"Przyszłość prawa pracy"

Libra identifier: 150249

Table of Contents

O Jubilacie 21

Zbigniew Hajn, Profesor Michał Seweryński. Pięćdziesiąt lat pracy z pasją 23

Professor Michał Seweryński. Fifty Years of Work with Passion 31

Le Professeur Michał Seweryński. Cinquante années de travail passionné 39

Grzegorz Goździewicz, Profesor Michał Seweryński – przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy w latach 2003–2006 47

Wykaz publikacji Jubilata 55

Część pierwsza: Przyszłość prawa pracy – problemy i wyzwania 69

Walerian Sanetra, Przyszłość prawa pracy z perspektywy istniejących dla niego zagrożeń 71

Jean-Michel Servais, Civil Rights and the Future of Labour Law 83

Cristina Mangarelli, Development and Future Prospects of Labour Law 101

Miroslav Bělina, Does Labour Law Have a Future? 113

Riccardo Del Punta, Labour Law on the Edge: Neoliberal Decline or Regeneration? 123

Jerzy Wratny, Kodeksy dobrych praktyk jako wyraz społecznej odpowiedzialności korporacji 141

Philippe Auvergnon, L’entreprise confrontée à la pluralité des expressions religieuses 155

Część druga: Przyszłość europejskiego prawa pracy 165

Manfred Weiss, The Future of European Labour Law 167

Giuseppe Casale, The European Debate on the Single Employment Contract 177

Leszek Mitrus, Jednolita umowa o pracę na czas nieokreślony? 211

Roger Blanpain, Freedom of Services in the EU and the Use of Languages 225

Dagmara Skupień, Przyszłość aktów prawnych Unii Europejskiej dotyczących uczestnictwa pracowników w zarządzaniu 237

Gertruda Uścińska, Prawne aspekty dotyczące swobody przemieszczania się pracowników w Unii Europejskiej 255

Część trzecia: Przyszłość polskiego prawa pracy 265

Ludwik Florek, Podstawowe problemy przyszłego prawa pracy 267

Teresa Liszcz, Niech prawo pracy pozostanie prawem pracy 279

Małgorzata Gersdorf, Od proletariatu do prekariatu, czyli o kierunku rozwoju prawa pracy 293

Andrzej Marian Świątkowski, Ponownie o przyszłości prawa pracy 299

Arkadiusz Sobczyk, Ustawowe i nieustawowe prawo pracy 309

Zbigniew Góral, O zakresie podmiotowym prawa pracy w Polsce – wybrane uwagi na tle planów rekodyfikacyjnych 319

Jakub Stelina, Monocentryczne versus policentryczne prawo pracy 337

Łukasz Pisarczyk, Prawo pracy wobec rozwoju zatrudnienia cywilnoprawnego 353

Jan Wojtyła, Dylematy wynagrodzenia za pracę w polskich realiach gospodarki rynkowej 369

Bogusław Cudowski, Problemy kwalifikacji prawnej umowy o dzieło 383

Anna Musiała, Kilka uwag w sprawie kontraktualizacji obowiązku świadczenia pracy (zatrudnienie niepracownicze) 395

Tomasz Duraj, Przyszłość pracowniczego podporządkowania jako cechy konstrukcyjnej stosunku pracy 407

Michał Skąpski, Problem przenikania cech stosunku pracy do umów franchisingowych 421

Zdzisław Kubot, Kierownictwo zlecającego w zakresie zatrudnienia cywilnoprawnego oraz samozatrudnienia 435

Teresa Wyka, Koncepcja dobra wspólnego według Jana Pawła II – implikacje dla zbiorowego prawa pracy 445

Marek Pliszkiewicz, Warunki trójstronnego dialogu społecznego 463

Mirosław Włodarczyk, Udział partnerów społecznych w tworzeniu ustawowego prawa pracy 483

Krzysztof Rączka, Negocjowanie układów zbiorowych pracy 495

Monika Gładoch, Rozwiązywanie układów zbiorowych pracy – uwagi de lege lata i de lege ferenda 511

Krzysztof Wojciech Baran, Z problematyki „innych” porozumień zbiorowych 521

Helena Szewczyk, Partycypacja pracownicza przyszłością zbiorowego prawa pracy 529

Małgorzata Kurzynoga, Zapewnienie usług minimalnych w czasie strajku – uwagi de lege ferenda 541

Tadeusz Kuczyński, Zdolność sądowa jednostek służb zmilitaryzowanych w sprawach stosunków służbowych zakwalifikowanych jako sprawy cywilne w ujęciu procesowym 559

Część czwarta: Przyszłość prawa pracy z perspektywy innych państw 571

Matthew W. Finkin, America’s Disappearing Labor Law 573

Jean-Pierre Laborde, Les perspectives du droit du travail français ou comment les discerner 587

Jo Carby-Hall, The Social Dialogue in the United Kingdom and its Effectiveness 603

Vassil Mrachkov, Tripartite Cooperation in Labour Relations in Bulgaria 647

Takashi Araki, Working Hour Regulation and its Reform in Japan 657

József Hajdú, Atypical Employment Relationships in the New Hungarian Labour Code 677

Kwang-Taek Lee, A Comparative Study on the Age Discrimination in Retirement in Poland and South Korea – in Special Consideration of the Linkage between Retirement Age and Pension Eligibility 691

Część piąta: Przyszłość polskiego prawa socjalnego 707

Herbert Szurgacz, Ewolucja urządzeń zabezpieczenia socjalnego w Polsce oraz ich prawne kwalifikacje (szkic rozwoju) 709

Radosław Pacud, Ubezpieczenie społeczne oparte na pracy? 731

Wojciech Muszalski, Kierunki zmian w systemach emerytalnych w początku XXI wieku 749

Krzysztof Ślebzak, Kilka uwag na temat interpretacji przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz stosowania wyroków TSUE w zakresie delegowania pracowników 761

Daniel Eryk Lach, Władza publiczna a system opieki zdrowotnej 777