"Teoria rachunkowości. Podstawa nauk ekonomicznych"

Libra identifier: 113736

Table of Contents

Wstęp 10

Rozdział 1. KATEGORIA KAPITAŁU I FUNDAMENTALNE ZASADY KSZTAŁTUJĄCE RZECZYWISTOŚĆ EKONOMICZNĄ 16

1.1. O miejscu teorii rachunkowości wśród nauk 16

1.2. Kontrowersje wokół teorii kapitału w naukach ekonomicznych 22

1.3. Współczesna teoria kapitału i model jego wzrostu 23

1.4. Łagodzenie kontrowersji. Co jest miarą kapitału? 31

1.5. Sześć fundamentalnych zasad kształtujących rzeczywistość ekonomiczną 37

1.6. Konsekwencje braku respektu wobec praw fundamentalnych 44

Rozdział 2. DUALIZM KAPITAŁU I AKTYWÓW JAKO PODSTAWA RACHUNKOWOŚCI I EKONOMII 47

2.1. Istota zasady dualizmu i podwójny zapis 47

2.2. Zasada dualizmu w rachunkowości pracy 50

2.3. Podwójny zapis w rachunkowości jednostek ekonomicznych 55

2.4. Zasada dualizmu i rachunkowości podwójnej w ujęciu Y. Ijiriego 59

2.5. Zasada dualizmu według R. Mattessicha 65

2.6. Co wynika z teorii rachunkowości podwójnej dla ekonomii? 68

2.7. Podsumowanie 69

Rozdział 3. PODSTAWY TEORII SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 71

3.1. Rachunkowość w ujęciu ekonomicznej teorii informacji 71

3.2. Cechy informacji sprawozdawczej 75

3.3. Zasady zbilansowania korzyści i kosztów oraz „wiernego obrazu” 83

3.4. Zasada zrozumiałości i użyteczności 85

3.5. Zagadnienie obiektywności i wiarygodności informacji ze sprawozdań finansowych 96

3.6. Pozostałe cechy informacji ze sprawozdań finansowych 102

Rozdział 4. WARTOŚĆ GODZIWA A PROSPEKTYWNY CHARAKTER RACHUNKOWOŚCI 106

4.1. Rachunkowość jako system informacyjny jednostki 107

4.2. Pojęcie wartości godziwej i sposób jej ustalania 110

4.3. Cechy jakościowe i orientacja czasowa informacji z rachunkowości 114

4.4. Wartość godziwa w diagnozowaniu sytuacji kryzysowych 116

4.5. Podsumowanie 119

Rozdział 5. HARMONIZACJA I STANDARYZACJA RACHUNKOWOŚCI A PARADYGMAT WYCENY 121

5.1. Rachunkowość jako międzynarodowy język biznesu 121

5.2. Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości 128

5.3. Naukowość rachunkowości 139

5.4. Rachunkowość jako teoria pomiaru wielkości ekonomicznych 142

5.5. Paradygmaty w rachunkowości 146

5.6. Koszt historyczny a wycena w wartości godziwej 152

5.7. Podsumowanie 155

Rozdział 6. ROZWÓJ TEORII POMIARU KAPITAŁU LUDZKIEGO I GODZIWYCH WYNAGRODZEŃ 157

6.1. Istota i pomiar kapitału ludzkiego 158

6.2. Zasady opłacenia kapitału ludzkiego 165

6.3. Pomiar i opłacenie kapitału ludzkiego pracownika naukowo-dydaktycznego 168

6.4. Kapitał kreatywności i zasady jego pomiaru 174

6.5. Rola rodziny w kształtowaniu kapitału ludzkiego 176

6.6. Założenia systemu emerytalnego optymalnego pod względem dynamiki kapitału ludzkiego 178

6.7. Wybrane obszary analizy efektywności instytucji rynku pracy 182

6.8. Zapewnienie godziwych płac minimalnych jako podstawowa funkcja instytucji rynku pracy 185

6.9. Wynagrodzenia premiowe 190

6.10. Podsumowanie 194

Rozdział 7. RACHUNEK KOSZTÓW JAKO NARZĘDZIE STEROWANIA EKONOMICZNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH 196

7.1. Teoretyczne podstawy kategorii kosztu 196

7.2. Rachunek kosztów w sterowaniu ekonomicznym 203

7.3. Rozwój systemów rachunku kosztów 207

Rozdział 8. TRANSLACJA WARTOŚCI EKONOMICZNYCH 220

8.1. Pojęcie oraz dylematy translacji wartości 220

8.2. Teorie kursów walutowych w translacji wartości – pragmatyka w wymianie międzynarodowej 224

8.3. Teoria kursu walutowego oparta na parytecie produktywności pracy 226

8.4. Praktyczne obszary translacji w porównaniach międzynarodowych 230

8.5. Translacja wynagrodzeń 231

8.6. Dylematy translacji w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej 239

8.7. Procedury konwersji w świetle metody translacji opartej na produktywności pracy 241

Rozdział 9. ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA JAKO TRZECI WYMIAR RACHUNKOWOŚCI 246

9.1. System rachunkowości trójwymiarowej 246

9.2. Propozycja metody rachunkowej analizy przyczynowej odchyleń 255

9.3. Przykłady analizy czynników kształtujących stopę zwrotu z kapitału własnego 260

Rozdział 10. RACHUNKOWOŚĆ PRACY JAKO PODSTAWA ORGANIZACJI GOSPODARKI 270

10.1. Myśl ekonomiczna a stan gospodarki 270

10.2. Triada abstrakcyjnych kategorii: kapitał – praca – pieniądze 274

10.3. Realne ograniczenia sterowalności systemem ekonomiczno-społecznym 278

10.4. O współczesnych poglądach na temat pieniędzy 283

10.5. Równanie wymiany pieniędzy na produkty 289

10.6. Samofinansowanie pracy. Idea nowej ekonomii 296

Rozdział 11. RACHUNKOWOŚĆ JAKO SYSTEM NORMATYWNY 302

11.1. Rachunkowość a idea ładu społecznego 302

11.2. Prawo a rachunkowość – istota relacji 306

11.3. Zasady rachunkowości jako szczególna postać normy prawnej 310

11.4. Forma i zakres regulacji prawnych dotyczących rachunkowości 311

11.5. Podsumowanie 313

Zakończenie. Rozmowa o ekonomii i strefie euro 315

Literatura 326