"System podatkowy. Zarys wykładu"

Libra identifier: 247808

Table of Contents

Wykaz skrótów | str 11

Wstęp | str 13

1. Pojęcie podatku | str 17

SYSTEM PODATKOWY. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNRozdział pierwszIstota podatku | str 17

2. Elementy konstrukcji podatku | str 22

3. Funkcje podatków | str 29

4. Systematyka podatków i cechy poszczególnych typów podatków | str 34

4.1. Podział podatków według kryterium przedmiotowego | str 34

4.1.1. Podatki przychodowe | str 35

4.1.2. Podatki dochodowe | str 38

4.1.3. Podatki obrotowe | str 44

4.1.4. Podatki majątkowe | str 47

4.2. Podatki bezpośrednie i pośrednie | str 49

4.3. Podatki centralne, lokalne i wspólne | str 50

5. System podatkowy | str 52

6. Zasady podatkowe | str 55

1. Pojęcie prawa podatkowego | str 63

Istota prawa podatkowego. Podstawowe pojęcia | str 63

2. Norma prawa podatkowego | str 66

3. Źródła prawa podatkowego | str 69

4. Wykładnia prawa podatkowego | str 72

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych | str 77

1.1. Podstawa prawna | str 77

SYSTEM PODATKOWY W POLSCRozdział pierwszOpodatkowanie dochodu w Polsce | str 77

1.2. Podmiot podatku | str 78

1.3. Przedmiot podatku | str 84

1.4. Podstawa opodatkowania i odliczenia od dochodu | str 90

1.5. Stawki podatku i odliczenia od podatku | str 94

1.6. Opodatkowanie ryczałtowe w podatku dochodowym | str 101

1.7. Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą | str 116

1.8. Technika poboru podatku | str 117

2. Podatek dochodowy od osób prawnych | str 122

2.1. Podstawa prawna | str 122

2.2. Podmiot podatku | str 123

2.3. Przedmiot podatku | str 127

2.4. Koszty uzyskania przychodów | str 139

2.5. Ceny transferowe | str 150

2.6. Podstawa opodatkowania i odliczenia od dochodu | str 158

2.7. Skala podatkowa | str 165

2.8. Opodatkowanie ryczałtowe w podatku dochodowym | str 167

2.9. Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą | str 178

2.10. Technika poboru podatku | str 179

3. Opodatkowanie ryczałtowe osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą | str 184

3.1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych | str 185

3.2. Karta podatkowa | str 192

4. Opodatkowanie ryczałtowe podatkiem tonażowym przedsiębiorców żeglugowych | str 195

5. Zryczałtowany podatek w zakresie budowy statku lub przebudowy statku | str 199

6. Opodatkowanie ryczałtowe osób duchownych | str 200

1. Podatek od towarów i usług | str 202

1.1. Podstawa prawna | str 202

Podatki pośrednie w Polsce | str 202

1.2. Podmiot podatku | str 203

1.3. Przedmiot podatku | str 205

1.4. Obowiązek podatkowy i miejsce świadczenia | str 219

1.5. Podstawa opodatkowania | str 224

1.6. Stawki podatku | str 227

1.7. Podatek należny i naliczony | str 231

1.8. Mechanizm podzielonej płatności | str 243

1.9. Szczególne procedury w podatku VAT | str 246

1.10. Prowadzenie ewidencji | str 251

1.11. Technika poboru podatku | str 253

2. Podatek akcyzowy | str 257

2.1. Podstawa prawna | str 257

2.2. Podmiot podatku | str 258

2.3. Przedmiot podatku | str 261

2.4. Podstawa opodatkowania | str 267

2.5. Stawki podatku | str 268

2.6. Obrót wyrobami akcyzowymi | str 271

2.6.1. Procedura zawieszenia poboru podatku akcyzowego | str 273

2.6.2. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu | str 285

2.6.3. Składy podatkowe | str 290

2.6.4. Zarejestrowani odbiorcy, zarejestrowani wysyłający i podmioty pośredniczące | str 295

2.6.5. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy | str 298

2.6.6. Dokumentacja w obrocie wyrobami akcyzowymi | str 300

2.6.7. Zabezpieczenie akcyzowe | str 302

2.6.8. Zezwolenia akcyzowe | str 307

2.7. Opodatkowanie podatkiem akcyzowym samochodów osobowych | str 308

2.8. Znaki akcyzy | str 310

2.9. Technika poboru podatku | str 312

1. Podatek od gier | str 314

Inne podatki i opłaty w Polsce | str 314

2. Podatek rolny | str 318

3. Podatek leśny | str 323

4. Podatek od spadków i darowizn | str 326

5. Podatek od nieruchomości | str 336

6. Podatek od środków transportowych | str 344

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych | str 346

8. Podatek od wydobycia niektórych kopalin | str 354

9. Podatek od niektórych instytucji finansowych | str 357

10. Podatek od sprzedaży detalicznej | str 358

11. Opłata skarbowa | str 360

12. Opłaty lokalne | str 362

Rozdział czwartOrgany podatkowe, zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe | str 367

1. Krajowa Administracja Skarbowa | str 369

2. Organy podatkowe i ich właściwość | str 376

2.1. Pojęcie i rodzaje organów podatkowych | str 376

2.2. Właściwość organów podatkowych | str 385

3. Zobowiązania podatkowe | str 388

3.1. Pojęcie obowiązku podatkowego i zobowiązania podatkowego | str 388

3.2. Powstanie zobowiązania podatkowego | str 391

3.3. Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego | str 394

3.3.1. Efektywne wygaśnięcie zobowiązania podatkowego | str 395

3.3.2. Nieefektywne wygaśnięcie zobowiązania podatkowego | str 401

3.4. Odpowiedzialność majątkowa za zobowiązanie podatkowe | str 405

3.4.1. Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta za zobowiązania podatkowe | str 406

3.4.2. Odpowiedzialność osób trzecich z tytułu zobowiązań podatkowych | str 408

4. Postępowanie podatkowe | str 415

4.1. Zagadnienia ogólne dotyczące postępowania podatkowego | str 416

4.1.1. Zasady ogólne postępowania podatkowego | str 416

4.1.2. Strona w postępowaniu podatkowym | str 418

4.1.3. Terminy, doręczenia, wezwania, protokoły i adnotacje | str 421

4.2. Prowadzenie postępowania podatkowego | str 426

4.2.1. Wszczęcie postępowania podatkowego | str 426

4.2.2. Postępowanie dowodowe | str 427

4.2.3. Zawieszenie i umorzenie postępowania podatkowego | str 432

4.2.4. Akty kończące postępowanie w pierwszej instancji | str 433

4.2.5. Postępowanie odwoławcze | str 436

4.2.6. Nadzwyczajne środki zaskarżania decyzji | str 441

5. Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa | str 445

5.1. Czynności sprawdzające | str 446

5.2. Kontrola podatkowa | str 448

6. Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania | str 454

6.1. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania | str 454

6.2. Postępowanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania | str 457

6.3. Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania | str 458

6.4. Opinie zabezpieczające | str 459

6.5. Cofnięcie skutków unikania opodatkowania | str 461

1. Ogólne zasady w systemach podatkowych państw Unii Europejskiej | str 465

SYSTEMY PODATKOWE ORAZ HARMONIZACJA PODATKÓW W PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ. WYBRANE ZAGADNIENIA MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA PODATKOWEGRozdział pierwszSystemy podatkowe państw Unii Europejskiej | str 465

2. Opodatkowanie dochodu w państwach Unii Europejskiej | str 476

3. Opodatkowanie obrotu w państwach Unii Europejskiej | str 479

1. Pojęcie harmonizacji i sposoby jej przeprowadzania | str 486

Harmonizacja podatków w Unii Europejskiej oraz dostosowanie polskich rozwiązań podatkowych do unormowań europejskich | str 486

2. Harmonizacja podatków w Unii Europejskiej | str 488

3. Harmonizacja podatków pośrednich | str 491

3.1. Harmonizacja podatku od wartości dodanej | str 492

3.1.1. Znaczenie I dyrektywy w sprawie podatku VAT | str 492

3.1.2. Znaczenie VI dyrektywy w sprawie podatku VAT | str 494

3.1.3. Dyrektywa 2006/112/WE jako podstawa wspólnego systemu podatku VAT w Unii Europejskiej | str 495

3.1.3.1. Podmiot opodatkowania | str 495

3.1.3.2. Przedmiot opodatkowania | str 497

3.1.3.3. Miejsce powstania obowiązku podatkowego | str 500

3.1.3.4. Podstawa opodatkowania i stawki podatku | str 503

3.1.3.5. Zwolnienia podatkowe | str 506

3.1.3.6. Zasady odliczenia podatku naliczonego | str 508

3.1.3.7. Osoby zobowiązane do zapłaty podatku | str 509

3.1.3.8. Specjalne zasady opodatkowania | str 510

3.2. Harmonizacja podatku akcyzowego | str 512

4. Harmonizacja podatków bezpośrednich | str 516

4.1. Dyrektywa w sprawie wspólnego systemu opodatkowania fuzji, podziałów, wnoszenia majątku i zamiany udziałów | str 518

4.2. Dyrektywa o wspólnym systemie podatkowym w odniesieniu do spółek-matek i spółek-córek z różnych państw członkowskich | str 519

4.3. Dyrektywa o wspólnym systemie podatkowym dla odsetek oraz należności licencyjnych, płaconych między spółkami powiązanymi z różnych państw członkowskich | str 520

4.4. Konwencja w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych | str 521

4.5. Uregulowania unijne dotyczące osób fizycznych | str 521

5. Harmonizacja podatków od wkładów do spółek kapitałowych | str 523

6. Regulacje Unii Europejskiej przeciwko unikaniu opodatkowania | str 524

7. Dostosowanie polskiego systemu podatkowego do unormowań europejskich | str 525

7.1. Dostosowanie podatku od towarów i usług | str 526

7.2. Dostosowanie podatku akcyzowego | str 531

7.3. Dostosowanie podatków dochodowych | str 534

7.4. Dostosowanie podatków od wkładów do spółek kapitałowych | str 535

7.5. Dostosowanie podatków w zakresie unikania opodatkowania | str 535

1. Pojęcie międzynarodowego podwójnego opodatkowania | str 536

Unikanie międzynarodowego podwójnego opodatkowania | str 536

2. Metody unikania podwójnego opodatkowania | str 537

3. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania | str 538

1. Pojęcie, cechy i klasyfikacja oaz podatkowych | str 540

Rozdział czwartOazy podatkowe | str 540

2. Sposoby wykorzystania oaz podatkowych | str 541

Bibliografia | str 543

Wykaz tabel | str 547