"Polska w dyplomacji czechosłowackiej 1926-1932"

Libra identifier: 141307

Table of Contents

WSTĘP 9

1. Reakcje na przewrót majowy 25

ROZDZIAŁ I. Dyplomacja ČSR wobec przejęcia władzy w Polsce przez obóz polityczny Józefa Piłsudskiego 25

2. Prognozy rozwoju stosunków wewnętrznych w Polsce 34

3. Perspektywy zmian w polityce zagranicznej II Rzeczypospolitej 39

1. Sytuacja międzynarodowa Polski i Czechosłowacji (styczeń – czerwiec 1927 r.) 67

ROZDZIAŁ II. Konsekwencje ugruntowania się régime’u sanacyjnego w ocenie dyplomatów ČSR 67

2. Zmiana na stanowisku posła ČSR w Warszawie 83

3. Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej (czerwiec – grudzień 1927 r.) 94

4. Spór o model polskiego parlamentaryzmu 110

1. Ofensywa dyplomacji ČSR (styczeń – wrzesień 1928 r.) 117

ROZDZIAŁ III. I Republika i II Rzeczpospolita w poszukiwaniu nowych gwarancji bezpieczeństwa 117

2. Zmierzch polskiej demokracji 132

3. Europa Środkowo-Wschodnia w dyplomacji II Rzeczypospolitej (1928 r.) 138

1. Polska wobec inicjatywy Związku Sowieckiego (styczeń – luty 1929 r.) 159

ROZDZIAŁ IV. Zwiększanie dystansu pomiędzy Czechosłowacją a Polską 159

2. Warszawa i Praga w obliczu eskalacji żądań niemieckich (luty – sierpień 1929 r.) 167

3. Kontrowersje w stosunkach polsko-czechosłowackich (kwiecień–grudzień 1929 r.) 177

4. Quo vadis Polonia? 192

5. Pomiędzy Moskwą a Berlinem (styczeń – listopad 1930 r.) 205

6. Spadek aktywności dyplomacji RP w Europie Środkowej i Południowej (1930 r.) 221

1. Priorytety niemieckiego rewizjonizmu (1931 r.) 229

ROZDZIAŁ V. Zmiany sytuacji międzynarodowej I Republiki i II Rzeczypospolitej 229

2. Perturbacje w relacjach ze Związkiem Sowieckim (1931 r.) 247

3. Polityka Polski wobec państw Małej Ententy w oczach dyplomatów ČSR (1931 r.) 257

4. Rządy „pułkowników” 268

5. Dyplomacja ČSR podczas Konferencji Rozbrojeniowej (luty – grudzień 1932 r.) 281

6. Perspektywy normalizacji stosunków z Niemcami i Związkiem Sowieckim (1932 r.) 291

7. Płaszczyzny konfliktu i współpracy w relacjach polsko-czechosłowackich (1932 r.) 306

8. Zmiana na stanowisku szefa dyplomacji RP 316

ZAKOŃCZENIE 321

BIBLIOGRAFIA 327

WYKAZ SKRÓTÓW 355

INDEKS NAZWISK 357