"Efekty obciążeń regulacyjnych i fiskalnych sektora bankowego dla akcji kredytowej banków przed pandemią COVID-19 i w trakcie jej trwania"

Libra identifier: 254970

Table of Contents

Wstęp 7

Rozdział 1. Przegląd literatury dotyczącej współzależności między rozwojem sektora bankowego a wzrostem gospodarki w perspektywie polskich i europejskich regulacji oraz obciążeń fiskalnych 9

1.1. Znaczenie systemu finansowego dla gospodarki 10

1.2. Rozwój sektora bankowego w Polsce 11

1.3. Analiza rozwoju rynku długoterminowych instrumentów dłużnych i ich znaczenia dla pozycji bilansowej sektora bankowego 22

1.4. Przegląd regulacji i obciążeń fiskalnych oraz ocena ich wpływu na sektor bankowy i gospodarkę 24

1.4.1. Koszty polityki regulacyjnej 24

1.4.2. Porównanie obciążeń sektora bankowego w Polsce z innymi krajami unijnymi 28

2.1. Wymogi kapitałowe 37

2.1.1. Podstawowe wymogi kapitałowe 37

Rozdział 2. Wymagania regulacyjne i fiskalne 37

2.1.2. Domiar kapitałowy (filar II) 39

2.1.3. Bufory kapitałowe 39

2.1.4. Wymogi kapitałowe – łączny współczynnik kapitałowy (TCR) – 10 największych banków komercyjnych 41

2.2. MREL – minimalny poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji 43

2.3. Składki na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 45

2.4. Podatek od niektórych instytucji finansowych (zwany podatkiem bankowym) – 10 największych banków 48

2.5. Składka na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców 53

2.6. Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru bankowego 53

2.7. Opłata na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura 54

3.1. Klasyfikacja jakościowa kredytów – podstawowe pojęcia i relacje między nimi 59

Rozdział 3. Wymagania w zakresie należności nieobsługiwanych (NPLs – non-performing loans) 59

3.1.1. Należności w sytuacji nieregularnej 62

3.1.2. Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania (default) 65

3.1.3. Ekspozycje objęte utratą wartości (impaired) 68

3.1.4. Należności nieobsługiwane (non-performing) 72

3.2. Wpływ NPL na sytuację finansową banku 74

3.2.1. Wyznaczanie rezerw celowych w warunkach stosowania polskich standardów rachunkowości 75

3.2.2. Wyznaczanie odpisów z tytułu utraty wartości według międzynarodowych standardów rachunkowości 76

3.2.3. Utrata przychodów odsetkowych 78

3.2.4. NPL a adekwatność kapitałowa 79

3.3. Polityka wobec NPL w świetle pandemii COVID-19 81

3.3.1. Moratoria kredytowe 83

3.3.2. Odpisy na straty kredytowe – odstępstwa od wymogów MSSF 9 87

3.3.3. Odstępstwa od wymogów adekwatności kapitałowej 88

3.4. Kierunki ewolucji podejścia wobec NPL 89

4.1. Ustalenie czynników o charakterze fiskalnym, ostrożnościowym i rynkowym wpływających na sytuację sektora bankowego 91

Rozdział 4. Analizy scenariuszowe dla sektora bankowego w Polsce w 2020 r 91

4.2. Konstrukcja modelu ekonometrycznego, uwzględniającego zidentyfikowane czynniki, oceniającego podstawowe współzależności 92

4.2.1. Okres analizy i zasadnicze zmiany w sektorze bankowym w Polsce w latach 2014–2019 92

4.2.2. Cel i narzędzia analizy 93

4.2.3. Wykonanie analizy z wykorzystaniem opracowanego wcześniej modelu 94

4.3. Ocena i interpretacja uzyskanych wyników empirycznych. Podsumowanie 108

Zakończenie 111

Bibliografia 117

Spis tabel 127

Spis wykresów i rysunków 129