"Funkcjonowanie unii gospodarczej i walutowej w teorii i w praktyce"

Libra identifier: 41148

Table of Contents

Wstęp 8

Iwo Augustyński: Zmiana ryzyka systematycznego na polskim rynku jako skutek globalnego kryzysu finansowego. Analiza największych krajowych spółek 10

Iwo Augustyński: Change in systematic risk on the Polish market as a result of the global financial crisis. Analysis of the biggest Polish companies 20

Summaries 20

Bernadeta Baran: Europejski Mechanizm Stabilizacyjny - geneza i przesłanki pomocy finansowej dla krajów strefy euro 21

Bernadeta Baran: European Stability Mechanism - economic reasons of financial support 35

Krzysztof Biegun: Synchronizacja cykli koniunkturalnych Polski i strefy euro - warunek czy skutek procesu integracji monetarnej? 36

Krzysztof Biegun: The synchronization of business cycles between Poland and the euro area - a condition or result of the process of monetary integration? 48

Jan Borowiec: Synchronizacja cykli koniunkturalnych w strefie euro 49

Jan Borowiec: Synchronization of business cycles in the euro area 59

Ewa Pancer-Cybulska, Agata Surówka: Wewnętrzne zróżnicowanie wydatków socjalnych w Unii Europejskiej i strefie euro 60

Ewa Pancer-Cybulska, Agata Surówka: Internal diversity of social expenditures in the European Union and euro zone 77

Jarosław Czaja: Zmiany udziału polskiego złotego w obrotach na rynkach walutowych 78

Jarosław Czaja: The changes of Polish zloty turnovers share on currency markets 89

Magdalena Pronobis, Michał Pronobis: Wpływ transferów unijnych na kurs walutowy i politykę pieniężną w Polsce po 2004 roku 90

Magdalena Pronobis, Michał Pronobis: EU transfers and their impact on monetary policy and exchange rate in Poland after 2004 103

Michał Pronobis: Bańki spekulacyjne a reakcja banków centralnych: zmiany percepcji roli polityki pieniężnej w następstwie kryzysu 2007-2009 104

Michał Pronobis: Asset price bubbles and monetary policy response - changes in thinking about the role of central banks after the financial crisis 2007-2009 118

Marta Wajda-Lichy:Wyzwania w zakresie reform rynków pracy w krajach strefy euro jako konsekwencje kryzysu finansowego 2007-2009 119

Marta Wajda-Lichy, Challenges for labour market reforms in the euro zone countries as consequences of financial crisis 2007-2009 134