"Kompetencje informatyczne nauczycieli muzyki"

Libra identifier: 143612

Table of Contents

Wstęp 7

1. Technologia informacyjno-komunikacyjna w edukacji estetycznej 16

1.1. Pojęcie technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) 16

1.2. TIK wobec współczesnych problemów pedagogiki 18

1.3. TIK jako narzędzie wypowiedzi artystycznej 23

1.4. Rola TIK we współczesnej dydaktyce przedmiotów estetycznych 26

1.5. Przyczyny oporu we wprowadzaniu TIK do warsztatu pracy nauczyciela 33

2. Kompetencje informatyczne nauczyciela muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej 40

2.1. Pojęcie kompetencji – ustalenia definicyjne 40

2.2. Pojęcie kompetencji informatycznych nauczyciela 48

2.3. Stan badań nad kompetencjami informatycznymi nauczycieli muzyki 50

2.4. Postulowany zakres kompetencji informatycznych nauczyciela muzyki w świetle dokumentów 55

2.4.1. Standardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i informatyki 56

2.4.2. Standardy kształcenia nauczycieli 60

2.4.3. Warunki uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli 69

2.4.4. Standardy edukacji kulturalnej 70

2.4.5. Podstawa programowa kształcenia ogólnego 71

2.4.6. Zalecenia Unii Europejskiej 72

2.5. Kompetencje informatyczne w programach kształcenia kandydatów na nauczycieli muzyki w uczelniach regionu łódzkiego 74

2.5.1. Uniwersytet łódzki 76

2.5.2. akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w łodzi 77

2.5.3. Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu 78

3. Założenia metodologiczne badań 81

3.1. Przedmiot i cele badań 81

3.2. Problemy i hipotezy badawcze 83

3.3. Metody i techniki badawcze 84

3.4. Zmienne i ich wskaźniki 87

3.5. Narzędzia badawcze 88

3.5.1. ankieta dla nauczyciela 89

3.5.2. ankieta dla dyrektora szkoły 89

3.6. organizacja badań 90

4. Analiza wyników badań 92

4.1. Prezentacja wyników badań ilościowych 92

4.1.1. charakterystyka badanej grupy 92

4.1.2. Stopień wykorzystania TIK przez badanych nauczycieli 96

– Zastosowania 97

– oprogramowanie 113

– częstotliwość 131

– Sprzęt 143

4.1.3. Przyczyny niedostatecznego wykorzystania TIK w opiniach badanych nauczycieli 147

4.1.4. Poziom kompetencji informatycznych badanych nauczycieli 162

4.2. Porównanie postulowanego i rzeczywistego stanu kompetencji informatycznych badanej grupy nauczycieli 170

4.2.1. Ustalenie wyznaczników postulowanego stanu kompetencji informatycznych nauczycieli muzyki 170

4.2.2. Zestawienie stanu rzeczywistego (SR) kompetencji informatycznych badanych nauczycieli z trzema wersjami stanu postulowanego (SP) 179

4.2.3. Rozbieżności między stanem postulowanym i rzeczywistym kompetencji informatycznych badanych nauczycieli 192

4.3. Przyczyny rozbieżności między stanem postulowanym i rzeczywistym kompetencji informatycznych badanych nauczycieli 196

4.3.1. Przyczyny związane z postawą nauczyciela 198

4.3.2. Przyczyny związane z systemem kształcenia i dokształcania nauczycieli 202

4.3.3. Przyczyny związane z organizacją funkcjonowania szkoły 206

4.4. Motywacje nabywania kompetencji informatycznych w kontekście indywidualnych przypadków – analiza wywiadów 209

4.4.1. Przypadek N1 212

4.4.2. Przypadek N2 220

4.4.3. Przypadek N3 226

4.4.4. Przypadek N4 232

4.4.5. Przypadek N5 239

4.4.6. Przypadek N6 244

5. Wnioski i postulaty 246

4.4.7. Przypadek N7 250

4.4.8. Podsumowanie wyników badań jakościowych 257

5.1. Wnioski i postulaty w kontekście pedeutologicznym 264

5.2. Wnioski i postulaty dotyczące organizacji pracy szkoły 267

5.3. Wnioski i postulaty dotyczące dydaktyki muzyki – rozwiązania praktyczne 269

5.4. Wnioski i postulaty dotyczące teorii wychowania estetycznego 275

5.5. Zakończenie 279

Bibliografia 282

Aneks – Formularz ankiety dla nauczyciela muzyki 289

– Formularz ankiety dla dyrektora szkoły 295

Indeks tabel 297

Indeks wykresów 298