"Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa"

Libra identifier: 40081

Table of Contents

Wstęp 6

Nicoletta Baskiewicz: Kompetencje członków zespołów procesowych na tle zmian społeczno-gospodarczych 8

Summaries 17

Nicoletta Baskiewicz: The competence of team members on the background of the process of socio-economic changes 17

Izabela Bednarska-Wnuk: Sieć pracowników jako czynnik rozwoju organizacji 18

Izabela Bednarska-Wnuk: Informal networks of employees as a factor in the development of the organization 25

Jacek Bendkowski: Strukturalne przesłanki rozwoju kapitału społecznego wirtualnych wspólnot działań 26

Jacek Bendkowski: Structural premises of social capital development in virtual communities of practice 33

Agnieszka Berska: Czynniki wewnętrzne sprzyjające implementacji koncepcji zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach usługowych 34

Agnieszka Berska: Internal factors determining the success of knowledge management implementation in service enterprises 42

Agnieszka Bieńkowska, Zygmunt Kral, Anna Zabłocka-Kluczka: Rozwiązania controllingu w poszczególnych fazach wzrostu organizacji 43

Agnieszka Bieńkowska, Zygmunt Kral, Anna Zabłocka-Kluczka: Controlling solutions on various stages of organization's growth 51

Tomasz Brzozowski: Funkcjonowanie mechanizmów doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania w przedsiębiorstwach w Polsce 52

Tomasz Brzozowski: Functioning of mechanisms of normalized management systems improvement in organizations in Poland 58

Magdalena Dolata: Dojrzałość projektowa jako mechanizm identyfikacji przyczyn sukcesów i porażek w zarządzaniu projektami 59

Magdalena Dolata: Project maturity as a mechanism of identification of origins of success and failures in the project management 66

Bartłomiej J. Gabryś: Czas w procesie identyfikacji szans rozwojowych: wpływ otoczenia 67

Bartłomiej J. Gabryś: Time in opportunity recognition process: influence of environment 73

Piotr Głowicki, Sebastian Lotz: Założenia dotyczące controllingu personalnego w firmie produkcyjnej 74

Piotr Głowicki, Sebastian Lotz: Principles of personal controlling in a production organization 81

Ewa Głuszek: Zmienność wartości organizacyjnych w cyklu życia przedsiębiorstwa 82

Ewa Głuszek: Changeability of organizational values in life cycle of an enterprise 92

Magdalena Hopej-Kamińska, Marian Hopej, Robert Kamiński: Czego członkowie organizacji procesowej mogą nauczyć się od piłki nożnej? 93

Magdalena Hopej-Kamińska, Marian Hopej, Robert Kamiński: What can the members of process organization learn from football? 101

Katarzyna Januszkiewicz: Konsekwencje zmiany relacji pracownik-organizacja. Zarys problematyki 102

Katarzyna Januszkiewicz: The consequences of change in the relations between employees and organizations 108

Joanna Kacała, Marek Wąsowicz: Przełamywanie barier rozwoju obszaru struktur i regulacji systemu zarządzania w małych urzędach gminy 109

Joanna Kacała, Marek Wąsowicz: Overcoming barriers of development of the structure and regulation area of management system for small offices of municipality 116

Krystyna Kmiotek: Otoczenie przedsiębiorstwa jako źródło barier w doskonaleniu systemów motywowania 117

Krystyna Kmiotek: Environment of an organization as a source of barriers in the improvement of motivation systems 124

Jacek Kopeć: Talenty zatrudnionych - istotny składnik potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa 125

Jacek Kopeć: Workers talents as a relevant element of enterprise development potential 130

Dagmara Lewicka: Porównanie narzędzi wspierania proinnowacyjnych postaw w przedsiębiorstwach innowacyjnych 131

Dagmara Lewicka: Comparative study of tools supporting pro-innovative attitudes in innovative enterprises 141

Gabriel Łasiński, Piotr Głowicki: Komunikacja otwarta jako istotny obszar potencjału rozwojowego zespołów 142

Gabriel Łasiński, Piotr Głowicki: Open communication as an essential area of teams? development potential 150

Zbigniew Malara, Jolanta Sobol-Wojciechowska: Wizerunek przedsiębiorstwa oraz mechanizmy jego kreowania na potrzeby kształtowania potencjału rozwojowego 151

Zbigniew Malara, Jolanta Sobol-Wojciechowska: The image of the contemporary enterprise and the creation of mechanisms to meet the needs of shaping the development potential 160

Izabela Marzec: Rola klimatu uczenia się w organizacji w rozwijaniu zaangażowania w pracę zawodową 162

Izabela Marzec: The role of organizational learning climate in enhancing job involvement 168

Anna Michna, Anna Męczeńska, Roman Kmieciak: Wybrane czynniki wpływające na poziom innowacyjności organizacji 169

Anna Michna, Anna Męczeńska, Roman Kmieciak: Selected factors influencing organizational innovativeness 175

Milleniusz W. Nowak: Wzrost przedsiębiorstwa poprzez wzrost wartości relacji z klientami 176

Milleniusz W. Nowak: Company growth through an increase in customer relationship value 182

Kazimierz Perechuda, Wojciech Idzikowski, Małgorzata Sobińska: Coaching dedykowany jako instrument usprawniania procesów obsługi klienta w salonie kosmetycznym 184

Kazimierz Perechuda, Wojciech Idzikowski, Małgorzata Sobińska: Oriented coaching as the development instrument in clients process services in beauty salons 190

Mikołaj Pindelski: Strategia sprzedaży jako egzekucja strategii organizacji - powstanie barier wzrostu przedsiębiorstwa 191

Mikołaj Pindelski: Sales strategy as an implementation of organization strategy - rise of barriers of company's growth 199

Estera Piwoni-Krzeszowska: Przełamywanie barier wzrostu i rozwoju wartości relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami 200

Estera Piwoni-Krzeszowska: Overcoming barriers of the growth and development of the company's value of relationships with market stakeholders 208

Dariusz Sala, Jacek Obrzud: Restrukturyzacja procesów zarządzania w oparciu o analizę logiki biznesowej 209

Dariusz Sala, Jacek Obrzud: Restructuring of the management processes based on the analysis of business logic 215

Adam Stabryła: Model wyboru strategii zarządzania przedsiębiorstwem z uwzględnieniem wskaźników wykonalności 216

Adam Stabryła: A model of selecting the corporate management strategy including feasibility indicators 223

Janina Stankiewicz, Marta Moczulska: Wartości jako istotny czynnik warunkujący zaangażowanie pracowników w organizacji niezbędne dla przemian we współczesnych przedsiębiorstwach 224

Janina Stankiewicz, Marta Moczulska: Values as an important determinant of employees? engagement in the organization necessary for transformation in modern enterprises 231

Monika Stelmaszczyk: Rola i znaczenie wiedzy w zarządzaniu kapitałem społecznym małego przedsiębiorstwa (na podstawie Hydro-Pomp Sp. z o.o.) 232

Monika Stelmaszczyk: Role and significance of knowledge in the management of human capital in a small enterprise (Hydro-Pomp Ltd. company) 238

Aneta Stosik, Piotr Głowicki, Edyta Zarecka: HR business partner - nowa rola w zarządzaniu zasobami ludzkimi 239

Aneta Stosik, Piotr Głowicki, Edyta Zarecka: HR Business Partner - new role in the management of human resources 245

Aneta Stosik, Marcin Kowalewski: Wykorzystanie kapitału intelektualnego w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem 246

Aneta Stosik, Marcin Kowalewski: Use of intellectual capital in modern enterprise management 254

Ilona Światek-Barylska: Transformacja kontraktu psychologicznego jako obraz zmian w relacjach pracownik-organizacja 255

Ilona Światek-Barylska: Transformation of the psychological contract as a sign of changes in employee-organization relationships 262

Beata Ujda-Dyńka: Współdziałanie gospodarcze małych i średnich przedsiębiorstw - zakres i formy 263

Beata Ujda-Dyńka: Economic co-operation of small and medium enterprises - the scope and forms 270

Anna Wieczorek-Szymańska: Doskonalenie kompetencji pracowniczych jako droga budowania potencjału rozwojowego organizacji na przykładzie wybranych placówek uniwersalnych banków komercyjnych 271

Anna Wieczorek-Szymańska: Improvement of employee competencies as a way of creation of development potential of an organization - the example of selected universal commercial banks 278

Żaneta Wittek: Dojrzałość projektowa organizacji jako potencjał rozwojowy przedsiębiorstw 279

Żaneta Wittek: Project management maturity as developmental potential of an enterprise 287

Przemysław Zbierowski: Przywództwo transformacyjne, nadzieja i optymizm w organizacjach wysokiej efektywności 288

Przemysław Zbierowski: Transformational leadership, hope and optimism in high performance organizations 297