"Modelowanie kompetencji pracowniczych w organizacji"

Libra identifier: 26695

Table of Contents

WSTĘP 4

1. ISTOTA I ROZUMIENIE KOMPETENCJI W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJĄ 11

1.1. Pojęcia kompetencji 11

1.2. Kompetencje jako czynnik konkurencyjności organizacji 20

1.2.1. Przewaga strategiczna organizacji jako źródło jej konkurencyjności 20

1.2.2. Kompetencje jako przewaga strategiczna organizacji 26

2. OBSZARY WYKORZYSTYWANIA KOMPETENCJI W ORGANIZACJI 36

2.1. Funkcja personalna jako wyznacznik obszaru wykorzystywania kompetencji w organizacji 36

2.2. Wykorzystywanie kompetencji w procesie rekrutacji i selekcji 37

2.2.1. Instrumenty badania i prezentacji kompetencji w procesie rekrutacji i selekcji 37

2.2.2. Narzędzia badania kompetencji w procesie rekrutacji i selekcji 44

2.3. Wykorzystywanie kompetencji w systemie ocen pracowniczych 49

2.3.1. Ogólny model systemu ocen pracowniczych 49

2.3.2. Praktyczne modele ocen pracowniczych 52

2.4. Wykorzystywanie kompetencji w ramach zintegrowanego systemu badania potrzeb i oceny efektywności szkoleń 59

2.4.1. Przesłanki budowy zintegrowanego narzędzia badania potrzeb i oceny efektywności szkoleń opartego na kompetencjach 59

2.4.2. Wykorzystywanie narzędzia badania potrzeb i oceny efektywności szkoleń opartego na kompetencjach 61

2.5. Wykorzystywanie kompetencji w procesie wartościowania pracy 73

2.5.1. Zasady określania wartości i szeregowania stanowisk pracy 73

2.5.2. Wartościowanie pracy oparte na kompetencjach 77

2.6. Zalety wykorzystywania systemu kompetencji 83

3. FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW KOMPETENCJI W WYBRANYCH KRAJOWYCH ORGANIZACJACH 85

3.1. Kluczowe kompetencje w systemach kompetencji 85

3.2. Kluczowe kompetencje w systemach kompetencji - wyniki badania systemów kompetencyjnych firm polskich 91

3.3. Wzorce systemów kompetencji 100

4. BUDOWA ZINTEGROWANEGO MODELU KOMPETENCJI 106

4.1. Założenia budowy zintegrowanego modelu kompetencji 106

4.2. Racjonalne składowe kompetencji 108

4.2.1. Charakterystyka racjonalnych składowych kompetencji 108

4.2.2. Dynamika racjonalnych składowych kompetencji 123

4.3. Emocjonalne składowe kompetencji 133

4.3.1. Charakterystyka emocjonalnych składowych kompetencji 133

4.3.2. Dynamika emocjonalnych składowych kompetencji 150

4.4. Kulturowe uwarunkowania kompetencji 161

4.5. Ogólna metodyka projektowania i implementacji zintegrowanego modelu kompetencji pracowniczych 172

ZAKOŃCZENIE 181

Załącznik nr 1. Lista kompetencji według L. M. Spencer i S. M. Spencer 185

ZAŁĄCZNIKI 189

Załącznik nr 2. Lista elementów rozpoznanych w badanych systemach kompetencji 190

Załącznik nr 3. Przykładowy zestaw wskaźników behawioralnych dla kompetencji - motywowanie dla pracowników Działu Handlowego 193

Załącznik nr 4. Przykładowy Kodeks Menedżera 196

Załącznik nr 5. Zasady Karty Zrównoważonego Rozwoju 198

Załącznik nr 6. Koncepcja inteligentnego emocjonalnie przywództwa według D. Golemena, R. Boyatzisa, R. i A. McKee 200

Załącznik nr 7. Charakterystyka kompetencji inteligencji emocjonalnej EQ według klasyfikacji firmy FPL Sp. z o.o 202

Załącznik nr 8. Zasady wymagane od firmy "Inwestor w Ludzi" 207

SPIS RYSUNKÓW 211

SPIS TABEL 213

LITERATURA 214

OD REDAKCJI 225