"Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta"

Libra identifier: 118934

Table of Contents

WPROWADZENIE 10

ROZDZIAŁ 1. UWARUNKOWANIA WYOBRAŻEŃ PRZESTRZENI MIAST 24

1.1. Cechy przestrzeni i ich wpływ na kształt wyobrażeń 24

1.1.1. Elementy kompozycji urbanistycznej wpływające na wyobrażenia przestrzeni 24

1.1.2. Obrazowość, czytelność, informacyjność przestrzeni 27

1.1.3. Zmiany elementów przestrzeni w czasie 29

1.1.4. Rola stereotypów w kształtowaniu wyobrażeń przestrzeni 30

1.2. Cechy indywidualne obserwatora i ich wpływ na kształt wyobrażeń 31

1.3. Podsumowanie 35

ROZDZIAŁ 2. REALNA PRZESTRZEŃ ŁODZI I JEJ ZMIANY 38

2.1. Zmiany funkcjonalne, demograficzno-społeczne i przestrzenne w Łodzi w latach 1989–2010 38

2.1.1. Zmiany struktury funkcjonalnej 38

2.1.2. Zmiany struktury demograficzno-społecznej 40

2.1.3. Zmiany struktury przestrzennej 43

2.2. Współczesny obraz przestrzeni Łodzi 52

2.2.1. Struktura użytkowania ziemi 52

2.2.2. Najważniejsze elementy struktury przestrzennej 55

2.2.3. Sytuacja społeczno-gospodarcza 58

2.3. Podsumowanie 60

ROZDZIAŁ 3. „MENTALNY ATLAS” ŁODZI I JEGO ZMIANY 62

3.1. Odręczne szkice Łodzi jako subiektywny obraz przestrzeni miasta 62

3.1.1. Zasięg przestrzenny oraz orientacja odręcznych szkiców Łodzi 62

3.1.2. Elementy wyobrażeń przestrzeni Łodzi 64

3.1.3. Klasyfikacja odręcznych szkiców Łodzi 67

3.1.4. Obraz zbiorczy wyobrażeń przestrzeni Łodzi 76

3.2. Czynniki różnicujące „atlas mentalny” Łodzi 80

3.2.1. Czynniki endogeniczne 80

3.2.2. Czynniki egzogeniczne 86

3.3. Postrzeganie czasu i zmian przestrzeni miasta przez mieszkańców Łodzi 88

3.4. Podsumowanie 93

ROZDZIAŁ 4. „MENTALNA ENCYKLOPEDIA” ŁODZI I JEJ ZMIANY 96

4.1. Symboliczny aspekt wyobrażeń przestrzeni Łodzi 96

4.1.1. Zmiany symbolicznego aspektu wyobrażeń Łodzi w latach 1990–2010 96

4.1.2. Symboliczny obraz Łodzi w 2010 roku 103

4.2. Miejsca znaczące w Łodzi 110

4.3. Wartościujący aspekt wyobrażeń przestrzeni Łodzi 113

4.3.1. Waloryzacja przestrzeni miasta 113

4.3.2. Obraz „lepszych” i „gorszych” dzielnic w Łodzi w świadomości mieszkańców 117

4.3.3. Preferencje mieszkaniowe łodzian 120

4.4. Podsumowanie 122

ROZDZIAŁ 5. INSTYTUCJONALNE DZIAŁANIA KSZTAŁTUJĄCE WIZERUNEK ŁODZI 124

5.1. Wizerunek miasta w świetle teorii marketingu terytorialnego 124

5.1.1. Kształtowanie wizerunku miasta 124

5.1.2. Podmioty odpowiedzialne za kształtowanie wizerunku miasta 126

5.1.3. Instrumenty kształtowania wizerunku miasta 127

5.2. Kształtowanie pożądanego wizerunku miasta Łodzi przez samorząd lokalny 132

5.2.1. Strategia rozwoju klastra w Łodzi 132

5.2.2. Plan rozwoju lokalnego miasta Łodzi 133

5.2.3. Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej 134

5.2.4. Strategia marki miasta Łodzi 137

5.2.5. Planowanie zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi 140

5.2.6. Wybrane elementy systemu prezentacji i identyfikacji miasta Łodzi 145

5.2.7. Przykłady komunikacji samorządu lokalnego z mieszkańcami Łodzi 150

5.3. Podsumowanie 153

ZAKOŃCZENIE 156

BIBLIOGRAFIA 162

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 172

SPIS RYCIN 174

SPIS TABEL 174