"Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. PN 391"

Libra identifier: 147112

Table of Contents

Wstęp 10

Wanda Maria Gaczek: Szanse i zagrożenia rozwoju wielkomiejskich obszarów funkcjonalnych na przykładzie Aglomeracji Poznańskiej 12

Danuta Stawasz: Trendy zagospodarowania przestrzeni polskich miast – przyczyny i konsekwencje dla ich rozwoju 24

Florian Kuźnik: Zarządzanie efektywnością miejskich usług publicznych 33

Artur Myna: Uwarunkowania przestrzennego zróżnicowania kosztów utrzymania wielorodzinnych zasobów mieszkaniowych 41

Adam Drobniak, Klaudia Plac: Urban resilience – studia przypadków oceny ekonomicznej prężności miejskiej 50

Andrzej Raczyk, Iwona Majkowska: Problemy identyfikacji gmin o zdominowanej strukturze gospodarki 63

Ewelina Szczech-Pietkiewicz: Smart city – próba definicji i pomiaru 72

Katarzyna Peter-Bombik, Agnieszka Szczudlińska-Kanoś: Zarządzanie partycypacyjne we wspólnotach lokalnych 84

Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska: Gminy wiejskie jako beneficjenci środków z UE w latach 2007–2013 na przykładzie województwa mazowieckiego 93

Andrzej Raszkowski: Zestawienie silnych i słabych stron Dzierżoniowa oraz kluczowych zadań do realizacji w świetle badań ankietowych 102

Cezary Brzeziński: System planowania przestrzennego jako bariera realizacji komponentu miejskiego polityki spójności w Polsce 111

Justyna Danielewicz: Współpraca na obszarach wiejskich na przykładzie funkcjonowania lokalnej grupy działania Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM” 120

Sylwia Dołzbłasz: Otwartość transgraniczna placówek usługowych w mieście podzielonym Gubin/Guben 129

Eliza Farelnik: Innowacyjność w procesie rewitalizacji obszarów miejskich 138

Anna Grochowska: Zagrożenia i konflikty w zakresie zagospodarowania przestrzennego na terenie Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich 148

Kamila Juchniewicz-Piotrowska: Decyzja o warunkach zabudowy jako przyczyna braku ładu przestrzennego 157

Alina Kulczyk-Dynowska: Przestrzenne i finansowe aspekty funkcjonowania Białowieskiego Parku Narodowego 168

Sławomir Olko: Rola klastrów w przemysłach kreatywnych w rozwoju miast 176

Katarzyna Przybyła: Poziom życia w wybranych miastach województwa śląskiego 184

Justyna Adamczuk: Rola szkół wyższych w kreowaniu wizerunku miast. Studium przypadku Jeleniej Góry i Wałbrzycha 194

Marta Kusterka-Jefmańska: Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem lokalnym 203

Arkadiusz Talik, Remigiusz Mazur: Prawne instrumenty kształtowania podatków lokalnych przez gminy (na przykładzie podatku od nieruchomości) 212

Ewelina Julita Tomaszewska: Możliwości wsparcia rozwoju gminy w programie rozwoju obszarów wiejskich 2014–2020 221

Piotr Paczóski: Znaczenie i wpływ kapitału społecznego na rozwój lokalny 230

Maciej Turała: Ocena wpływu zmiany regulacji na zdolność gmin w Polsce do obsługi i zaciągania zobowiązań 240

Lech Jańczuk: Samorząd terytorialny jako benchmark ładu zintegrowanego w procesie rozwoju zrównoważonego 249

Jacek Witkowski: Rola walorów przyrodniczych w rozwoju lokalnym w świetle dokumentów strategicznych na przykładzie wybranych gmin Lubelszczyzny 258

Bożena Kuchmacz: Partnerstwo trójsektorowe jako źródło lokalnego kapitału społecznego 267

Agnieszka Krześ: Znaczenie zasobów endogenicznych w rozwoju Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego – wybrane aspekty 276

Katarzyna Wójtowicz: Przejawy naruszeń zasady adekwatności w procesie decentralizacji zadań publicznych w Polsce 285

Ewa M. Boryczka: Współpraca sektora publicznego, prywatnego i społecznego w procesie rewitalizacji obszarów centralnych polskich miast 293

Paweł Zawora: Instrumenty rozwoju lokalnego wykorzystywane w samorządach gminnych 303