"Vade Nobiscum, tom XXIII/2021"

Libra identifier: 257718

Table of Contents

Wstęp (Jakub Kuliś) 7

Katarzyna Walczyk – Niewinna ofiara? Kształtowanie się legendy lady Jane Grey w świetle dziewiętnastowiecznej historiografii i literatury 9

– Innocent Victim? The Legend of lady Jane Grey in Nineteenth-Century Historiography and Literature 27

Szymon Polak – „Dziennik Zdrowia dla Wszystkich Stanów” Franciszka Leopolda Lafontaine’a a stan wiedzy medycznej w początkach wieku XIX. Wybrane choroby 29

– “A Journal of Health for All the Estates” by Franz Leopold Lafontaine and the Standard of Medical Knowledge in the Early 19th Century. Selected Diseases 45

Zuzanna Bodzionny – Polak, Węgier – dwaj poeci. Obraz państwa i odpowiedzialnego za jego los wieszcza w obliczu sytuacji społeczno-politycznej Polski i Węgier okresu „burzy i naporu” na przykładzie „Grobu Agamemnona” Juliusza Słowackiego i wybranych wierszy Sándora Petőfiego 47

– Pole and Hungarian. The Two Poets – the Imagining of a State and a Poet Responsible for its Fate in the Face of Socio-Political Situation of Poland and Hungary During the Time of “Sturm und Drang” on Example of Juliusz Słowacki’s “Grób Agamemnona” and Selected Poems of Sándor Petőfi 63

Adam Lubocki, Áron Szabolcs Fodor – Polska a traktat trianoński – zarys problematyki 65

– Poland and the Treaty of Trianon – an Outline of the Issue 88

Weronika Nawracaj – Kształtowanie się prezydentury w II Rzeczpospolitej Polskiej na tle koncepcji wzmocnionej prezydentury w Republice Weimarskiej oraz Finlandii pod rządami konstytucji z 1919 roku 89

– Formation of Presidency in the Second Polish Republic in Comparison to a Concept of Strenghtened Presidency in the Weimar Republic and Finland Under the Constitution of 1919 107

Jakub Kuliś – Rozważania o powstaniu warszawskim na łamach „Tygodnika Powszechnego” w latach 1945–1953 109

– Considerations of the Warsaw Uprising in “Tygodnik Powszechny” in the Years 1945–1953 124

Mateusz Kubicki – Rozwijana branża czy sektor bez przyszłości? Modernizacja rybołówstwa bałtyckiego PRL w latach 1970–1989 i jej wpływ na lokalną społeczność Półwyspu Helskiego 125

– Developing Industry or a Sector without a Future? Modernization of the Baltic Fisheries of the Polish People’s Republic in the Years 1970–1989 and its Impact on the Local Community of the Hel Peninsula 137

Maciej Kwiatkowski – Sztuka melorecytacji. Studia nad genezą muzyki rap 139

– The Art of Melodeclamation. Studies on the Origin of Rap Music 157