"Drogowskazy w geriatrii"

Libra identifier: 246165

Table of Contents

1. Jestem stary. Szlaki sygnalne starzenia i długowieczności - Jarosław Derejczyk, Piotr Religa 20

1.1. W poszukiwaniu genu długowieczności 20

1.2. Szlaki modulujące tempo starzenia 29

1.2.1. Szlak insuliny i insulinopodobnego czynnika wzrostu-1 (INS/IGF-1) 29

1.2.2. Szlak mTOR 31

1.2.3. Szlak AMPK - kinazy białkowej aktywowanej adenozynomonofosforanem (AMP) 33

1.2.4. Szlak sirtuinowy 33

1.2.5. Szlak czynnika jądrowego NF-KB 34

1.2.6. Szlak ApoE 37

1.2.7. Cukrzyca jako stan przyspieszający starzenie 37

1.3. Uwarunkowania środowiskowe a długowieczność 38

Piśmiennictwo 49

2. Mam sto lat. Osoba stuletnia w środowisku jako pacjent - Jarosław Derejczyk 54

2.1. Gerontologiczny punkt widzenia na proces starzenia i starość 54

2.2. Latarnia w ciemności - biogerontologia 59

2.3. Geriatria wobec długowieczności 79

Piśmiennictwo 82

3. Zapomniałem! Ocena statusu poznawczego i zaburzeń zachowania pacjenta geriatrycznego w jego środowisku - Adam Bednorz, Jarosław Derejczyk, Dorota Religa 86

3.1. Osłabione funkcje poznawcze 99

3.2. Podejrzenie otępienia 108

3.3. Diagnostyka zespołu otępiennego 111

3.3.1. Zasady oceny procesów poznawczych 112

3.3.2. Neuropsychologia w geriatrii - dla chcących wiedzieć więcej 122

3.4. Funkcje wykonawcze w całościowej ocenie geriatrycznej (COG) 137

3.5. Zaburzenia zachowania w chorobach neurodegeneracyjnych 149

3.6. Skrót informacji na temat pacjentów z uszkodzeniami funkcji poznawczych 169

3.7. Regulacje prawne wobec osób z otępieniem - nadużycia 182

3.7.1. Przemoc wobec osób starszych 187

3.7.2. Ochrona danych osobowych i ubezwłasnowolnienie 190

3.7.3. Usługi finansowe 192

3.8. Starszy kierowca 193

3.8.1. Badanie pacjentów / kierowców w podeszłym wieku 198

3.8.2. Leki u starszego kierowcy 203

3.8.3. Sytuacja w Polsce 203

Piśmiennictwo 206

4. Będę miał operację - Elżbieta Pyrkosz-Cifonelli 218

4.1. Zabieg operacyjny u starszego chorego - chirurgia geriatryczna 218

4.2. Ocena chorego w starszym wieku a ryzyko zabiegu 222

4.3. Całościowa ocena geriatryczna (COG) u pacjentów oddziału chirurgicznego 230

4.4. Proaktywna opieka nad starszym pacjentem kierowanym do leczenia operacyjnego - POPS 234

4.5. Wnioskowanie z raportów, audytów i dużych baz danych 235

4.6. Czego chcę dla mojego operowanego pacjenta 238

4.7. W poszukiwaniu sposobu przedoperacyjnej oceny ryzyka zachorowalności i śmiertelności 243

4.8. Zakres optymalizacji przedoperacyjnej 253

4.9. Optymalizacja przed operacją w trybie planowym 258

Piśmiennictwo 262

5. Mobilizacja rezerw. Przygotowanie do planowego zabiegu operacyjnego osoby starszej - Elżbieta Pyrkosz-Cifonelli, Piotr Seiffert 266

5.1. Starszy chory z problemami medycznymi - choroba niedokrwienna serca 266

5.2. Przedoperacyjna ocena kardiologiczna u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i innymi stanami kardiologicznymi 272

5.3. Farmakologiczna optymalizacja przed planową operacją u starszych pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i/lub czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego 280

5.4. Przygotowanie do planowego zabiegu operacyjnego osoby starszej z nadciśnieniem tętniczym 285

5.5. Przygotowanie do planowego zabiegu operacyjnego osoby starszej z niewydolnością serca 298

5.6. Przygotowanie do planowego zabiegu operacyjnego starszego pacjenta ze stenozą aortalną 305

5.7. Przygotowanie do planowego zabiegu operacyjnego osoby starszej z nadciśnieniem płucnym 309

5.8. Przygotowanie do planowego zabiegu operacyjnego starszego chorego z przewlekłą niewydolnością nerek 315

5.9. Przygotowanie do planowego zabiegu operacyjnego starszego pacjenta z anemią 330

5.10. Niedożywienie i leczenie żywieniowe. Przygotowanie do zabiegu operacyjnego 343

5.11. Przygotowanie do planowego zabiegu operacyjnego osoby starszej. Prehabilitacja 354

Piśmiennictwo 369

6. Biodro w dobrych rękach. Opieka nad starszym pacjentem ze złamaniem biodra - Elżbieta Pyrkosz-Cifonelli 378

6.1. Standard ortogeriatryczny 378

6.2. Postępowanie okołooperacyjne 389

6.3. Rozpoznawanie i leczenie bólu oraz majaczenia w okresie przedoperacyjnym i pooperacyjnym 416

6.4. Przygotowanie do wypisu 424

6.5. Prewencja wtórna złamań - profilaktyka upadków i leczenie hamujące osteoporozę 432

Piśmiennictwo 446

7. Jak statek z papieru. Frailty. Leczenie chorych w stanie kruchości - Piotr Seiffert 450

7.1. Zarys teoretyczny i diagnostyka kruchości 450

7.1.1. Zarys historyczny 451

7.1.2. Podstawy biologiczne 452

7.1.3. Diagnostyka 454

7.2. Interwencje profilaktyczne i lecznicze 457

7.2.1. Interwencje niefarmakologiczne 457

7.2.2. Interwencje farmakologiczne 458

7.3. Prowadzenie chorego w stanie kruchości w praktyce klinicznej 459

Piśmiennictwo 464

7.4. Przykładowe błędy w leczeniu chorych w stanie kruchości 464

8. Dolce vita - słodkie życie Janina Kokoszka-Paszkot 468

8.1. Diagnostyka i objawy cukrzycy w starszym wieku 468

8.1.1. Przydatność COG w prowadzeniu chorych z cukrzycą 471

8.1.2. Wysiłek fizyczny u pacjenta geriatrycznego z cukrzycą 473

8.1.3. Postępowanie farmakologiczne - wybór terapii hiperglikemii 474

8.1.4. Pochodne biguanidów - metformina 476

8.1.5. Pochodne sulfonylomocznika 476

8.1.6. Inhibitory DPP IV - gliptyny 477

8.1.7. Inhibitory kotransportera sodowo-glukozowego 2 (SGLT-2) 477

8.1.8. Insulinoterapia 478

8.1.10. Indywidualizacja drogi osiągania celów 479

8.1.9. Modele terapii cukrzycy w geriatrii 479

8.1.11. Modele insulinoterapii 480

Piśmiennictwo 485

8.2. Hipoglikemia i hiperglikemia - motory napędowe zespołów geriatrycznych 485

8.2.1. Czynniki ryzyka rozwoju cukrzycy w populacji geriatrycznej 486

8.2.2. Wpływ hipoglikemii na ryzyko sercowo-naczyniowe i mózg 490

8.2.3. Metaanalizy, badania randomizowane a pacjent geriatryczny z cukrzycą 492

Piśmiennictwo 496

8.3. Podniesienie efektywności opieki nad chorym z zespołem stopy cukrzycowej 497

8.3.1. Patogeneza zespołu stopy cukrzycowej (ZSC) 501

8.3.2. Jak pomóc pacjentowi z rozpoznanym zespołem stopy cukrzycowej 503

Piśmiennictwo 507

9. W labiryncie wyborów - doświadczenia własne - Jarosław Derejczyk 508

9.1. Podejście geriatryczne do pacjentów w zaawansowanej starości 508

9.2. Cele badania geriatrycznego 514

9.3. Zasady prowadzenia badania geriatrycznego - warunki przeprowadzania COG 525

9.3.1. Miejsce badania 525

9.3.2. Jak poprowadzić wywiad? 527

9.3.3. Badanie geriatryczne i przydatny sprzęt 536

9.3.4. Testy i pytania, których nie powinno zabraknąć 544

9.4. ABC terapii geriatrycznych 554

9.5. Leczenie chorych z depresją i otępieniem 562

9.6. Majaczenie nakładające się na otępienie 571

9.7. Leczenie chorych ze spowolnieniem ruchowym 574

9.8. Nie dość, że zaparcie, to jeszcze bezsenność - pozornie błahe problemy 580

9.9. Co będzie istotne w terapiach geriatrycznych w przyszłości 585

Piśmiennictwo 586

10. Terapie geriatryczne. Przypadki z życia wzięte 590

10.1. Pacjent zakażony SARS-CoV-2 - Dorota Religa 590

10.1.1. Dyskusja 596

10.1.2. Zapobieganie 597

10.1.3. Prognozowanie, leczenie i monitorowanie 599

Piśmiennictwo 602

10.2. Upadek u starszej osoby z powodu bloku przedsionkowo-komorowego III stopnia indukowanego riwastygminą - Elżbieta Pyrkosz-Cifonelli 603

10.2.1. Omówienie przypadku 605

10.2.2. Wnioski 606

10.3. Pacjentka z krwiopluciem - opis przypadku - Jarosław Derejczyk 607

10.3.1. Interpretacja 609

Piśmiennictwo 618

10.4. Kobieta 81-letnia z powtarzającymi się upadkami - Piotr Seiffert 619

10.4.1. Całościowa ocena geriatryczna pacjentki 619

10.4.2. Omówienie 625

Piśmiennictwo 631

10.5. Nawracające zakażenie Clostridioides difficile (Clostridioides difficile infection - CDI) - Piotr Seiffert 632

10.5.1. Omówienie 634

Piśmiennictwo 639

10.6. Pacjent z zespołem stopy cukrzycowej - Janina Kokoszka-Paszkot 640

10.6.1. Opis przypadku 640

10.6.2. Komentarz 650

Piśmiennictwo 653

Skala 4AT 656

Geriatryczna Skala Oceny Depresji 657

Skorowidz 658