"Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Komentarz"

Libra identifier: 256222

Table of Contents

Wykaz skrótów 11

Słowo wstępne 15

1. Przemoc w rodzinie – zjawisko, mity i stereotypy 17

Wprowadzenie 17

2. Przemoc w rodzinie w liczbach 21

3. Międzynarodowe akty prawne i inne dokumenty dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie 31

3.1. Uwagi ogólne 31

3.2. Organizacja Narodów Zjednoczonych 33

3.3. Rada Europy 46

3.4. Unia Europejska 55

4. Austriackie regulacje w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 65

5. Geneza ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz jej nowelizacji z 2010 r. i z 2020 r 70

Preambuła 87

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 87

Art. 1. [Zakres ustawy] 95

Art. 2. [Definicje pojęć ustawowych] 98

Art. 3. [Zakres działań adresowanych do osób dotkniętych przemocą w rodzinie] 113

Art. 4. [Zakres działań adresowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie] 120

Art. 5. [Upoważnienie ustawowe do wydania rozporządzenia w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych i kwalifikacji osób prowadzących te oddziaływania] 123

Art. 6. [Zadania administracji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie] 132

Art. 6a. [Kwalifikacje osób kierujących specjalistycznymi ośrodkami wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie] 151

Art. 7. [Zadania wojewody] 154

Art. 8. [Zadania ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego] 163

Art. 8a. [Wytyczne Prokuratora Generalnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie] 169

Art. 9. [Współpraca organów administracji z podmiotami pozarządowymi] 174

Art. 9a. [Zespoły interdyscyplinarne] 180

Art. 9b. [Zadania zespołu interdyscyplinarnego] 182

Art. 9c. [Przetwarzanie danych przez zespół interdyscyplinarny] 183

Art. 9d. [Niebieska Karta] 209

Art. 10. [Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie] 226

Art. 10a. [Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie] 239

Art. 10b. [Skład Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie] 240

Art. 10c. [Organizacja prac Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie] 241

Art. 10d. [Pomoc dla Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie] 241

Art. 10e. [Obsługa Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie] 241

Art. 10f. [Upoważnienie ustawowe do wydania rozporządzenia w sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie] 241

Art. 11. [Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie] 248

Art. 11a. [Nakaz opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się wydawany w postępowaniu cywilnym] 260

Art. 11b. [Przekazanie Policji i Żandarmerii Wojskowej danych teleadresowych placówek oferujących wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie] 277

Art. 12. [Obowiązek zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie] 277

Art. 12a. [Odebranie dziecka z rodziny] 295

Art. 12b. [Zażalenie na odebranie dziecka z rodziny] 296

Art. 12c. [Pouczenie o prawie do złożenia zażalenia na odebranie dziecka z rodziny] 296

Art. 12d. [Wniosek kuratora w sprawie skazanego za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec członka rodziny] 311

Art. 13. [Dodatkowe elementy orzeczenia sądu w przypadku zastosowania art. 72 § 1 pkt 7a i 7b k.k.] 313

Art. 14. [Warunkowy dozór Policji] 319

Art. 15. [Nowelizacja Kodeksu karnego] 334

Art. 16. [Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej] 349

Art. 17. [Termin wejścia w życie] 355

Art. 2. [Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego] 359

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (wyciąg) 359

Art. 3. [Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego] 373

Art. 4. [Nowelizacja ustawy o Policji] 375

Art. 5. [Nowelizacja Kodeksu karnego] 378

Art. 6. [Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego] 393

Art. 7. [Nowelizacja Kodeksu karnego wykonawczego] 405

Art. 8. [Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej] 411

Art. 9. [Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych] 414

Art. 10. [Utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych] 417

Art. 11. [Termin spełnienia wymogów dotyczących kwalifikacji osób kierujących specjalistycznymi ośrodkami wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie] 419

Art. 12. [Informacja ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego oraz Rzecznika Praw Dziecka o skutkach obowiązywania ustawy] 420

Art. 1. [Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego] 423

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 423

Art. 2. [Nowelizacja Kodeksu wykroczeń] 435

Art. 3. [Nowelizacja ustawy o policji] 439

Art. 4. [Nowelizacja ustawy o Żandarmerii Wojskowej] 480

Art. 5. [Nowelizacja Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia] 494

Art. 6. [Nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych] 496

Art. 7. [Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie] 498

Art. 8. [Przepis przejściowy] 502

Art. 9. [Termin wejścia w życie] 504

Akty prawne i inne dokumenty 507

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 509

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw 529

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 552

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie 581

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 584

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne 590

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta&rdquo 597

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 639

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie 651

Uchwała Nr 16 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia Krajowego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 655

Wytyczne nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu postępowania policjantów podczas realizacji procedury „Niebieskie Karty” oraz wydawania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia 758

Bibliografia 773

Skorowidz przedmiotowy 783