"Літературний образ дитинства в часи кризи XX–XXI ст. / Literacki obraz dzieciństwa w czasach kryzysów XX–XXI wieku"

Libra identifier: 261055

Table of Contents

---------Introduction 9

Вступ 9

Yaroslav Polishchuk, The child and affects in Mykhailo Kotsyubynsky’s early stories 12

Ярослав Поліщук, Дитина й афекти в ранніх оповіданнях Mихайла Коцюбинського 12

Olha Yablonska, Child’s world in the work of Modest Levitskyi: the problem of individual and national identity 25

Ольга Яблонська, Світ дитини у творчості Mодеста Левицького: проблема індивідуальної та національної ідентичності 25

Olha Kharlan, Educating the „new man”: Ukrainian children’s prose of the 1930s as a reflection of the soviet anthropological experiment 34

Ольга Харлан, Виховання „нової людини”: українська дитяча проза 1930-х років як відображення радянського антропологічного експерименту 34

Оksana Pashko, Memories of Volodymyr Kulish’s childhood: from sports to homelessness 44

Оксана Пашко, Спогади про дитинство Bолодимира Kуліша: від спорту до безпритульності 44

Halina Korbicz, A war childhood in the prose of Hryhir Tiutiunnyk in the context of post-totalitarian practices 59

Галина Корбич, Воєнне дитинство у прозі Григора Тютюнника в контексті постколоніальних практик 59

Vitalina Kyzylova, Anti-military experience of comprehension the events of the second world war in Ukrainian literary works for and about children 73

Віталіна Кизилова, Антимілітарний досвід осмислення подій Другої світової війни в українських художніх творах для і про дітей 73

Ulyana Fedoriv, Motive of the lost childhood in Serhii Zhadan’s novel Boarding School 84

Уляна Федорів, Мотив втраченого дитинства в романі Сергія Жадана „Інтернат” 84

Svitlana Kovpik, Children’s consciouness under the condition of the Holocaust (on the material of the novel „The Boy in Striped Pyjamas” by J. Boyn) 95

Світлана Ковпік, Дитяча свідомість в умовах Голокосту (на матеріалі роману Дж. Бойна „Хлопчик у смугастій піжамі”) 95

Marta Kaczmarczyk, A picture of a child and childhood in the face of war and the Holocaust based on the novel by Yuriy Vynnychuk „Tango of Death” 105

Marta Kaczmarczyk, Obraz dziecka i dzieciństwa w obliczu wojny i Zagłady na podstawie powieści Jurija Wynnyczuka „Tango śmierci” 105

Domahoj Klychek, Dariya Pavleshen, Construction of identity through memories in the novel of Sofia Andrukhovych „Felix Austria” 123

Домагой Кличек, Дарія Павлешен, Kонструювання ідентичності через спогади у романі Cофії Aндрухович „Фелікс Австрія” 123

Katarzyna Jakubowska-Krawczyk, The specifics of childhood in the stories of Oleg Sentsov 138

Катажина Якубовська-Кравчик, Специфіка дитинства в оповіданнях Олега Сенцова 138

Olga Novyk, The problem of growing up during the war in novel of Serhii Zhadan’s „Boarding School” and Marcus Zuzak’s „The Book Thief” 151

Ольга Новик, Проблема дорослішання у часи війни в романах Cергія Жадана „Iнтернат” та Mаркуса Зузака „Kрадійка книжок” 151

Oksana Pukhonska, Child trauma of war (after the Sara Nović’s novel „Girl at War”) 162

Оксана Пухонська, Дитяча травма війни (за романом Cари Новіч „Дівчинка нa війні”) 162