"Ekonomia 2013, nr 4(25)"

Libra identifier: 116297

Table of Contents

Wstęp 10

Bożena Klimczak, Relacje między ekonomią a psychologią 14

Janina Godłów-Legiędź, Ekonomia behawioralna: od koncepcji racjonalności do wizji ustroju ekonomicznego 25

Joanna Dzionek-Kozłowska, Analiza instytucji i zmian instytucjonalnych A. Allana Schmida 43

Karol Fjałkowski, Rola psychologii w ekonomicznej teorii zachowań ludzkich Gary’ego S. Beckera 55

Bartosz Scheuer, O realistyczności założeń, falsyfikowalności hipotez i innych modernistycznych mitach współczesnej ekonomii 65

Tomasz Legiędź, Nowa ekonomia instytucjonalna a zmiany paradygmatu rozwoju gospodarczego 78

Marian Zalesko, Prawa własności filarem rozwoju gospodarczego 93

Oktawian Nowak, Instytucjonalna ochrona tajemnic przedsiębiorstwa w wybranych krajach. Wnioski dla Unii Europejskiej 104

Marcin Brol, Sławomir Czetwertyński, Problem praw własności w kontekście upowszechnienia technologii druku przestrzennego 121

Mikołaj Klimczak, Przemiany w branży gier wideo z perspektywy praw własności intelektualnej 133

Rafał M. Jakubowski, Ocena skuteczności Wspólnej Polityki Rybołówstwa Unii Europejskiej w kontekście problemu przełowienia. Perspektywa instytucjonalna 152

Ewa Gruszewska, Instytucje nieformalne w teorii F.A. Hayeka 167

Maria Lissowska, Zaufanie i kapitał społeczny – uwarunkowania kulturowe, instytucjonalne czy indywidualne? Wnioski z porównań międzynarodowych 180

Bożena Borkowska, Regulacja – wartości – ramy instytucjonalne 198

Anna Ząbkowicz, Jerzy Ząbkowicz, Kontrolowana liberalizacja versus niechęć do konkurencji na przykładzie rynku usług użyteczności publicznej w Unii Europejskiej 211

Katarzyna Kamińska, Społeczna gospodarka rynkowa jako model ładu gospodarczego Unii Europejskiej 229

Sebastian Płóciennik, Stanowisko Niemiec wobec jednolitego mechanizmu nadzoru bankowego w Unii Europejskiej 242

Stanisław Rudolf, Współzależności oportunistyczne interesariuszy w nadzorze korporacyjnym 261

Wacław Stankiewicz, Instytucjonalna teoria kontraktów – presja ekonomii i prawa 274

Recenzja 290

Jan Rymarczyk, Recenzja książki Jarosława Bracha „Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw międzynarodowego drogowego transportu ładunków” 290