"ROZWÓJ PIELĘGNIARSTWA W POLSCE I NA ŚWIECIE – WSPÓŁCZESNE PIELĘGNIARSTWO W NAUCE I PRAKTYCE"

Libra identifier: 271378

Table of Contents

Wstęp CZĘŚĆ PIERWSZA ASPEKTY ETYCZNE I ZDROWOTNE W PRACY PIELĘGNIAR-KI/PIELĘGNIARZA Edyta Kędra, Marianna Giza, Bożena GórniakPielęgniarstwo transkulturowe w praktyce zawodowej pielęgniarek – bariery i wyzwania / Transcultural nursing in the practice of nurses – barriers and chal-lenges Anna Rej-Kietla, Piotr Jerzy Gurowiec, Edyta Kędra, Elżbieta Szlenk-CzyczerskaWykonanie i odmowa wykonania zlecenia lekarskiego przez pielęgniarkę / Implementation and refusal of a medical order by a nurse. Grażyna Kozak, Marta JakubiakZespół poaborcyjny – mit, produkt medialno-ideologiczny czy rzeczywistość / Post – abortion syndrome – myth, media and ideological product or reality Beata Pożarowczyk, Małgorzata Wojciechowska Aksjologiczna istota pielęgniarstwa / The Axiological Nature of Nursing Marianna Barlak, Andrzej GryglewiczKulturotwórczy charakter zawodu pielęgniarskiego na przykładzie Hanny Chrza-nowskiej idei pielęgniarstwa otwartego / The culture-forming nature of the nur-sing profession on the example of Hanna Chrzanowska's idea of open nursing Emilia WawszczakHolistyczny model opieki okołooperacyjnej nad pacjentem odmiennym kulturowo / Holistic model of perioperative care for a culturally different patient 48