"Przegląd Humanistyczny 2019/3 (466)"

Libra identifier: 246288

Table of Contents

Malwina Rolka – Mit Złotego Wieku we wczesnoromantycznej Bildungsgeschichte albo o aporiach programu wychowania rodzaju ludzkiego w historiozofii Novalisa 7

Malwina Rolka – The Myth of the Golden Age in the Early Romantic Bildungsgeschichte, or About the Aporias of the Education Program of the Human Race in Novalis’sHistoriosophy 7

Dominika Dziurosz-Serafinowicz – An Attempt to Construct Tools for Analyzing the Ethics of Utterances with the Use of Speech Act Theory 19

Dominika Dziurosz-Serafinowicz – Próba konstrukcji narzędzi do analizy etyczności wypowiedzi z użyciem teorii aktów mowy 19

Aleksander Zbrzezny – Sposób informacji. Teoria krytyczna Marka Postera 27

Aleksander Zbrzezny – The Mode of Information. Mark Poster’s Critical Theory 27

Paweł Dybel – Piękna paranoja i Freud, czyli afera plagiatowa wokół teorii dwupłciowości Wilhelma Fließa 39

Paweł Dybel – The Beautiful Paranoia and Freud, or the Plagiaristic Affair Around the Theory of Bisexuality of Wilhelm Fließ 39

Piotr Kopiec – Milczenie Boga: przykłady żydowskiej i chrześcijańskiej teologii Holocaustu (Paul van Buren i Richard L. Rubenstein) 61

Piotr Kopiec – The Silence of God: Examples of Jewish and Christian Holocaust Theology (Paul van Buren and Richard L. Rubenstein) 61

DISCUSSIONS AND POLEMICSWłodzimierz Appel – The “Unspeakable” Convolutions of the Delphic Tripod, or What Needs to Be Spoken of Regardless 77

Włodzimierz Appel – „Niewypowiadalne” meandry delfickiego trójnogu, czyli o czym jednak mówić należy 77

RECENZJE I PRZEGLĄDYMarek Błaszczyk – W stronę humanistyki hermeneutycznej 93

REVIEWS AND SURVEYSMarek Błaszczyk – Towards Hermeneutic Humanities 93