"Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym"

Libra identifier: 146558

Table of Contents

Wstęp 8

1. Terytorializacja procesów rozwoju – wprowadzenie 12

Aleksandra Nowakowska, Zintegrowane plany rozwoju – w stronę terytorialno-funkcjonalnego podejścia do rozwoju jednostki terytorialnej 12

2. Place-based policy – w kierunku terytorializacji i integracji polityki rozwoju 15

2.1. Idea place-based policy 15

2.2. Nowe instrumenty zintegrowanej polityki w KSRR 18

3. Zintegrowane planowanie rozwoju 22

3.1. Istota zintegrowanego podejścia do planowania rozwoju jednostki terytorialnej 22

3.2. Obszary funkcjonalne – podstawowa jednostka planowania 25

3.3. Logika i specyfika zintegrowanego planu strategicznego 27

3.4. Problemy i wyzwania w budowaniu zintegrowanych planów rozwoju – polskie doświadczenia 34

Podsumowanie 36

Integrated development plans – towards territorial-functional approach to the development of a territorial unit 38

1. Samorząd a społeczność lokalna – wprowadzenie 40

Ewa M. Boryczka, Partycypacyjne instrumenty zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego 40

2. Partycypacja społeczna w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego 42

2.1. Partycypacja społeczna – idea, istota, cele 42

2.2. Zakres i formy procesu partycypacji 47

2.3. Modele partycypacji społecznej 51

2.4. Instytucjonalno-prawne uwarunkowania udziału mieszkańców w procesach decyzyjnych 55

2.5. Bariery procesu partycypacji społecznej 60

3. Wybrane instrumenty partycypacyjne w teorii i praktyce 62

3.1. Konsultacje społeczne jako forma partycypacji społecznej 62

3.2. Budżet partycypacyjny 76

3.3. Inicjatywa lokalna 79

4. Bariery wykorzystania instrumentów partycypacyjnych w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego 82

Podsumowanie 83

Participatory instruments for the management of local government units 86

1. Istota lokalnej polityki rozwoju 88

Marcin Feltynowski, Systemy informacji przestrzennej – narzędzie partycypacyjnej polityki rozwoju lokalnego 88

2. Polityka rozwoju lokalnego w kontekście koncepcji dobrego rządzenia 95

2.1. Koncepcja good governance i jej zasady 95

2.2. Partycypacja w polityce rozwoju lokalnego 100

3. Systemy informacji przestrzennej wsparciem dla good governance 103

3.1. Systemy informacji przestrzennej w podstawowej jednostce podziału terytorialnego 103

3.2. Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej w polityce rozwoju lokalnego 105

Podsumowanie 110

Spatial information systems – a participatory policy tool for local development 114

1. Przemiany współczesnej turystyki i jej wpływ na rozwój miast i regionów 116

Piotr Rzeńca, Tematyzacja przestrzeni jako metoda zarządzania rozwojem lokalnym 116

2. Rozwój nowych form turystyki tematycznej 120

3. Tematyzacja przestrzeni jako instrument rozwoju i zarządzania obszarami 123

3.1. Koncepcja procesów tematyzacji przestrzeni 123

3.2. Charakterystyka obszarów tematycznych 127

3.3. Typologie przestrzeni tematycznych 136

4. Park Kulturowy Miasto Tkaczy w Zgierzu – case study przestrzeni tematycznej 138

Podsumowanie 140

Thematization of space as a management method for local development 141

Agnieszka Rzeńca, Zasobooszczędne gospodarowanie w jednostkach samorządu terytorialnego 144

1. Ekologiczny wymiar procesów rozwoju 149

2. Zielona gospodarka – współczesne wyzwania dla polityki rozwoju 149

2.1. Zasoby przyrody i zasobooszczędne gospodarowanie 149

2.2. Bioróżnorodność jako kapitał w procesach rozwoju 153

3. W kierunku gospodarki niskoemisyjnej 158

3.1. Istota gospodarki niskoemisyjnej 158

3.2. Plany gospodarki niskoemisyjnej 161

3.3. Instrumenty finansowe wspierające lokalne bezpieczeństwo energetyczne 163

4. Ekoinnowacje i ekoinnowacyjność 166

5. Klastry ekologiczne – budowanie partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju 171

Podsumowanie 174

Resource-efficient management of territorial units 179