"Psychiatria dzieci i młodzieży. Tom 1"

Libra identifier: 252568

Table of Contents

Część I. Podstawy 20

1. Zarys historii psychiatrii dzieci i młodzieży w Polsce – Agnieszka Dąbkowska-Mika 22

2. Systemy diagnostyczne i klasyfikacyjne w psychiatrii dzieci i młodzieży – Jacek Bomba 34

2.1. Wprowadzenie 34

2.2. Krótko o historii 35

2.3. Cele opracowywania klasyfikacji chorób i zaburzeń zdrowia 36

2.4. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży w ICD-10 37

2.5. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży w ICD-11 39

2.6. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w ICF 41

2.7. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży w DSM-5 41

2.8. Podsumowanie 45

3. Prawidłowy rozwój dziecka – Bernadetta Izydorczyk 48

3.1. Wprowadzenie 48

3.2. Definicje i charakterystyka pojęcia rozwoju psychicznego 49

3.3. Okresy krytyczne, czynniki ryzyka i zasoby dziecka a jego rozwój 52

3.4. Poznawcze i emocjonalno-społeczne kompetencje dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa 57

3.5. Poznawcze i emocjonalno-społeczne osiągnięcia rozwojowe dziecka przedszkolnego 62

3.6. Prawidłowy rozwój psychiczny dziecka w okresie szkolnym 65

3.7. Podstawowe wyzwania rozwojowe w okresie dorastania 66

3.8. Podsumowanie 68

4. Epidemiologia zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży – Renata Modrzejewska 70

4.1. Wprowadzenie 70

4.2. Pomiary częstości 73

4.3. Typy badań epidemiologicznych 73

4.4. Błędy w badaniach epidemiologicznych 76

4.5. Badania epidemiologiczne – trudności 77

4.6. Rys historyczny 78

5. Wywiad i badanie psychiatryczne dziecka i adolescenta – Monika Gajdzik 82

5.1. Składowe badania psychiatrycznego 82

5.2. Odrębności w sposobie badania dzieci w różnym wieku 93

5.3. Po wywiadzie 99

6. Badanie psychologiczne dziecka i adolescenta. Rola kwestionariuszy i testów psychologicznych – Katarzyna Sitnik-Warchulska 102

6.1. Wprowadzenie 102

6.2. Specyfika klinicznej diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży 103

6.3. Obserwacja psychologiczna i wywiad psychologiczny w diagnozie klinicznej dzieci i młodzieży 105

6.4. Kwestionariusze i testy psychologiczne w diagnozie klinicznej dzieci i młodzieży 107

6.5. Podsumowanie 120

7. Badanie neurologiczne, badania neuroobrazujące i neurofizjologiczne w psychiatrii – Krystyna Szymańska 122

7.1. Wprowadzenie 122

7.2. Badanie neurologiczne 124

7.3. Obrazowanie ośrodkowego układu nerwowego 128

8. Narzędzia diagnostyczne i do oceny nasilenia objawów psychopatologicznych – Anna Kaźmierczak-Mytkowska, Łukasz Konowałek 144

8.1. Diagnoza procesów poznawczych u dzieci i młodzieży 144

8.2. Testy i próby kliniczne 145

8.3. Inteligencja 146

8.4. Funkcje wykonawcze 149

8.5. Pamięć 150

8.6. Rozwój społeczno-emocjonalny 151

8.7. Testy do pomiaru inteligencji 151

8.8. Testy funkcji wykonawczych 155

8.9. Testy pamięci i uczenia się 156

8.10. Rozwój społeczno-emocjonalny 157

8.11. Próby kliniczne 157

8.12. Kwestionariusze, skale i inwentarze 158

8.13. Skale ogólnego funkcjonowania i zachowań przystosowawczych 159

8.14. Skale oparte na kryteriach diagnostycznych poszczególnych zaburzeń 164

8.15. Skale oparte na klinicznym opisie objawów psychopatologicznych 172

8.16. Kwestionariusze uwzględniające różnice indywidualne. Badanie osobowości 176

8.17. Podsumowanie 180

9. Aspekty prawne w psychiatrii dzieci i młodzieży 182

9.1. Prawo pacjenta małoletniego do intymności i poszanowania godności w opiece psychiatrycznej – Rafał Kubiak 182

9.2. Tajemnica psychiatryczna w opiece nad małoletnim – Rafał Kubiak 202

9.3. Hospitalizacja małoletniego pacjenta na oddziale psychiatrycznym w ujęciu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego – Ireneusz Jelonek 218

10. Psychiatria sądowa nieletnich – reguły i praktyka – Marek Ignaczak 236

10.1. Wprowadzenie 236

10.2. Dzieci a psychiatria 237

10.3. Pacjenci 240

10.4. Skala zjawiska 241

10.5. Organizacja oddziałów o wzmocnionym i maksymalnym zabezpieczeniu 242

10.6. Leczeni 244

10.7. Leczenie 246

10.8. Opiniowanie 248

10.9. Zamiast zakończenia 249

Część II. Klinika 252

11. Zaburzenia neurorozwojowe 254

11.1. Niepełnosprawność intelektualna/zaburzenie rozwoju intelektualnego – Ewa Zasępa 254

11.2. Zaburzenia komunikacji – Agnieszka Słopień, Krzysztof Wilczyński 266

11.3. Zaburzenia ze spektrum autyzmu – Agnieszka Słopień, Agnieszka Rynkiewicz, Małgorzata Janas-Kozik 284

11.4. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) – Ewa Racicka-Pawlukiewicz, Tomasz Wolańczyk 324

11.5. Specyficzne zaburzenia uczenia się – Aneta R. Borkowska 353

11.6. Zaburzenia ruchowe – Krystyna Szymańska 365

11.7. Zaburzenia tikowe – Anita Bryńska, Tomasz Wolańczyk 375

12. Zaburzenia należące do spektrum schizofrenii i inne zaburzenia psychotyczne 396

12.1. Zaburzenia psychotyczne – Barbara Remberk, Kamil Kozera, Ireneusz Jelonek 396

12.2. Schizofrenia u dzieci i młodzieży – Barbara Remberk 427

12.3. Zaburzenia schizoafektywne – Lena Cichoń, Małgorzata Janas-Kozik 450

12.4. Katatonia – Piotr W. Gorczyca, Paweł G. Dębski 457

13. Zaburzenia afektywne 476

13.1. Zaburzenie afektywne dwubiegunowe typu I i II – Lena Cichoń, Małgorzata Janas-Kozik 476

13.2. Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży – Lidia Popek, Barbara Remberk 491

13.3. Samouszkodzenia i samobójstwa w populacji rozwojowej – Agnieszka Gmitrowicz 512

14. Zaburzenia lękowe – Maciej Pilecki, Izabela Łucka 564

14.1. Wprowadzenie 564

14.2. Rys historyczny 565

14.3. Kryteria diagnostyczne 567

14.4. Etiologia 568

14.5. Epidemiologia 576

14.6. Obraz kliniczny 578

14.7. Diagnostyka różnicowa 600

14.8. Leczenie zaburzeń lękowych 601

14.9. Podsumowanie 605

15. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i inne z nimi związane – Anita Bryńska 608

15.1. Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne 608

15.2. Trichotillomania 616

15.3. Dysmorfofobia 618

15.4. Dermatillomania (patologiczne skubanie skóry) 621

Skorowidz 624