"Ekonometria 27. Zastosowanie metod ilościowych"

Libra identifier: 2557

Table of Contents

Marek Walesiak, Andrzej Dudek: Odległość GDM dla danych porządkowych a klasyfikacja spektralna 6

Wstęp 6

Andrzej Dudek, Justyna Wilk: Metody doboru zmiennych w procesie klasyfikacji obiektów symbolicznych 17

Alicja Grześkowiak, Agnieszka Stanimir: Ocena stopnia realizacji strategii lizbońskiej w zakresie edukacji za pomocą metod klasyfikacji dynamicznej 26

Marcin Pełka: Zastosowanie analizy unfolding w ocenie preferencji uczniów szkoły policealnej 38

Iwona Bąk: Application of multidimensional correspondence analysis in the research on the quality of natural environment in Poland in 2007 46

Andrzej Bąk: Zastosowanie mikroekonometrycznych modeli zmiennych dychotomicznych w badaniach preferencji i ich estymacja w programie R 54

Roman Pawlukowicz: Wycena nieruchomości metodą korygowania ceny średniej w świetle właściwości średniej arytmetycznej 65

Andrzej Wilkowski: Uwagi o współczynniku korelacji 74

Jacek Welc: Modele autoregresyjne w prognozowaniu kwartalnych wyników finansowych spółek - stopień dopasowania modelu do danych rzeczywistych a dokładność prognoz 80

Martin Pavlík: New approach to the short-term forecasting in the time series with the structural shock 91

Agnieszka Marciniuk: Nielosowe modele natychmiastowej stopy procentowej i ich zastosowanie w klasycznych ubezpieczeniach życiowych 109

Zbigniew Dokurno: Modelowanie endogenicznej akumulacji kapitału ludzkiego w procesie wzrostu gospodarczego 125

Helmut Maier: The banking crises reflected in the financial order of the real world 138

Dorota Kwiatkowska-Ciotucha: Kształcenie ustawiczne jako źródło możli-wości podnoszenia kwalifikacji osób pracujących 151