"Reakcja na wielokrotne wykluczenie"

Libra identifier: 267958

Table of Contents

Wprowadzenie 10

Pojęcia i kategorie prawne opisujące rdzenną ludność Kanady 13

Stan badań dotyczących podejmowanego tematu 15

Pytania badawcze, hipotezy i propozycja analizy 21

Struktura książki 27

Interpretacje teoretyczne. W poszukiwaniu modelu wyjaśniającego mobilizację kobiet indiańskich w Kanadzie w latach 1968–1985 30

rozdział pierwszy 30

1.1. Między strukturą a kulturą: perspektywy badawcze w socjologii ruchów społecznych 30

1.2. Czym jest ruch społeczny? 33

1.3. W stronę historycznego wyjaśnienia pojęcia ruchu społecznego 35

1.4. Ruchy społeczne a żądanie uznania 37

1.5. Rola konfliktu społecznego w ruchu społecznym 39

1.6. Rola emocji w ruchu społecznym 41

1.7. Problem dualizmu w badaniach nad ruchami społecznymi 45

1.8. „Nowe” ruchy społeczne 46

1.9. Zasoby i organizacje ruchów społecznych 51

1.10. Model procesu politycznego w perspektywie działań mobilizacyjnych w ruchu społecznym 52

1.11. Gender i inne typy dynamiki społecznej w socjologii ruchów społecznych 55

1.12. Problematyka analizy intersekcjonalnej 59

1.13. Konsekwencje sprowadzenia analizy intersekcjonalnej do poziomu narracji tożsamościowych 63

1.14. (Nie)obecne w ruchach społecznych. Konsekwencje wykluczenia kobiet z narracji o protestach 66

1.15. Intersekcjonalny repertuar sporu 70

rozdział drugi 82

Wybrane elementy metodologii badań w socjologii ruchów społecznych 82

2.1. Zalety łączenia historii z socjologią i co z tego wynika dla obszaru badań nad ruchami społecznymi 82

2.2. Studium przypadku w metodologii badań ruchów społecznych 87

2.3. Metody i narzędzia badawcze wykorzystane w analizie wielowymiarowej aktywności kobiet indiańskich w Kanadzie w latach 1968–1985 91

Kanadyjska macierz dominacji oraz krzyżujące się systemy władzy 98

rozdział trzeci 98

3.1. Elementy polityki wobec Indian – fundamenty strukturalnej sfery władzy 98

3.2. Okres Nowej Francji – wczesne kontakty i współpraca 103

3.3. Proklamacja Królewska i okres Brytyjskiej Ameryki Północnej 108

3.4. Dyscyplinowanie ludności rodzimej w ramach „Ustawy o Indianach” 111

3.5. „Ustawa o Indianach” i poprawki do niej z lat 1876–1960 118

3.6. Status indiański w Kanadzie – ochrona praw i przywilejów czy efekt ujarzmiania w ramach systemu kolonialnego? 121

3.7. Koncepcja tożsamości i opresji intersekcjonalnej a problem utraty statusu indiańskiego przez Indianki w Kanadzie 124

3.8. „Indiańska księżniczka Kanady” czy „squaw” – kolonialne inskrypcje w ramach hegemonicznej sfery władzy 130

Analiza ruchu kobiet indiańskich w Kanadzie w latach 1968–1985 w perspektywie modelu intersekcjonalnego repertuaru 146

rozdział czwarty 146

4.1. Możliwości i ograniczenia polityczne a mobilizacja kobiet indiańskich 146

4.2. Analiza i dyskusja dotycząca ruchu kobiet indiańskich 154

4.3. Weryfikacja hipotez dotyczących aktywności kobiet indiańskich 156

4.4. Od świadomości do mobilizacji – struktura i strategie mobilizacyjne w ruchu kobiet indiańskiech na przykładzie Tobique Women’s Political Group 162

4.5. Chronologia działań – od protestów lokalnych po lobbowanie na rzecz zmiany zapisu 12(1)b w „Ustawie o Indianach” 165

4.6. Marsz do Ottawy 168

4.7. Sprawa Sandry Lovelace i lobbowanie w kwestii utraty statusu indiańskiego 171

4.8. Konferencje Premierów 175

4.9. Symboliczny wymiar działań ruchu kobiet indiańskich w Kanadzie. Wielowymiarowe ramy interpretacyjne 181

4.10. Rama praw człowieka w kontekście sprawy Sandry Lovelace 191

4.11. Rama tubylczej kobiecości a działania organizacji Native Women’s Association of Canada 194

Zakończenie 198

Bibliografia 208

Książki i artykuły 208

Raporty i dokumenty archiwalne 220

Gazety codzienne 221

Strony internetowe 223