"Bibliotekarstwo szkolne: teoria i praktyka. Tom 1. Organizacja biblioteki"

Libra identifier: 100409

Table of Contents

Przedmowa 10

Skróty tytułów czasopism 12

1. Ewolucja modelu biblioteki szkolnej 14

1.1. Rys historyczny rozwoju bibliotek szkolnych i publicznych dla dzieci 14

1.2. Wpływ nowych tendencji oświatowych na przekształcanie się bibliotek w media centres 27

2. Dokumenty programujące prace biblioteki szkolnej 40

3. Funkcje i kierunki pracy biblioteki szkolnej 45

4. Organizacja biblioteki 49

4.1. Pracownicy biblioteki 49

4.2. Lokal 62

4.3. Budżet 73

4.4. Gromadzenie i selekcja zbiorów 75

4.5. Ewidencja zbiorów 94

4.6. Opracowanie zbiorów 106

4.6.1. Opracowanie rzeczowe. Klasyfikacja zbiorów 106

4.6.2. Katalogowanie dokumentów piśmienniczych 122

4.6.3. Katalogowanie dokumentów niepiśmienniczych 162

4.6.4. Opracowanie techniczne, rozmieszczenie i konserwacja zbiorów 193

4.7. Organizacja udostępniania zbiorów 199

4.8. Organizacja warsztatu informacyjnego 206

4.9. Komputeryzacja procesów bibliotecznych 222

1. Przykład statutu biblioteki szkolnej 236

2. Inwentarz główny książek i czasopism 241

3. Przykłady zapisów w księgach inwentarzowych zbiorów audiowizualnych 243

4. Rejestr ubytków 247

5. Protokół komisji w sprawie selekcji księgozbioru 248

6. Wzór zestawienia zainwentaryzowanych materiałów bibliotecznych 249

7. Wzór zestawienia ubytków 249

8. Wzór protokołu kontroli zbiorów bibliotecznych 250

9. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego biblioteki 252