"Przegląd Humanistyczny 2020/1 (468)"

Libra identifier: 246286

Table of Contents

Karol Samsel – Spod znaku Kordiana, Anhellego, Lilli Wenedy. Człowiek Herberta, antropologie Słowackiego 7

Karol Samsel – Under the Sign of Kordian, Anhelli and Lilla Weneda. The Herbert’s Man, the Słowacki’s Anthropologies 7

Tomasz Barszcz – Dwa modele postrzegania historii. Herodot Cypriana Norwida i Tukidydes Zbigniewa Herberta 19

Tomasz Barszcz – Two models of Perception of History. Cyprian Norwid’s Herodotus and Zbigniew Herbert’s Thucydides 19

Aleksandra Skrzypczyk – Musical Organizations of the Sound in the Stories of Bruno Schulz 33

Aleksandra Skrzypczyk – Muzyczne organizacje warstwy brzmieniowej w opowiadaniach Brunona Schulza 33

Krzysztof Obremski – Julian Przyboś – a Poet Not “Sleepwalking the Revolution” 49

Krzysztof Obremski – Julian Przyboś – poeta nie-„prześnionej rewolucji” 49

Kapuściński, Wisława Szymborska) 65

Magdalena Strąk – „Ale na razie tu cisza” – fotografie sprzed katastrofy w wybranych zapisach literackich (Stefan Chwin, Ryszard Kapuściński, Wisława Szymborska) 65

RECENZJE I PRZEGLĄDYAnna Rzepniewska – Słowacki poza systemem 81

REVIEWS AND SURVEYSAnna Rzepniewska – Słowacki Outside the System 81

Przemysław Batorski – A Guide to “Central European” Avant-garde 84

Przemysław Batorski – Przewodnik po awangardzie „Europy Środkowej” 84