"Rodzina człowiecza"

Libra identifier: 259234

Table of Contents

Podziękowania 7

Wprowadzenie. Humanizm fotografii 9

CZĘŚĆ I. PERSPEKTYWY ODBIORU1. Paryż – Nowy Jork – Warszawa. Język humanistycznego fotoreportażu jako paradygmat 21

2. Rodzime tropy i amerykańskie poszlaki. „Monumentalny esej fotograficzny” w oczach teoretyków i historyków fotografii 45 2.1. Socrealizm unowocześniony. Wystawa The Family of Man w oczach badaczy w Polsce 57

reportażowej 65

zimnowojennej polityki kulturalnej 68

antropologicznej i genderowej 71

3. Doświadczenie wojny i Zagłady jako „niewidoczne centrum” wystawy. Rekonstrukcja narracji 79 3.1. Inicjacja. Dziecko wśród ruin 82

3.2. Identyfikacja. Oblicza wojny 86

3.3. Zagłada, czyli to, co nieludzkie 89

3.4. Przezwyciężenie śmierci – ponowne narodziny 94

4. The Family of Man jako Rodzina człowiecza. Wystawa w polskich realiach 1959–1960 98

CZĘŚĆ II. POLEMIKI. KRYTYKA FOTOGRAFICZNA1. „Rewolucja, realizm, humanizm”. Projektowanie „artystycznego reportażu” 145 1.1. Socrealistyczna genealogia 147

1.2. Fotografia reportażowa wobec metafory 160

1.3. Nigdy wojny. Glossa 169

2. Dwie tezy o człowieku: Rodzina człowiecza a Czym jest człowiek? Karla Pawka 175 2.1. (Nie)obecność obrazów wojny raz jeszcze. Biografie 178

2.2. „Humanistyczna kamera” w cieniu zimnej wojny 184

2.3. Przesilenie humanistycznego paradygmatu 191

3. W ideologicznym polu. Modele refleksji 197 3.1. Alfred Ligocki: afirmacja 197

3.1.1. Mowa obrazów. Fotografia jako język uniwersalny 201

3.1.2. Utopie integracji. Fotografia wobec kultury masowej 205

3.1.3. Ku refleksji postmodernistycznej 209

3.2. Witold Wirpsza: dekonstrukcja 212

3.2.1. Fotografia jako iluzja. Kompromitacja medium 217

224

3.2.3. Punctum: historia 229

CZĘŚĆ III. INSPIRACJE. PRAKTYKA FOTOGRAFICZNA1. Dialog. Adaptowanie humanistycznego paradygmatu fotografii 241 1.1. Postawy. Kapuściński/Rydet 245

1.2. Album rodzinny. Spotkania z Innym 252

1.3. Strategie oporu 265

2. Montaż. Fotografie w przestrzeni 270 2.1. Zrealizować utopię. Polityczność wystawy 271

2.2. Ku nowym formom wyrażania. Rodzina człowiecza a tradycja awangardowa 278

2.3. „Wystawy problemowe”. Między awangardą a propagandą 287

Zakończenie. Człowiek wobec fotografii 309Bibliografia 313

Indeks osób 332

Spis ilustracji 339