"Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa Tom 2. Rachunkowość. PN 396"

Libra identifier: 149552

Table of Contents

Wstęp 8

Aleksandra Banaszkiewicz, Ewa Makowska: Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości w świetle badań ankietowych 10

Małgorzata Cieciura: Etyka w świetle rozwijającego się behawioryzmu w rachunkowości 20

Justyna Dyduch: Środowiskowe informacje finansowe w raportach rocznych spółek publicznych z sektora chemicznego 29

Justyna Fijałkowska: Raportowanie CSR a kwestie etyki i odpowiedzialności przedsiębiorstw 40

Tomasz Gabrusewicz, Wiesława Przybylska-Kapuścińska: Umocowanie pieniądza jako jednostki pomiaru wartości ryzyka w rachunkowości 49

Dariusz Gregorczyk: Raportowanie zintegrowane w tworzeniu wspólnej wartości (CSV) 60

Artur Hołda, Małgorzata Adamik-Citak: Wycena w wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych a wartość kapitałów własnych w wyniku implementacji MSSF w polskich realiach gospodarczych – podejście pragmatyczne 68

Aldona Kamela-Sowińska: Interes publiczny czy interes społeczny? Co chroni rachunkowość jednostek sektora finanów publicznych? 78

Maria Kukurba: EVA jako narzędzie controllingu finansowego 86

Adam Lulek, Dominika Zielińska: Rola sprawozdawczości finansowej spółek z sektora energetycznego we wspieraniu zrównoważonego rozwoju 97

Grażyna Michalczuk, Teresa Mikulska: Znaczenie raportowania zintegrowanego w zmniejszaniu luki wartości przedsiębiorstwa 106

Teresa Mikulska, Grażyna Michalczuk: Koszty zaangażowania społecznego przedsiębiorstwa 114

Beata Rogowska: Społeczny wymiar rachunkowości w świetle etyczno-normatywnych teorii 124

Anna Spoz: Koncepcja prawdziwego i rzetelnego obrazu w systemie rachunkowości jednostki 133

Arleta Szadziewska: Przejrzystość i porównywalność informacji niefinansowych w sprawozdawczości spółek w świetle zmian regulacji unijnych 142

Dawid Szutowski: Innowacje i wartość rynkowa przedsiębiorstw turystycznych. Analiza zależności 151

Jolanta Wiśniewska: Weryfikacja danych pozafinansowych w raportach CSR polskich spółek 160