"Kwartalnik Pedagogiczny 2020/1 (255)"

Libra identifier: 246291

Table of Contents

A R T I C L E SJolanta Muszynska – A sense of community in the pedagogical dimension. A theoretical justification and directions of research 9

A R T Y K U Ł YJolanta Muszyńska – Poczucie wspólnotowości w wymiarze pedagogicznym. Uzasadnienie teoretyczne i kierunki badań 9

Maria Radziszewska – The Polish school in Lupeni / Scoala Primara Particulara Polona (1929–1948) 27

Maria Radziszewska – Z dziejów prywatnej powszechnej szkoły polskiej w Lupeni / Scoala Primara Particulara Polona (1929–1948) 27

Paweł Pasieka – Kształcenie postaw wobec zwierząt w XIX-wiecznej literaturze dla dzieci i młodzieży 42

Paweł Pasieka – Shaping attitudes to animals in 19th century children’s and youth literature 42

Emilia Mazurek – Evaluation in homeschooling 65

Emilia Mazurek – Ewaluacja w edukacji domowej 65

Hubert Kupiec, Roman Szałachowski – Emocje pozytywne i negatywne wychowanków placówek resocjalizacyjnych oraz uczniów szkół publicznych – analiza porównawcza 82

Hubert Kupiec, Roman Szałachowski – Positive and negative emotions of socially adjusted and maladjusted adolescents – a comparative analysis 82

Kazimierz Pierzchała – Edukacja przywięzienna w perspektywie czasowej. Wybrane zagadnienia 99

Kazimierz Pierzchała – Prison education in a time perspective. Selected issues 99

Mirosław Górecki – życie emocjonalne i seksualne ludzi starych 116

Mirosław Górecki – The emotional and sex life of the elderly 116

C O L L O Q U I AKarol Konaszewski, Łukasz Kwadrans – Sense of coherence and resilience for coping with stress in the group of juveniles referred to probation centres by family courts 134

C O L L O Q U I AKarol Konaszewski, Łukasz Kwadrans – Sense of coherence and resilience for coping with stress in the group of juveniles referred to probation centres by family courts 134

of procreation 160

prokreacji 160

Ewelina Franczyk – Predictors of female students’ self-satisfaction with their academic performance 174

Ewelina Franczyk – Predyktory samozadowolenia studentek z osiąganych wyników akademickich 174

Rajmund Tomik, Agnieszka Ardenska, Zbigniew Borek, Magdalena Ardenska, Aleksandra Vierek – Motivation to study in the field of tourism and recreation at different types of universities 192

Rajmund Tomik, Agnieszka Ardenska, Zbigniew Borek, Magdalena Ardenska, Aleksandra Vierek – Motywacja do studiów na kierunku turystyka i rekreacja w różnych typach uczelni 192

R E C E N Z J EJan Rys – Lidia Pawelec, Kształcenie nauczycieli dla szkół elementarnych w Polsce 1775–1973 w kontekście przemian społecznych. Na przykładzie Kielecczyzny 206

R E V I E W SJan Rys – Lidia Pawelec, Kształcenie nauczycieli dla szkół elementarnych w Polsce 1775–1973 w kontekście przemian społecznych. Na przykładzie Kielecczyzny 206

Contributors to this issue 213

Noty o Autorach 213