"Chemia Piękna Tom 1"

Libra identifier: 242006

Table of Contents

Przedmowa 9

1. Rys historyczny 12

2. Chemia ogólna 16

2.1. Atomowa teoria budowy materii 17

2.1.1. Układ okresowy pierwiastków chemicznych 17

2.1.2. Budowa atomów 19

2.2. Cząsteczki i wiązania chemiczne 25

2.2.1. Wiązanie typu σ 25

2.2.2. Wiązanie typu π 27

2.2.3. Wiązania kowalencyjne, spolaryzowane i jonowe 28

2.2.4. Wiązanie koordynacyjne 29

2.2.5. Wiązanie wodorowe 30

2.3. Stany skupienia: stały, ciekły i gazowy 32

2.2.6. Delokalizacja wiązań 32

2.3.1. Ciekłe kryształy 33

2.3.2. Polimorfizm i alotropia 34

2.4. Mieszaniny substancji 35

2.5. Stężenia roztworów 37

2.5.1. Stężenie procentowe 37

2.5.2. Stężenie molowe 38

2.6. pH roztworów 39

2.5.3. Stężenie molalne 39

2.5.4. Stężenie normalne 39

2.7. Substancje obojętne, kwasowe i zasadowe 41

2.8. Roztwory buforowe 42

2.9. Substancje powierzchniowo czynne 43

2.9.1. Emulgatory o/w i w/o 45

2.9.2. Usuwanie brudu 45

2.9.3. Krytyczne stężenie micelarne 46

2.9.4. Surfaktanty typu gemini 47

2.10. Osmoza i dyfuzja 50

2.11. Elektroliza 53

2.11.1. Ogniwa galwaniczne 54

2.11.2. Elektrolityczna epilacja 56

3. Kosmetyczna chemia nieorganiczna 58

3.1. Nomenklatura substancji nieorganicznych 58

3.2. Pierwiastki w kosmetyce 60

3.2.1. Makroelementy 60

3.2.2. Mikroelementy 68

3.2.3. Pierwiastki inne 75

3.2.4. Pierwiastki szkodliwe i kontrowersyjne 76

3.3. Woda i tlenki 81

3.4. Kwasy 86

3.5. Zasady 92

3.6. Sole 94

3.6.1. Sole kwasu węglowego 94

3.6.2. Sole tlenowych kwasów siarki 95

3.6.3. Sole kwasów fosforowych 98

3.6.4. Sole kwasu azotowego(V) 99

3.6.5. Sole tlenowych kwasów boru, chloru, bromu i jodu 99

3.6.6. Nadtlenki 101

3.6.7. Sole kwasów beztlenowych 101

3.7. Substancje pochodzenia mineralnego 103

4. Kosmetyczna chemia organiczna 108

4.1. Pojęcia wstępne 108

4.1.1. Pisownia wzorów związków organicznych 112

4.1.2. Izomeria 113

4.2. Węglowodory 114

4.2.1. Węglowodory o znaczeniu kosmetycznym 115

4.2.2. Węglowodory terpenowe 116

4.2.3. Węglowodory aromatyczne 119

4.3. Alkohole i fenole 120

4.3.1. Alkohole alifatyczne 121

4.3.2. Inne alkohole nasycone 123

4.3.3. Alkohole alifatyczne nienasycone 124

4.3.4. Alkohole terpenowe 124

4.3.5. Sterole 127

4.3.6. Alkohole aromatyczne 128

4.3.7. Alkohole polihydroksylowe 128

4.3.8. Fenole 130

4.3.9. Polifenole 132

4.3.10. Polifenolokwasy 134

4.4. Etery 138

4.5. Aldehydy i ketony 139

4.5.1. Aldehydy alifatyczne 140

4.5.2. Aldehydy terpenowe 141

4.5.3. Aldehydy aromatyczne 142

4.5.4. Ketony alifatyczne 143

4.5.5. Ketony terpenowe 144

4.6. Kwasy karboksylowe 145

4.6.1. Kwasy alifatyczne nasycone 146

4.6.2. Kwasy alifatyczne nienasycone 147

4.6.3. Kwasy aromatyczne 155

4.7. Pochodne kwasów karboksylowych 156

4.7.1. Estry 156

4.7.2. Mydła 164

4.7.3. Fosfolipidy 165

4.7.4. Laktony 167

4.7.5. Amidy kwasowe 168

4.8. Związki wielofunkcyjne 171

4.8.1. Hydroksykwasy 171

4.8.2. Aminokwasy i białka 175

4.9. Sacharydy 182

4.8.3. Kwasy aminoowocowe 182

4.9.1. Monosacharydy 182

4.9.2. Disacharydy 184

4.9.3. Polisacharydy 185

4.9.4. Glikozydy 195

4.10. RNA, DNA, ATP 205

4.11. Związki krzemoorganiczne 208

4.12. Aminy biogenne 210

5. Funkcje składników kosmetyków 218

5.1. Podstawy prawne 218

5.1.1. Identyfi kacja składników zapachowych 231

5.1.2. Ograniczenia odnoszące się do składników zapachowych 231

5.1.3. Reprezentatywna lista substancji zapachowych 231

5.2. Substancje przeciwdrobnoustrojowe 232

5.2.1. Naturalne substancje przeciwdrobnoustrojowe 233

5.2.2. Nieorganiczne substancje przeciwdrobnoustrojowe 243

5.2.3. Organiczne substancje przeciwdrobnoustrojowe 244

5.2.4. Metaloorganiczne substancje przeciwdrobnoustrojowe 253

5.2.5. Konserwanty kosmetyczne 253

5.3. Substancje barwiące 256

5.3.1. Substancje brązowiące skórę 266

5.3.2. Substancje usuwające przebarwienia skóry 266

5.4. Substancje promieniochronne 268

5.4.1. Organiczne fi ltry naturalne 269

5.4.2. Syntetyczne organiczne filtry UV-A 270

5.4.3. Syntetyczne organiczne filtry UV-B 271

5.4.4. Syntetyczne organiczne filtry UV-A+B 272

5.4.5. Filtry nieorganiczne 272

5.4.6. Filtry UV dopuszczone do stosowania przez UE 272

5.5. Przeciwutleniacze 274

5.5.1. Przeciwutleniacze samoistne 275

5.5.2. Przeciwutleniacze synergistyczne 277

5.5.3. Przeciwutleniacze kompleksujące 278

5.5.4. Inhibitory lipooksygenazy 279

5.5.5. Eksperymentalne wyznaczanie aktywności przeciwutleniającej 280

5.6. Substancje powierzchniowo czynne 282

5.6.1. Mydła 282

5.6.2. Detergenty 282

5.6.3. Emulgatory 285

5.7. Substancje zapachowe 287

5.7.1. Substancje zapachowe syntetyczne 288

5.7.2. Substancje zapachowe pochodzenia roślinnego 290

5.7.3. Substancje zapachowe pochodzenia zwierzęcego 305

5.7.4. Feromony i atraktanty 308

5.8. Witaminy 312

5.8.1. Witaminy hydrofobowe 313

5.8.2. Witaminy hydrofi lowe 318

5.8.3. Quasi-witaminy 330

5.9. Eliksiry młodości 336

5.9.1. Substancje defi cytowe i niwelujące 338

5.9.2. Starzenie genetyczne 355

5.9.3. Starzenie behawioralne 384

5.9.4. Starzenie rodnikowe 403

5.9.5. Starzenie immunologiczne 409

5.9.6. Poszukiwanie pigułki młodości 417

5.10. Nano- i mikrokomponenty kosmetyków 424

5.10.1. Nanonośniki 429

5.10.2. Mikronośniki 445

5.11. Perspektywy 452

5.11.1. Genomika kosmetyczna 452

5.11.2. Kropki kwantowe 453

5.11.3. Materiały imprintowane molekularnie 455

5.11.4. Bramki pH 460

5.11.5. Nośniki wziewne 461

5.12. Substancje kontrowersyjne i szkodliwe 463

5.12.1. Alergeny i substancje drażniące 463

5.12.2. Substancje CMR 468

6. Prawo Kosmetyczne 474

6.1. Prawo Polskie 474

6.2. Prawo Unii Europejskiej 476

Indeks rzeczowy 482

Indeks nazw łacińskich 502