"Przegląd Europejski 2018/1"

Libra identifier: 246329

Table of Contents

TEORIA I METODOLOGIA STUDIÓW EUROPEJSKICHZbigniew CZACHÓR, Unia Europejska w stanie krytycznym. Nowe sytuacje – nowe konstelacje – nowe orientacje 11

THEORIES AND METHODS IN EUROPEAN STUDIESZbigniew CZACHÓR, The European Union in the critical condition. New situations – new constellations – new orientations 11

Marzena CZERNICKA, Realism and liberalism in the research concerning security and security policy of state 39

Marzena CZERNICKA, Realizm i liberalizm w badaniach nad bezpieczeństwem i polityką bezpieczeństwa państwa 39

EU LAW, INSTITUTIONS AND POLICIESAgnieszka K. CIANCIARA, Strategies of the Polish government in the rule of law dispute with the European Commission 57

PRAWO, INSTYTUCJE I POLITYKI UNII EUROPEJSKIEJAgnieszka K. CIANCIARA, Strategies of the Polish government in the rule of law dispute with the European Commission 57

Konrad NIKLEWICZ, The rule of law proceedings against Poland: polarising effect of the media coverage 75

Konrad NIKLEWICZ, The rule of law proceedings against Poland: polarising effect of the media coverage 75

Ewa GODLEWSKA, Economic aspects of Austrian integration policy towards immigrants 89

Ewa GODLEWSKA, Ekonomiczne aspekty polityki integracyjnej Austrii wobec imigrantów 89

Tomasz KUBIN, The importance of the exit of the United Kingdom from the European Union for the EU Common Security and Defence Policy 103

Tomasz KUBIN, Wpływ wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej na wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony UE 103

Marian NOGA, Iwona GULBA, Preventing the financial crisis according to the recommendations of the European Union bodies 123

Marian NOGA, Iwona GULBA, Zapobieganie wystąpieniu kryzysu finansowego według zaleceń organów Unii Europejskiej 123

HISTORIA, KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO W EUROPIEIzabela KRAŚNICKA, Filibuster w procedurze powoływania sędziów Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych na przykładzie ostatniej nominacji 143

HISTORY, CULTURE AND SOCIETY IN EUROPEIzabela KRAŚNICKA, Filibuster in the appointment procedure of justices to the Supreme Court of the United States of America in the case of the most recentnomination 143

Marcin SOKOŁOWSKI, Kryzys migracyjny a relacje Macedonii z Unią Europejską 163

Marcin SOKOŁOWSKI, Migration crisis and relations between Macedonia and European Union 163

EUROPEAN IMPRESSIONSIga MAŁOBĘCKA, Magdalena PORZEŻYŃSKA, Protection of the rule of law in the European Union – crucial problems 183

IMPRESJE EUROPEJSKIEIga MAŁOBĘCKA, Magdalena PORZEŻYŃSKA, Ochrona praworządności w Unii Europejskiej – węzłowe problemy 183

Wojciech RUTKOWSKI, Book review: Rafał Czachor (2014), Abchazja, Osetia Południowa, Górski Karabach: geneza i funkcjonowanie systemów politycznych, Wrocław, 558 pages 195

Wojciech RUTKOWSKI, Recenzja książki: Rafał Czachor (2014), Abchazja, Osetia Południowa, Górski Karabach: geneza i funkcjonowanie systemów politycznych, Wrocław, 558 stron 195

Ewa MICHAŁKIEWICZ, Report from the debate „The future of Europe and the future of Poland”, 20 October 2017 r 199

Ewa MICHAŁKIEWICZ, Sprawozdanie z debaty „Przyszłość Europy a przyszłość Polski”, 20 października 2017 r 199