"Specjalne potrzeby edukacyjne"

Libra identifier: 155878

Table of Contents

Wprowadzenie 8

Część I. Specjalne potrzeby edukacyjne. Podstawy teoretyczne 14

Rozdział 1. Geneza i prognoza współcześnie zachodzących i przyszłych zmian w kształceniu i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 16

Rozdział 2. Definicja specjalnych potrzeb edukacyjnych i rodzajów specjalnego wsparcia edukacyjnego 25

Rozdział 3. Specjalne potrzeby a rodzaje niepełnosprawności – definiowanie, orzekanie, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, możliwości pozyskania środków uzupełniających część oświatową subwencji ogólnej 33

Rozdział 4. Dynamiczny model definiowania trudności w uczeniu się 44

Rozdział 5. Zasady pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 52

Rozdział 6. Prawne podstawy wykrywania, definiowania i zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci 59

Część II. Specjalne potrzeby edukacyjne na co dzień. Dostosowywanie wymagań. Spotkanie teorii z praktyką 68

Rozdział 7. Niepełnosprawność – modele postrzegania niepełnosprawności, definicje, rodzaje i orzekanie o niepełnosprawności 70

7.1. Niepełnosprawność intelektualna 77

7.2. Niepełnosprawność ruchowa 88

7.3. Uszkodzenie słuchu 98

7.4. Uszkodzenie wzroku 110

Rozdział 8. Niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym 123

Rozdział 9. Szczególne uzdolnienia 135

Rozdział 10. Specyficzne trudności w uczeniu się 148

Rozdział 11. Zaburzenia komunikacji językowej 176

Rozdział 12. Choroba przewlekła 201

12.1. Otyłość 203

12.2. Choroby uwarunkowane genetycznie 208

12.3. Mukowiscydoza 209

12.4. Cukrzyca 214

12.5. Epilepsja 220

12.6. Astma oskrzelowa 225

Załącznik 233

Rozdział 13. Sytuacje kryzysowe lub traumatyczne 234

Rozdział 14. Niepowodzenia edukacyjne 245

Rozdział 15. Zaniedbania środowiskowe związane z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi 259

Rozdział 16. Trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym wcześniejszym kształceniem za granicą 267

Rozdział 17. Autyzm 281

Część III. Poza „specjalne potrzeby edukacyjne” 294

Rozdział 18. Uniwersalne projektowanie w edukacji (universal design in education) 296

Rozdział 19. Zarządzanie różnorodnością w szkole (diversity management at school) 305

Zamiast zakończenia 318

Indeks nazwisk 320

O Autorce 326