"Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji zorientowanej procesowo"

Libra identifier: 248785

Table of Contents

Wstęp 8

1. Teoretyczne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji zorientowanej procesowo 22

1.1. Źródła reorientacji procesowej organizacji 22

1.2. Współczesne podejście do zarządzania procesami w organizacji 29

1.3. Ewoluowanie struktur organizacyjnych – funkcjonalne i procesowe koncepcje struktury organizacyjnej 33

1.4. Zarządzanie zasobami ludzkimi w perspektywie zmian w organizacji i w zarządzaniu 38

2. Modelowe ujęcie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji zorientowanej procesowo 42

2.1. Przesłanki modelowego ujęcia zarządzania zasobami ludzkimi 42

2.2. Wyznaczanie celów zarządzania zasobami ludzkimi 45

2.3. Kształtowanie warunków organizacyjnych i personalnych dla zarządzania zasobami ludzkimi 51

2.4. Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji procesowej 55

2.5. Ocena dojrzałości procesów 61

2.6. Uczestnictwo i odpowiedzialność w procesach personalnych 68

3. Metodyczne aspekty badań 76

3.1. Problemy, cele oraz założenia badawcze 76

3.2. Zakres prowadzonych badań 79

3.3. Zastosowane metody badań 81

3.4. Dobór przedsiębiorstw objętych studiami przypadków 82

4. Analiza podejścia procesowego w zarządzaniu zasobami ludzkimi – studia przypadków 90

4.1. Model organizacji procesowej 90

4.1.1. Kształtowanie modelu organizacyjnego 90

4.1.2. Procesy i role jako podstawowe elementy modelu organizacji procesowej 93

Studium przypadku: Kształtowanie ról w Ericsson Sp. z.o.o 106

4.2. Model kompetencji 109

4.2.1. Podejście systemowe do kształtowania kompetencji 109

4.2.2. Modelowanie kompetencji w organizacji zorientowanej procesowo 114

4.2.3. Proces oceny kompetencji 118

Studium przypadku: Rola wartości i kompetencji w rozwijaniu pracowników CEDC International 119

4.3. Model wynagradzania 122

4.3.1. Rola mierników procesów w ocenie wyników pracy 122

Studium przypadku: Model wynagradzania pracowników oraz jego następstwa procesowe w Grupie Azoty S.A 124

4.3.2. Powiązanie wyników pracy i oceny kompetencji w wynagradzaniu 130

Studium przypadku: Performance Management w firmie T-Mobile Polska 130

4.3.3. Kształtowanie wynagrodzenia podstawowego 137

4.4. Model procesów personalnych 141

4.4.1. Modele i standardy procesów personalnych 141

Studium przypadku: Siły napędowe i zasady zarządzania w procesie rozwijania pracowników w Banku BGŻ BNP Paribas S.A 151

Studium przypadku: Standaryzacja procesu rozwoju pracowników w PHZ „Baltona” S.A 155

4.4.2. Hierarchia i architektura procesów 159

Studium przypadku: Modelowanie procesów personalnych w Newag S.A 162

Studium przypadku: Proces zarządzania zasobami ludzkimi w Grupie Azoty S.A 174

4.4.3. Projektowanie i dokumentowanie procesów 183

Studium przypadku: Dokumentowanie procesu rekrutacji pracowników w Poczcie Polskiej S.A 189

5. Podsumowanie badań oraz wnioski dotyczące podejścia procesowego w zarządzaniu zasobami ludzkimi 210

5.1. Kształtowanie kultury organizacji procesowej 210

5.2. Modelowanie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji zorientowanej procesowo 217

Zakończenie 224

Bibliografia 226

Spis tabel 234

Spis rysunków 236