"Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 357. Management Forum 3"

Libra identifier: 136554

Table of Contents

Wstęp 7

Mariusz Bratnicki, Monika Kulikowska-Pawlak, Kazimiera Graca: Zdrowie organizacji jako koncepcja doskonałości 9

Kazimierz Jaremczuk: Zaangażowanie pracownika w procesie doskonalenia organizacji 17

Agnieszka Ignyś: Zaangażowanie pracowników w doskonalenie przedsiębiorstw – bezpośrednia partycypacja pracownicza 26

Elżbieta Kowalczyk: Doskonałość w negocjacjach – kompetencja (nie)pożądana 40

Beata Krawczyk-Bryłka: Optymizm przedsiębiorców a ich postawy wobec zmian 49

Gabriel Łasiński, Piotr Głowicki, Michał Zadwórny, Bartosz Klinowski: Nowa usługa serwisowa CMMS Seco/Warwick Europe SA jako przykład dobrych praktyk w obszarze innowacji 59