"Matematyka finansowa"

Libra identifier: 1087

Table of Contents

Wstęp 10

Rozdział 1. Procent prosty 14

1.1. Procent, stopa procentowa, kapitalizacja 14

1.2. Zasada oprocentowania prostego 15

1.3. Oprocentowanie proste - stopa roczna 16

1.4. Oprocentowanie proste - stopa podokresowa 21

1.5. Równoważne stopy oprocentowania prostego 23

1.6. Stopa zmienna w czasie, stopa przeciętna 28

1.7. Dyskontowanie proste 31

1.8. Zadania 34

Rozdział 2. Dyskonto handlowe proste 37

2.1. Dyskonto handlowe 37

2.2. Zasada dyskonta handlowego 39

2.3. Stopa dyskontowa a stopa procentowa 43

2.4. Weksle 49

2.5. Bony skarbowe 55

2.6. Zadania 64

Rozdział 3. Procent składany 68

3.1. Zasada oprocentowania składanego 68

3.2. Oprocentowanie składane - kapitalizacja roczna 69

3.3. Oprocentowanie składane - kapitalizacja podokresowa 76

3.4. Oprocentowanie składane - kapitalizacja ciągła 83

3.5. Równoważne stopy oprocentowania składanego 87

3.6. Stopa efektywna 94

3.7. Stopa zmienna w czasie, stopa przecie˛tna 98

3.8. Dyskontowanie składane 103

3.9. Oprocentowanie i inflacja 106

3.10. Oprocentowanie proste w czasie krótszym od okresu kapitalizacji 115

3.11. Zadania 117

Rozdział 4. Wartość kapitału w czasie 121

4.1. Model wartości kapitału w czasie 122

4.2. Zasada równoważności kapitałów 131

4.3. Wartość kapitału w czasie według zasady oprocentowania prostego 138

4.4. Zadania 152

Rozdział 5. Renty 154

5.1. Podstawowe poje˛cia rachunku rent 154

5.2. Renta o stałych ratach 156

5.3. Podstawowe zagadnienia rachunku rent 162

5.4. Renta o zmiennych ratach 167

5.5. Renta uogólniona 174

5.6. Zadania 179

Rozdział 6. Ratalna spłata długu 184

6.1. Zasada równoważności długu i rat 185

6.2. Schemat spłaty długu 188

6.3. Rata annuitetowa 198

6.4. Rata o stałej części kapitałowej 206

6.5. Spłata odsetek w jednej racie i stałe spłaty kapitałowe 212

6.6. Bieżąca spłata odsetek i zwrot kapitału w ostatniej racie 215

6.7. Spłata długu poprzez fundusz umorzeniowy 216

6.8. Spłata długu przy oprocentowaniu prostym 219

6.9. Rzeczywista stopa procentowa 224

6.10. Zadania 234

Rozdział 7. Mierniki oceny inwestycji finansowych 238

7.1. Inwestycja finansowa 239

7.2. Wartość bieżąca netto inwestycji 242

7.3. Wewnętrzna stopa zwrotu 248

7.4. Średni czas trwania 257

7.5. Okres zwrotu 262

7.6. Zadania 268

Rozdział 8. Losowa stopa procentowa 270

8.1. Rozkład normalny i rozkład logarytmiczno-normalny 270

8.2. Oprocentowanie i dyskontowanie okresowe 279

8.3. Oprocentowanie i dyskontowanie cia˛głe 288

8.4. Zadania 295

Rozdział 9. Wprowadzenie do instrumentów pochodnych 300

9.1. Podstawowe pojęcia 301

9.2. Założenia modelowania wyceny 303

9.3. Kontrakty terminowe forward i futures 306

9.4. Kontrakt FRA 316

9.5. Kontrakt wymiany stóp procentowych 324

9.6. Opcje - podstawowe pojęcia i własności 330

9.7. Wycena opcji na akcję - model dwumianowy, model Blacka-Scholesa 338

9.8. Zadania 357

Dodatek A 363

Dodatek B 369

Odpowiedzi do zadań 375

Literatura 383

Indeks 384