"W kierunku organizacji uczącej się"

Libra identifier: 262839

Table of Contents

Używane skróty 6

Wstęp 7

Rozdział I. Organizacja ucząca się i zarządzanie wiedzą 12 1.1. Istota organizacji uczącej się 13

1.2. Cechy organizacji uczącej się i poziomy uczenia 14

1.3. Wiedza organizacyjna 17

1.4. Zarządzanie wiedzą 18

1.5. Tworzenie, kodyfikacja i transfer wiedzy 19

1.6. Pomiar zarządzania wiedzą 21

1.7. Strukturalne uwarunkowania zarządzania wiedzą 27

1.8. Audyt wiedzy 29

1.9. Specyfika uczącej się administracji 31

1.10. Ucząca się administracja – atuty i wymagania 33

Rozdział II. Administracja – założenia teoretyczne i biurokratyzm 38 2.1. Biurokracja i biurokratyzm 39

2.2. Nowe Zarządzanie Publiczne 43

2.3. Public governance 45

2.4. Gry i działania polityczne w administracji 48

2.4.1. Cechy gier 48

2.4.2. Gry w organizacjach publicznych 50

2.4.3. Rodzaje i forma gier 55

Rozdział III. Planowanie projektu doradczego w administracji publicznej – cele i wyzwania 59 3.1. Miejsce i rola kontroli fitosanitarnej we współczesnym świecie 61

3.2. Opis projektu 65

w projekcie 67

rzeczywistość 70 4.1. Podstawy teoretyczne 71

4.2. Założenia badawcze 74

4.2.1. Badania terenowe 74

4.2.2. Analizy literaturowe 75

4.2.3. Analizy prawne 76

4.2.4. Warsztaty 76

4.2.5. Analityka danych organizacyjnych 77

4.2.6. Badanie ilościowe 77

4.2.7. Benchmarking 78

projektowym 80

Rozdział V. PIORiN – organizacja ucząca się? 84 5.1. Cele, zadania i zasady działania organizacji 85

5.2. Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania działalności – analityka danych organizacyjnych 87

5.2.1. Budżety WIORiN 87

5.2.2. Budżety w przeliczeniu na 1 pracownika 92

5.2.3. Płace w PIORiN w odniesieniu do danych rynkowych 96

5.2.4. Zróżnicowanie wynagrodzeń (siatka wynagrodzeń) 103

5.3. Wnioski z badań 105

organizacji 105

5.3.2. Problemy administracji zespolonej i nowa rola GIORiN 108

5.3.3. Budowa systemu wskaźników monitorującego funkcjonowanie PIORiN 113

114

5.3.5. Wykorzystanie potencjału IT 114

intensyfikacja szkoleń 117

5.3.7. Budowa systemu motywacyjnego 119

5.3.8. Współpraca z otoczeniem jako otwarcie się organizacji na uczenie się – pilotażowy projekt zmiany organizacji wydawania świadectw fitosanitarnych 120

5.3.9. Systematyczny wzrost finansowania PIORiN 120

5.3.10. Efekty pierwszej fazy projektu – podsumowanie 122

6.1.1. Cele warsztatów 128

Rozdział VI. W kierunku organizacji uczącej się. Warsztaty jako pomost między diagnozą a wdrożeniem 126 6.1. Między badaniem a wdrożeniem – warsztaty 128

6.1.2. Kryteria doboru uczestników warsztatów 129

6.1.3. Przebieg warsztatów 130

6.2. Wnioski i konsekwencje warsztatów 136

6.2.1. Ocena pracy zespołu 136

6.2.2. Wnioski i zalecenia członków zespołu ws. kluczowych wyzwań w budowie organizacji uczącej się. Podsumowanie wyników zadań indywidualnych 138

Rozdział VII. Planowanie zmian i pierwsze wdrożenia 146 7.1. Pierwsze wdrożenia 147

7.2. Benchmarking wewnętrzny jako metoda wdrażania organizacji uczącej się 149

7.3. Kierunki dalszych działań 154

Rozdział VIII. Wyzwania realizacji projektów strategicznych w administracji publicznej 155 8.1. Uwarunkowania uczącej się administracji 156

zarządzanie komunikacją w projekcie 160

8.3. Opór przed zmianą 161

8.4. Współpraca z organizacją przy ograniczonej dostępności zasobów ludzkich 165

8.5. Wdrożenie a ograniczenia finansowe 166

Bibliografia 169