"Współczesne przeobrażenia procesów zarządczych przedsiębiorstwa"

Libra identifier: 40080

Table of Contents

Wstęp 6

Anna Adamik: Od kooperacji do kooperencji - przełamywanie barier w zakresie procesów zarządzania zaufaniem w relacjach biznesowych 8

Summaries 17

Anna Adamik: From cooperation to coopetition - breaking the barriers in the processes of trust in business relationships management 17

Zbigniew Antczak: Wirtualność i organizacja wirtualna (rozważania deskryptywno-epistemologiczne) 18

Zbigniew Antczak: Virtuality and virtual organization (descriptive-epistemological consideration) 25

Agata Austen: Teoria sieci i teoria rozwoju w zarządzaniu organizacjami świadczącymi usługi publiczne 26

Agata Austen: Theory of networks and theory of growth in the management of public service organizations 34

Jarema Batorski: Zarządzanie w sytuacji kryzysowej przedsiębiorstwa turystycznego jako organizacyjne uczenie się 35

Jarema Batorski: Management in crisis of a tourist enterprise as organizational learning 41

Agnieszka Bieńkowska, Zygmunt Kral, Anna Zabłocka-Kluczka: Zagadnienie rozwoju organizacji a controlling 42

Agnieszka Bieńkowska, Zygmunt Kral, Anna Zabłocka-Kluczka: The issue of organization development and controlling 50

Iwona Chomiak-Orsa, Michał Flieger: Determinanty rozwoju procesów zorientowanych na klienta w gminie. Studium przypadku 51

Iwona Chomiak-Orsa, Michał Flieger: Determinants of client oriented processes in local governments. Case study 59

Agnieszka Chrisidu-Budnik: Zaufanie i wiarygodność w sieciach międzyorganizacyjnych 60

Agnieszka Chrisidu-Budnik: Trust and credibility in interorganizational networks 73

Janusz Czekaj: Z doświadczeń projektowania zmian w systemie taryfowym przedsiębiorstwa 74

Janusz Czekaj: From the experience of projection of the changes within tariff system in an enterprise 81

Marcin Gałuszka: Od zarządzania procesowego do X-Engineeringu - transformacja przedsiębiorstw w kierunku sieciowości procesów 82

Marcin Gałuszka: From process management to X-Engineering. Transformation of enterprises towards process networking 90

Dorota Jelonek, Iwona Chomiak-Orsa: Nadmiar informacji. Próba identyfikacji problemu w małych i średnich przedsiębiorstwach 91

Dorota Jelonek, Iwona Chomiak: Information overload. The trial of problem identification in small and medium enterprises 98

Sylwester Marek Kania: Najpierw żal po stracie, a dopiero później zmiana - czyli kiedy jest możliwa zmiana w organizacji 99

Sylwester Marek Kania: Grief at the loss comes first and the change occurs afterwards i.e. when the organizational change is possible 106

Piotr Karwacki: Czynniki ograniczające efektywność controllingu w przedsiębiorstwie 107

Piotr Karwacki: Factors limiting the effectiveness of controlling in an enterprise 116

Małgorzata Kołodziejczak: Organizacja konwencjonalna versus ewoluująca - przeszkody i bariery 117

Małgorzata Kołodziejczak: Conventional versus evolving organization - obstacles and barriers 123

Marcin Komańda: Koncepcja sustainable enterprise jako podstawa nadzoru korporacyjnego 124

Marcin Komańda: The concept of sustainable enterprise as a conceptual framework of corporate governance 130

Elżbieta Kowalczyk: Wykorzystanie komunikacji jako narzędzia zarządczego w zmieniających się organizacjach 131

Elżbieta Kowalczyk: The use of communication as a managerial tool in changing organizations 140

Janusz Kraśniak: Rozwój struktur organizacyjnych przedsiębiorstw funkcjonujących na rynkach międzynarodowych 141

Janusz Kraśniak: Organizational structure development of enterprises operating at international markets 148

Rafał Krupski: Turbulencja otoczenia w badaniach empirycznych 149

Rafał Krupski: Environment turbulence in empirical research 157

Grzegorz Krzos: Wirtualna specyfika zarządzania projektami europejskimi 158

Grzegorz Krzos: Virtual specificity of European projects management 167

Krystyna Leszczewska: Zachowania przedsiębiorstw sektora MSP w warunkach spowolnienia gospodarczego w Polsce 168

Krystyna Leszczewska: Behaviour of SME sector in terms of the economic slowdown in Poland 174

Tomasz Małkus: Kierunki usprawniania współpracy w outsourcingu personalnym 175

Tomasz Małkus: Approaches in improvement of cooperation of HR outsourcing 182

Bogdan Nogalski, Sebastian Klisz: Ewolucja i kierunki restrukturyzacji modelu zarządzania państwowymi zasobami leśnymi o charakterze narodowym 183

Bogdan Nogalski, Sebastian Klisz: Restructuring of the state national forest management model 196

Jacek Obrzud, Dariusz Sala: Kierunki zmian inteligentnych systemów wytwórczych 197

Jacek Obrzud, Dariusz Sala: Directions of changes of intelligent manufacturing systems 206

Katarzyna Piwowar-Sulej: Problemy społeczne jako czynnik ryzyka w organizacji "zarządzanej przez projekty" 207

Katarzyna Piwowar-Sulej: Social problems as a personnel risk factor in project-oriented organizations 215

Alicja Smolbik-Jęczmień: Nowy sposób myślenia o karierze zawodowej warunkiem sukcesu 216

Alicja Smolbik-Jęczmień: A new way of thinking about professional careers condition for success 224

Janina Stankiewicz: Zespoły jako ważny element organizacji sprzyjający jej rozwojowi 225

Janina Stankiewicz: Teams as an important element of the organization which contributes to its development 233

Katarzyna Szelągowska-Rudzka: Partycypacja pracowników jako sposób minimalizowania oporu ludzi przed zmianami organizacyjnymi - komunikat z badań 234

Katarzyna Szelągowska-Rudzka: Employees participation as a method of reduction of human resistance to organizational changes - research report 242

Anna Wójcik-Karpacz: Międzyorganizacyjny efekt synergiczny jako kryterium oceny układu outsourcingowego 243

Anna Wójcik-Karpacz: Inter-organizational synergistic effect as a criterion for outsourcing systems assessment 251

Joanna Żukowska: Kształtowanie potencjału rozwojowego pracowników przedsiębiorstw 252

Joanna Żukowska: Creation of development potential of enterprises employees 261