyjno-badawczego (Przemysław Niewiadomski) 47

4.1. Wprowadzenie 47

4.2. Zakres kompetencji menedżera 4.0 49

4.3. Metodyka przeprowadzonych badań empirycznych 51

4.4. Model wiedzy cyfrowej – rozpoznanie przez inwentykę 53

4.5. Podsumowanie i zasadnicze wnioski 55

5. Wiedza cyfrowa jako mikrofundament dojrzałości kompetencji menedżera 4.0 – weryfikacja modelu koncepcyjno-badawczego (Przemysław Niewiadomski) 57

5.1. Wprowadzenie 57

5.2. Przyjęte założenia teoretyczno-koncepcyjne 58

5.3. Metodyka przeprowadzonych badań empirycznych 60

5.4. Stadium wiedzy cyfrowej – weryfikacja modelu 62

5.5. Podsumowanie i zasadnicze wnioski 65

6. Projektowanie narzędzi oceny kompetencji dla stanowisk związanych z komercjalizacją wiedzy i transferem technologii (Katarzyna Klimkiewicz, Marzena Staszkiewicz) 67

6.1. Wprowadzenie 67

6.2. Kompetencje brokera innowacji 68

6.3. Metodyka przeprowadzonych badań empirycznych 70

6.4. Projektowanie symulacji opartej na incydentach krytycznych 73

6.5. Podsumowanie i zasadnicze wnioski 75

7. Zasady efektuacji w realizacji projektów w rzeczywistości VUCA (Beata Krawczyk-Bryłka) 76

7.1. Wprowadzenie 76

7.2. Charakterystyka rzeczywistości VUCA 77

7.3. Zespoły projektowe w rzeczywistości VUCA 78

7.4. Efektuacja jako odpowiedź na warunki VUCA 80

7.5. Metodyka przeprowadzonych badań empirycznych 81

7.6. Efektuacyjność zespołów projektowych – wyniki badań empirycznych 82

7.7. Podsumowanie i zasadnicze wnioski 85

Zakończenie 86

Literatura 88

Spis rysunków i tabel 102

Summary 103