"Aktywizacja młodzieży w warunkach zmiennej rzeczywistości społeczno-kulturowej"

Libra identifier: 253255

Table of Contents

Wstęp 9

Agnieszka Cybal-Michalska Młodzież na drodze przejścia z edukacji na rynek pracy 13

Katarzyna Segiet Znaczenie jakości komunikacji interpersonalnej w kierowaniu organizacjami młodzieży 25

Klaudia Węc Tyrania aktywności – pomiędzy Wyobrażeniową a Realną możliwością egzystencji podmiotu. Hermeneutyczne konteksty pragnienia uwikłanego w dyskurs Innego 41

Kamila Słupska Aktywizacja młodzieży w środowisku lokalnym – różnorodność sposobów działania 61

Katarzyna Pawełek Aktywizowanie i organizowanie społeczności lokalnej jako problem pedagogiczny 73

Katarzyna Segiet, Paulina Głowacka Zasoby wychowania i wsparcia jako korzystne potencjały dla wspomagania rozwoju młodzieży i źródło aktywizacji środowiska 87

Agata Matysiak-Błaszczyk, Maciej Zychowicz Czas wolny młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem jej miejskiej reprezentacji 97

Paulina Peret-Drążewska Tożsamość młodzieży partycypującej we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej 107

Lucyna Myszka-Strychalska Kondycja młodzieży z zespołów szkół zawodowych – przyczynek do dyskusji nad zadaniami stawianymi przed współczesnym szkolnictwem zawodowym 127

Monika Kiszka Samorząd uczniowski metodą wychowawczą. Bogata przeszłość, uboga teraźniejszość 143

Agata Matysiak-Błaszczyk Aktywizacja społeczna młodzieży uczęszczającej do ośrodków kuratorskich 153

Astrid Tokaj, Ewa Włodarczyk Młodzi dla seniorów – wybrane aspekty (perspektywa pedagogiczna) 167