"Oblicza Wojny. Tom 4"

Libra identifier: 259566

Table of Contents

Introduction 7

Tadeusz Grabarczyk, Magdalena Pogońska-Pol — Słowo wstępne 7

Patrycja Matusiak— „Per speciem venandi”. Liwiusz o „upolowaniu” Tarentu przez Hannibala 13

“Per speciem venandi”. Livy on Tarentum having been “hunted” by Hannibal 25

Myroslav Voloshchuk (Мирослав Волощук) — Города Руси в военных операциях Пястов против Рюриковичей (XI – середина XIV вв.) Часть 1 27

Cities of Rus’ in the military operations of the Piasts against the Rurikids (11 – mid- of the 14 centuries). Part 1 51

Łukasz Ćwikła — Miasta i mieszczanie Polski centralnej wobec napaści krzyżackiej w 1331 roku 53

Towns and townspeople of Central Poland and the Teutonic invasion in 1331 70

Radosław Skrycki — Powstanie i funkcjonowanie garnizonu w niewielkim mieście pruskim w XVIII wieku (studium Königsbergu/Chojny we wschodniej Brandenburgii) 73

The establishment and functioning of the garrison in a Prussian small town in the XVIII century (Königsberg/Chojna in East Brandenburg study) 95

Zdzisław Włodarczyk — Wojsko pruskie w Sieradzu (1793–1806) 97

Prussian army in Sieradz (1793–1806) 116

Krzysztof Augustyniak — Ostrołęka w powstaniu listopadowym 1830–1831 117

Ostrołęka during the November Uprising 1830–1831 136

Krzysztof Ślusarek — Lwów w czasie okupacji rosyjskiej 1914–1915 w świetle protokołów posiedzeń prezydium magistratu oraz dzienników Zygmunta Russockiego 137

Lviv during the Russian occupation of 1914–1915 in the light of the minutes of the magistrate presidium meetings and the journals of Zygmunt Russocki 154

Marta Milewska — Życie codzienne w Warszawie w początkowej fazie I wojny światowej 155

Everyday life in Warsaw in the beginning phase of the first world war 174

Antonina Pawłowska — „Ulica jest wąwozem miasta” – taktyka Jamesa Connolly’ego 175

“A street is a defile in a city” – the tactics of James Connolly 191

Andrzej Wojtaszak — Walki o Wilno 19–21 kwietnia 1919 roku 193

Fight for Vilnus 19–21 April 1919 217

Aleksey Gavrilenkov (Алексей Гавриленков) — Система концентрационных лагерей в городах Смоленской губернии в годы советско-польской войны 1919–1921 гг 219

The system of concentration camps in the cities of the Smolensk province during the Soviet-Polish war of 1919–1921 231

Witold Jarno — Bitwa o Mszczonów we wrześniu 1939 roku 233

Battle of Mszczonów in September 1939 262

Monika Tomkiewicz — Gdynia – miasto wysiedlone (1939–1942) 265

Gdynia – Expulsion of Poles by Nazi Germany (1939–1942) 282

Barbara Łochowska — „Witajcie bezdomni, lecz drodzy nam bracia”. Polskie obozy wojskowe na Węgrzech w czasie II wojny światowej 283

„Welcome homeless, but dear brothers”. Polish military camps in Hungary during World War II 305

Joanna Lusek — Praca przymusowa jeńców wojennych w Bytomiu w latach II wojny światowej 307

Forced labor of prisoners of war in Bytom during World War II 343

Denis Alekseyev (Денис Алексеев), Aleksey Kozhemyakin (Алексей Кожемякин), Yuliya Minutina-Lobanova (Юлия Минутина-Лобанова) — Специфика юго-западных окраин Ленинграда во время блокады (1941–1944) 345

Specific features of the South-Western suburbs of Leningrad during the siege, 1941–1944 368

Urszula Kurcewicz — Ideologiczne oblicze odbudowy śródmieścia Warszawy ze zniszczeń po II wojnie światowej 369

The ideological aspects of reconstructing Warsaw City Centre from the ruins of World War II 392

Sławomir Lucjan Szczesio — Życie codzienne w oblężonym Sarajewie (1992–1995) 393

Everyday life in besieged Sarajevo (1992–1995) 425

Information about Authors 427

O Autorach 427