"Zasoby naturalne - postęp techniczny a długookresowy wzrost gospodarczy"

Libra identifier: 110788

Table of Contents

Wstęp 8

1. Zasoby naturalne a wzrost gospodarczy – podstawowe problemy 16

1.1. Rola zasobów naturalnych we wzroście gospodarczym 16

1.2. Sprawiedliwość międzypokoleniowa 27

1.3. Problem pomiaru bogactwa narodów – zielone NNP 34

1.4. Ceny zasobów naturalnych 38

1.5. Podsumowanie 42

2. Postęp techniczny a zużycie zasobów naturalnych 44

2.1. Rola postępu technicznego w relacji między zasobami naturalnymi a wzrostem gospodarczym 44

2.2. Model 53

2.3. Rozwiązanie modelu i analiza wyników 58

2.4. Wnioski 65

3. Od komplementarności do substytucyjności – postęp techniczny a rola zasobów naturalnych we wzroście gospodarczym 68

3.1. Wprowadzenie 68

3.2. Model 71

3.3. Rozwiązanie modelu i analiza wyników 73

3.4. Podsumowanie i wnioski 77

4. Zasoby naturalne jako źródło energii 80

4.1. Wprowadzenie 80

4.2. Model 83

4.3. Rozwiązanie modelu i analiza wyników 86

4.4. Porównanie modeli 90

4.5. Podsumowanie i wnioski 91

5. Środowisko naturalne a wydobycie zasobów naturalnych 94

5.1. Wprowadzenie 94

5.2. Model 97

5.3. Rozwiązanie modelu i analiza wyników 100

5.4. Podsumowanie i wnioski 105

6. Możliwości technologiczne a zużycie zasobów naturalnych 106

6.1. Wprowadzenie. Idea możliwości technologicznych 106

6.2. Możliwości technologiczne w modelu zasobów naturalnych i wzrostu gospodarczego 109

6.3. Rozwiązanie modelu i analiza wyników 112

6.4. Podsumowanie i wnioski 117

Zakończenie i podsumowanie 118

Bibliografia 124

Załącznik 132