"Nauki Inżynierskie i Technologie 4(7)"

Libra identifier: 63038

Table of Contents

Wstęp 8

Bronisław Buczek: Improvement of quality of used frying oil by means of active carbons 10

Bronisław Buczek: Poprawa jakości zużytego oleju smażalniczego za pomocą węgli aktywnych 19

Wojciech Dąbrowski, Włodzimierz Bednarski: Perspektywy zastosowania oleju z alg w produkcji biodiesla 20

Wojciech Dąbrowski, Włodzimierz Bednarski: Perspectives of the use of algal oil for biodiesel production 35

Paulina Duma, Marek Zin: Ocena zanieczyszczenia ołowiem i kadmem wybranych owoców pochodzących z województwa podkarpackiego 36

Paulina Duma, Marek Zin: Assessment of lead and cadmium pollution of chosen fruit from Podkarpackie voivodship 41

Zbigniew Garncarek, Barbara Garncarek: Ocena przydatności wielkocząsteczkowych amin alifatycznych do ekstrakcji kwasów jabłkowego i fumarowego 42

Zbigniew Garncarek, Barbara Garncarek: Extraction of malic and fumaric acids with high molecular amine extractants 54

Franciszek Kapusta: Logistyczny łańcuch mleka i jego przetworów w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku 55

Franciszek Kapusta: Logistics chain of milk and dairy products in Poland in the first decade of the 21st century 72

Małgorzata Kosiorowska: Mlekomaty – nowy sposób bezpośredniej sprzedaży mleka surowego w Polsce 73

Małgorzata Kosiorowska: Milkomats – a new form of direct sales of raw milk in Poland 83

Krzysztof Siemianowski, Jerzy Szpendowski: Możliwości zwiększania za- wartości wapnia w serach twarogowych w świetle dotychczasowych badań 84

Krzysztof Siemianowski, Jerzy Szpendowski: Possibilities of tvarog cheeses enrichment with calcium in the light of hitherto existing research 99

Artur Wiktor, Małgorzata Nowacka, Magdalena Śledź, Magdalena Selke, Dorota Witrowa-Rajchert: Kinetyka suszenia konwekcyjnego wspomaganego ogrzewaniem mikrofalowym miąższu jabłka – dobór modelu matematycznego 100

Artur Wiktor, Małgorzata Nowacka, Magdalena Śledź, Magdalena Selke, Dorota Witrowa-Rajchert: Kinetics of microwave-assisted drying of apple – selection of suitable mathematical model 112

Youling Xiong: The 58th ICoMST (International Congress of Meat Science and Technology), Montreal, Canada 2012 113