"Pracoholik a pracoholik entuzjastyczny - dwa światy?"

Libra identifier: 40063

Table of Contents

Wstęp 4

Rozdział 1. PRACOHOLIZM – PRZEGLĄD KONCEPCJI 7

1.1. Przyczyny zainteresowania pracoholizmem 7

1.2. Niejednoznaczności w rozumieniu pracoholizmu 8

1.3. Pracoholizm – syndrom korzystny czy szkodliwy? 12

1.4. Pracoholizm jako współwystępowanie wysokiego przymusu i niskiego lub wysokiego zadowolenia 17

Rozdział 2. CELE BADAŃ. HIPOTEZY 23

2.1. Podstawowe cele badań 23

2.2. Założenia stosowane w poniższych analizach 24

2.3. Pytania badawcze i hipotezy 26

Rozdział 3. PRZEBIEG BADAŃ. METODY 32

3.1. Procedura badań 32

3.2. Charakterystyka osób badanych 32

3.3. Metody 34

Rozdział 4. PREDYKTORY PRACOHOLIZMU 41

4.1. Rola osobowości i temperamentu jako wyznaczników pracoholizmu – przegląd badań 41

4.2. Uwarunkowania temperamentalne i osobowościowe pracoholizmu 45

4.3. Wyznaczniki osobowościowo-temperamantalne w czterech badanych grupach pracowników 47

4.4. Pozaosobowościowe predyktory obu wymiarów pracoholizmu – przymusu i zadowolenia 48

Podsumowanie 51

Rozdział 5. PRACOHOLIZM A STRES 53

5.1. Przymus i zadowolenie a stres ogólny 53

5.1.1. Rola stresu ogólnego w związku z pracoholizmem – przegląd badań 53

5.1.2. Zależność między stresem ogólnym a wymiarem przymusu i zadowolenia 54

5.1.3. Rola przymusu i zadowolenia w wyjaśnianiu stresu ogólnego – analiza wyników z fazy wstępnej 55

5.1.4. Związek między stresem ogólnym a wymiarami pracoholizmu w ujęciu przekrojowym i podłużnym 57

5.1.5. Stres ogólny – porównania międzygrupowe 58

5.1.6. Dynamika zależności stresu ogólnego od wymiarów pracoholizmu – porównanie pomiarów dokonanych w trzech fazach aktywności, to jest w fazie wstępnej (przed urlopem), po urlopie i w pomiarze kontrolnym 58

5.2. Przymus i zadowolenie a stres zawodowy 61

5.2.1. Stres zawodowy w badaniach pracoholizmu 61

5.2.2. Przymus i zadowolenie w wyznaczaniu stresu zawodowego w fazie wstępnej 62

5.2.3. Wyznaczniki stresu zawodowego w fazie pourlopowej i końcowej 64

5.2.4. Zależność stresu zawodowego od relacji z pracą – porównania międzygrupowe 64

5.2.5. Stres zawodowy w czterech badanych grupach 64

5.2.6. Dynamika w zakresie odczuwanego stresu zawodowego w zależności od grupy i czasu pomiaru 66

5.3. Związek między stresem ogólnym i zawodowym 68

Rozdział 6. ZADOWOLENIE I PRZYMUS PRACY A KONFLIKTY ZWIĄZANE Z PEŁNIENIEM RÓL 70

6.1. Wprowadzenie teoretyczne 70

6.2. Zależność między wymiarami pracoholizmu (przymusem i zadowoleniem) a konfliktami ról 72

6.2.1. Analiza konfliktów na poziomie porównań międzygrupowych 72

6.3. Dynamika konfliktu Praca–Rodzina – porównania trzech pomiarów 73

6.4. Mediatory związku między pracoholizmem a konfliktami 74

Podsumowanie 76

Rozdział 7. PRZYMUS I ZADOWOLENIE A ZDROWIE 77

7.1. Wpływ pracoholizmu na zdrowie – przegląd wybranych badań 77

7.2. Wpływ przymusu i zadowolenia na wymiary zdrowia 78

7.3. Wyznaczniki zdrowia 79

7.4. Zależność zdrowia od wymiarów przymusu i zadowolenia – porównania międzygrupowe 80

7.5. Dynamika zmian w zakresie dolegliwości zdrowotnych – porównanie wyników pomiaru przed i po urlopie 82

Podsumowanie 85

Rozdział 8. PRACOHOLIZM A AFEKT DOŚWIADCZANY W PRACY I OGÓLNY 88

8.1. Rola zadowolenia z pracy w poczuciu dobrostanu 88

8.2. Regulacyjna funkcja afektu w uzależnieniach – pracoholizm jako uzależnienie 90

8.3. Różnice międzygrupowe w stanie afektywnym ogólnym i przeżywanym w pracy 91

8.4. Afekt doświadczany w pracy i afekt ogólny – porównania międzygrupowe 94

8.5. Wpływ przymusu i zadowolenia na afekt doświadczany w pracy 99

8.6. Rola przymusu i zadowolenia w wyjaśnianiu afektu w pracy na tle innych istotnych zmiennych wyjaśniających 100

8.6.1. Mediatory afektu w pracy 101

Podsumowanie 103

Rozdział 9. PRACOHOLIZM MŁODYCH KOBIET 105

9.1. Wprowadzenie 105

9.2. Metody 106

9.3. Rezultaty 107

9.4. Dyskusja wyników 111

Rozdział 10. DWIE FORMY PRACOHOLIZMU – PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE 113

Rozdział 11. PODSUMOWANIE 122

11.1. Weryfikacja hipotez i modelu 122

11.2. Podobieństwa i różnice w uzyskanych rezultatach w zależności od wykorzystywanej metody pomiaru 130

BIBLIOGRAFIA 133

Indeks osobowy 141