"Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce i jego funkcjonowanie na przykładzie wybranych projektów"

Libra identifier: 6057

Table of Contents

Wstęp 4

1. Partnerstwo publiczno prywatne a nowe trendy zarządzania w sektorze publicznym 6

1.1. Sytuacja finansowa sektora publicznego jako przesłanka reform 6

1.2. Nowe trendy w zarządzaniu publicznym 10

1.3. Ustawa o finansach publicznych a nowe trendy zarządzania 15

1.4. Problem kompetencji a dystrybucja dóbr publicznych 18

1.5. Miejsce partnerstwa publiczno-prywatnego w nowym zarządzaniu publicznym 19

2. Istota i zakres partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce 22

2.1. Partnerstwo publiczno-prywatne jako nowy trend zarządzania w sektorze publicznym 22

2.2. Istota partnerstwa publiczno-prywatnego 31

2.3. PPP a wzrost efektywności gospodarowania 39

2.4. Rola partnerstwa publiczno-prywatnego w kontekście urynkowienia realizacji zadań publicznych 44

2.5. Problem legislacji PPP w Polsce - "partnerstwo ustawowe" i realizowane w oparciu o inne przepisy niż ustawa o PPP 57

2.6. Partnerstwo publiczno-prywatne w Unii Europejskiej 65

3. Systemowe uwarunkowania funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego 76

3.1. Ogólny model realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego 76

3.2. Podmioty publiczne i sektor prywatny jako realizatorzy PPP 86

3.3. Ryzyko i korzyści w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego 100

3.4. Charakterystyka realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w świetle ustawy o PPP 108

3.5. Znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego realizowanego w oparciu o przepisy poza ustawą o PPP 115

3.6. Bariery w szerszym wykorzystaniu ustawy o PPP przez jednostki samorządu terytorialnego w realizacji zadań publicznych 121

4. Specyfika partnerstwa publiczno-prywatnego w wybranych obszarach zadań publicznych 129

4.1. Przedmiotowy zakres partnerstwa publiczno-prywatnego 129

4.2. Specyfika obszarów realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego 137

4.3. Charakterystyka wybranych obszarów funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego 145

4.3.1. Usługi komunalne 147

4.3.1.1. Ciepłownictwo 147

STUDIUM PRZYPADKU 154

4.3.1.2. Komunikacja 167

STUDIUM PRZYPADKU 174

4.3.1.3. Sport i rekreacja 183

STUDIUM PRZYPADKU 188

4.3.1.4. Gospodarka odpadami 199

STUDIUM PRZYPADKU 206

4.3.2. Infrastruktura drogowa 209

Studium przypadku - Autostrady 216

4.3.3. Gospodarka mieszkaniowa 235

4.3.3.1. Wstęp 235

4.3.3.2. Charakterystyka obszaru gospodarki mieszkaniowej 235

4.3.3.3. Możliwości zastosowania partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze gospodarki mieszkaniowej 238

4.3.3.4. Wnioski 240

STUDIUM PRZYPADKU 241

4.3.4. Ochrona zdrowia 249

4.3.4.1. System ochrony zdrowia w Polsce - charakterystyka obszaru badawczego 249

4.3.4.2. Sytuacja finansowa płatnika 250

4.3.4.3. Składka na ubezpieczenie zdrowotne 251

4.3.4.4. Zadłużenie jednostek ochrony zdrowia 252

4.3.4.5. Stan techniczny infrastruktury medycznej 256

4.3.4.6. Wynagrodzenia personelu medycznego 258

4.3.4.7. Migracja personelu medycznego 260

4.3.4.8. Czas oczekiwania na wizytę u lekarza 261

4.3.4.9. Problem tzw. "szarej strefy" w ochronie zdrowia 263

4.3.4.10. Podsumowanie 266

STUDIUM PRZYPADKU 267

4.3.5. Rewitalizacja terenów poprzemyslowych 286

4.3.5.1. Wstęp 286

4.3.5.2. Rewitalizacja i dziedzictwo kulturowe w literaturze polskiej 286

4.3.5.3. Atrakcyjność turystyczna dziedzictwa poprzemysłowego 292

4.3.5.4. Wykorzystanie polskiego dziedzictwa kulturowego w praktyce 299

4.3.5.5. Partnerstwo publiczno-prywatne w procesie odnowy miast- doświadczenia holenderskie 305

4.3.5.6. Podsumowanie 307

5. Zalety i wady współpracy między sektorem publicznym a sektorem prywatnym na podstawie analizowanych przykładów - Podsumowanie 308

5.1. Istota partnerstwa publiczno-prywatnego 308

5.2. Ocena aktualnie obowiązujących regulacji ustawowych PPP 313

5.3. Podejście samorządu terytorialnego do koncepcji PPP - obawy i nadzieje 319

5.4. Ocena dotychczasowych projektów realizowanych poza ustawą o PPP 324

Akty normatywne 331

Bibliografia 331

Literatura 334

Inne źródła 341