"Opieka nad osobami przewlekle chorymi w wieku podeszłym i niesamodzielnymi. Podręcznik dla opiekunów medycznych"

Libra identifier: 91959

Table of Contents

Przedmowa 8

1. Pacjent jako podmiot opieki 16

1.1. Podstawowe pojęcia dotyczące opieki, zdrowia i choroby – Wiesława Ciechaniewicz 16

1.1.1. Opieka i pomaganie 16

1.1.2. Zdrowie a choroba 19

1.1.3. Podmiotowe traktowanie pacjenta 27

1.1.4. Promocja zdrowia 29

1.1.5. Profilaktyka 30

1.2. Rola opiekuna medycznego w zespole opiekuńczym i terapeutycznym – Elżbieta Szwałkiewicz 33

1.3. Ocena ogólnego stanu badanej osoby i dokumentowanie wyników pomiarów – Danuta Dyk, Edyta Katarzyna Cudak 49

1.3.1. Ocena stanu ogólnego – pierwsze wrażenie 49

1.3.2. Budowa ciała, masa ciała i wzrost 50

1.3.3. Skóra i tkanka podskórna 51

1.3.4. Pomiar podstawowych parametrów życiowych 51

1.4. Planowanie opieki – podstawy teoretyczne – Dorota Talarska 61

1.4.1. Etapy procesu pielęgnowania 61

1.4.2. Model pielęgnowania według Virginii Henderson 63

1.4.3. Model samodzielnej opieki w pielęgniarstwie według Dorothei Orem 66

2. Adaptacja człowieka do roli pacjenta 72

2.1. Przyjęcie chorego do szpitala i na oddział – Maria Stachowska 72

2.1.1. Hospitalizacja osób w starszym wieku 74

2.1.2. Prawa pacjenta 75

2.2. Wpływ opieki stacjonarnej na stan psychiczny chorego – Bogusław Stelcer 81

2.2.1. Najczęstsze postawy i emocje wobec choroby i pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej 81

2.2.2. Wpływ choroby na dynamikę życia rodzinnego 88

2.3. Komunikacja z pacjentem i jego rodziną oraz wsparcie emocjonalne w chorobie – Małgorzata Posłuszna 92

2.4. Komunikacja z osobą niepełnosprawną – Barbara Sikora 103

2.4.1. Komunikacja z osobą niepełnosprawną słuchowo 104

2.4.2. Komunikacja z osobą niepełnosprawną wzrokowo 107

2.4.3. Komunikacja z osobą niepełnosprawną intelektualnie 110

3. Rola opiekuna medycznego w zaspokajaniu potrzeb biologicznych pacjenta 114

3.1. Potrzeby życiowe człowieka – podstawy teoretyczne – Elżbieta Szwałkiewicz 114

3.2. Czynniki warunkujące występowanie potrzeb – Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Dorota Talarska 119

3.2.1. Starzenie się – zmiany narządowe i ich konsekwencje 119

3.2.2. Ocena samodzielności pacjenta 123

3.3. Potrzeba czystości – Wiesława Ciechaniewicz 132

3.3.1. Wyjaśnienie pojęć: potrzeba czystości, higiena osobista, zabieg higieniczny 132

3.3.2. Zasady wykonywania zabiegów higienicznych. Specyfika zaspokajania potrzeby czystości u osoby dorosłej chodzącej, osoby w wieku starczym i pacjenta leżącego 134

3.3.3. Zabiegi higieniczne związane z utrzymaniem ciała chorego w czystości 137

3.4. Potrzeba odżywiania – Magdalena Strugała 158

3.4.1. Składniki odżywcze 158

3.4.2. Zapotrzebowanie energetyczne 159

3.4.3. Piramida żywieniowa 160

3.4.4. Ocena stanu odżywienia 161

3.4.5. Dietoterapia 162

3.5. Potrzeba wydalania – Tomasz Jarosław Niewiadomski, Urszula Sobczak 175

3.5.1. Wydalanie moczu 175

3.5.2. Wydalanie stolca 180

3.5.3. Stomia 182

3.5.4. Pomoc w oddawaniu moczu i stolca 186

3.5.5. Zaopatrzenie w środki pomocnicze 190

3.6. Potrzeba termoregulacji i wymiany gazowej – Edyta Katarzyna Cudak 191

3.6.1. Termoregulacja – podstawy fizjologiczne 191

3.6.2. Proces oddychania 193

3.7. Potrzeba ruchu i wypoczynku – Magdalena Strugała, Irena Krysiak 201

3.7.1. Potrzeba ruchu 201

3.7.2. Upadki 201

3.7.3. Zaniki mięśniowe 210

3.7.4. Zapalenie płuc 210

3.7.5. Zmiany zakrzepowe 211

3.7.6. Odleżyny 212

3.7.7. Zmiany patologiczne w stawach 220

3.7.8. Ogólne zasady zaspokajania potrzeby ruchu 221

3.7.9. Potrzeba wypoczynku 222

3.8. Wskazówki ułatwiające pielęgnację pacjentów/podopiecznych w ciężkim stanie zdrowia – Elżbieta Szwałkiewicz 224

3.8.1. Higiena ciała 224

3.8.2. Środki pomocnicze chłonące mocz 225

3.8.3. Zabezpieczenie bielizny pościelowej i fotela 227

3.8.4. Poszanowanie sfery intymnej 227

3.8.5. Profesjonalny dotyk 227

3.8.6. Pielęgnacja stóp chorego na cukrzycę 228

4. Potrzeby psychiczne i społeczne wynikające z wieku, stanu zdrowia i leczenia – Monika Matecka 229

4.1. Podstawowe potrzeby psychiczne i społeczne osób w wieku dorosłym 229

4.4.1. Zmiany w strukturze potrzeb osób starszych 230

4.2. Zmiany zachodzące w funkcjonowaniu psychospołecznym osób w starszym wieku 232

5. Opieka nad osobami w starszym wieku i niesamodzielnymi w zakładach opieki zdrowotnej 237

5.1. Udział opiekuna medycznego w opiece nad osobami ze schorzeniami narządu ruchu – Teresa Radzik 237

5.1.1. Udział opiekuna medycznego w opiece nad osobami po amputacji kończyn dolnych 237

5.1.2. Udział opiekuna medycznego w opiece nad osobami z reumatoidalnym zapaleniem stawów 240

5.1.3. Udział opiekuna medycznego w opiece nad osobami z chorobą zwyrodnieniową stawów 242

5.1.4. Sprzęt pomocniczy wykorzystywany przy wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych 243

5.1.5. Rodzaje, dostępność i zasady działania sprzętu ortopedycznego 245

5.2. Udział opiekuna medycznego w opiece nad osobami z wybranymi schorzeniami układu nerwowego – Krystyna Jaracz, Maria Wilkiewicz, Anna Smelkowska 258

5.2.1. Opieka nad osobami po udarze mózgu 258

5.2.2. Opieka nad osobami ze stwardnieniem rozsianym 269

5.2.3. Opieka nad osobami z chorobą Parkinsona 272

5.3. Udział opiekuna medycznego w opiece nad osobami z otępieniem – Krystyna Górna, Justyna Kiejda, Urszula Wasilczyk 278

5.3.1. Otępienie – podstawy kliniczne 278

5.3.2. Opieka nad osobami z otępieniem 280

6. Opieka nad osobą umierającą w domu i w zakładzie opieki zdrowotnej 288

6.1. Rola opiekuna medycznego – Maria Stachowska 288

6.2. Komunikacja z pacjentem w terminalnym okresie choroby i jego rodziną – Barbara Sikora 291

6.2.1. Komunikacja z pacjentem w terminalnym okresie choroby 291

6.2.2. Komunikacja z rodziną pacjenta w terminalnym okresie choroby 293

7. Zapobieganie zakażeniom szpitalnym – Danuta Dyk 296

7.1. Szpital jako środowisko zakaźne 296

7.1.1. Podstawowe pojęcia 296

7.2. Procedury zapobiegania zakażeniom 298

7.2.1. Podstawowe pojęcia 298

7.2.2. Higieniczne mycie rąk 299

7.2.3. Dekontaminacja rozlanych płynów ustrojowych i wydalin 302

7.2.4. Postępowanie po ekspozycji na krew i inne materiały potencjalnie zakaźne 303

7.3. Postępowanie z odpadami medycznymi innymi niż zakaźne 304

7.3.1. Podstawowe pojęcia 304

Wykaz firm, od których uzyskano ilustracje 307

Skorowidz 308