"Zarządzanie strategiczne w dobie cyfrowej gospodarki sieciowej"

Libra identifier: 243112

Table of Contents

Sylwester Gregorczyk, Grzegorz Urbanek, Zarządzanie strategiczne w dobie cyfrowej gospodarki sieciowej 9

Elżbieta Urbanowska-Sojkin, Adam Weinert, Otwarte formułowanie strategii z wykorzystaniem kolektywnej inteligencji przedsiębiorstwa 19

Adam Leśniewski, Konkurencyjność widziana przez pryzmat kultury organizacyjnej przedsiębiorstw – studium teoretyczne 37

Krzysztof Machaczka, Małgorzata Machaczka, Model transformacyjno‑systemowy zarządzania wymiarem strategicznym przedsiębiorstwa w aspekcie dyfuzji kultury organizacji 49

Anna Witek-Crabb, Katarzyna Piórkowska, Janusz Marek Lichtarski, Strategiczni myśliciele w świetle przeglądu literatury i studiów biograficznych 65

Kamila Malewska, Milena Ratajczak-Mrozek, Maja Sajdak, Wpływ cech przedsiębiorcy na kształtowanie dynamicznych zdolności przedsiębiorstw w działalności międzynarodowej 85

Wojciech Popczyk, Modele sukcesji zarządzania w przedsiębiorstwach rodzinnych 105

Iwona Staniec, Porównywalność w badaniach zjawiska oportunizmu 121

Marzena Syper-Jędrzejak, Kapitał erotyczny składową kapitału relacyjnego organizacji 137

Współpraca i konkurencja w ekosystemach biznesowychAnna Ujwary-Gil, Metasieciowe ujęcie organizacji IT z perspektywy najmniej zintegrowanych społecznie aktorów 153

Piotr Pachura, Badania nad przestrzeniami organizacji 171

Rafał Kusa, Wybrane aspekty pomiaru koopetycji w kontekście orientacji przedsiębiorczej organizacji 185

Wioletta Mierzejewska, Koopetycja wewnątrzorganizacyjna w grupach kapitałowych działających w Polsce 199

Krzysztof Ćwik, Orientacja strategiczna małych przedsiębiorstw a przynależność do grupy kapitałowej 215

Katarzyna Czernek-Marszałek, Wiążący i pomostowy kapitał społeczny we współpracy przedsiębiorców sektora turystycznego 229

Adam Sulich, Studium przypadku sieci międzyorganizacyjnej w sektorze dóbr i usług środowiskowych 245

Kierunki ewolucji cyfrowych modeli biznesowychJerzy Niemczyk, Rafał Trzaska, Klasyfikacja modeli biznesowych w Industry 4.0 267

Marek Jabłoński, Adam Jabłoński, Agnieszka Anna Szpitter, Dynamika modeli biznesu przedsiębiorstw w gospodarce cyfrowej – perspektywa monetyzacji 295

Wojciech Cieśliński, Cyfrowa dojrzałość organizacji – założenia poznawczo‑metodologiczne 315

Kazimierz Perechuda, Konceptualizacja modelu e‑biznesu 339

Rafał Kasprzak, Albert Tomaszewski, Dr Marta Ziółkowska, Operacjonalizacja modelu biznesu w przemysłach kreatywnych – wstępne wyniki badań 351

Marek Brzeziński, Zdolności organizacyjne przedsiębiorstwa – ujęcie procesowe 367

Michał Trocki, Emil Bukłaha, Mateusz Juchniewicz, Witalij Metelski, Zastosowanie podejścia matrycy logicznej w zarządzaniu strategicznym 385

Stefan Trzcieliński, Stan dostosowania systemów utrzymania ruchu do warunków Przemysłu 4.0 405

Małgorzata Dendera-Gruszka, Ewa Kulińska, Dariusz Masłowski, Branżowe łańcuchy dostaw jako szansa dla współczesnych organizacji 419

Magdalena Sawczuk, Współtworzenie wartości w sektorze kreatywnym z perspektywy muzeów 431

Izabela Sztangret, Systemowa multiwartość odpadów komunalnych – podmioty i sposoby tworzenia, wielowymiarowy charakter efektów 447

Paweł Królas, Okazja jako wyznacznik przedsiębiorstwa zwinnego – studium przypadku 465

Zbigniew Matyjas, Uwzględnienie zagadnień geopolityki i geostrategii w analizach strategicznych 483

Maria Romanowska, Atrybuty doskonałości organizacji 499

Witold Kowal, Kontekstowość ocen sprawności organizacji 513

Monika Stelmaszczyk, Wpływ zdolności absorpcyjnej przedsiębiorstwa na jego elastyczność strategiczną: wyniki badań empirycznych 525

Mirosław Jarosiński, Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych 539

Mirosław Matusek, Identyfikacja warunków koniecznych sukcesu serwicyzacji przedsiębiorstw produkcyjnych 549

Marcin Szplit, Ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania systemów IT w przedsiębiorstwach – perspektywa wdrożeniowa 569

Wybrane aspekty zarządzania strategicznego w podmiotach non‑profitTeresa Długosz, Pomiar procesu umiędzynarodowienia najlepszych polskich uczelni ekonomicznych 579

Magdalena Ławicka, Zarządzanie relacjami uczelni publicznych z przedsiębiorstwami 601

Justyna Dylik, Rola, znaczenie i wyzwania wynikające ze współpracy uczelni wyższych technicznych z przedsiębiorstwami na przykładzie polskich politechnik 615

Magdalena Wiśniewska, Wartość publiczna a trwała przewaga konkurencyjna miasta – perspektywa teorii organizacji 625

Marcin Flieger, Renty sieciowe urzędu gminy – studium przypadku 639

Aleksandra Sus, Efektywność relacji międzyorganizacyjnej sieci onkologicznej. Konceptualizacja kategorii 653