"Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 421. Sieci międzyorganizacyjne, procesy i projekty w erze paradoksów"

Libra identifier: 158903

Table of Contents

Wstęp 10

Piotr Bartkowiak, Maciej Koszel: Zasobowe uwarunkowania koopetycji jednostek samorządu terytorialnego – aspekt konkurencyjny (Re-source-based view of coopetition in local government units – competitive aspect) 12

Agnieszka Bieńkowska: O dojrzałości controllingu (About maturity of controlling) 26

Artur Borcuch, Szymon Jopkiewicz: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) w świetle badań inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego (Information and communication technologies (ICT) in the light of smart specializations of Świętokrzyskie Voivodeship) 36

Emil Bukłaha: Strategiczny controlling projektów – wyniki badań 2014-2015 (Strategic controlling of projects – a study of organizations functioning in Poland 2014-2015) 48

Agnieszka Chrisidu-Budnik: Wielopłaszczyznowość badań sieci w kontekście zaufania (A multidimensional research of networks in trust context) 64

Wojciech Cieśliński, Piotr Głowicki: Cyberspace of Enterprises − Polish Enterprises’ Development Model-Process Orientation (Otoczenie informatyczne przedsiębiorstw – model orientacji procesowej polskich organizacji) 73

Wojciech Czakon: Antecedencje współpracy strategicznej – poziom diady i sieci (Strategic collaboration antecedents: diad and network levels) 83

Krzysztof Ćwik, Grzegorz Krzos: Identyfikacja cech organizacji sieciowej w grupach kapitałowych (Recognition of characteristics of the network organization in business groups) 91

Jakub Drzewiecki: Zmienność modeli biznesu polskich przedsiębiorstw stosujących outsourcing – wyniki badań (Volatility of business models of polish companies using outsourcing – research results) 103

Marcin Flieger: Optymalizacja funkcjonowania instytucji administracji publicznej poprzez kooperację w sieci (Optimization of public administration institutions operating by cooperation within a network) 115

Bartłomiej J. Gabryś: Mixed methods approach w procesie łagodzenia napięć metodologicznych w naukach o zarządzaniu (Mixed methods approach in the process of methodological tensions’ reconcilation in management science) 129

Eryk Głodziński, Stanisław Marciniak: Rozwój koncepcji controllingu w zarządzaniu projektami: stan obecny i dalsze perspektywy badawcze (Development of controlling conception regarding project management:current situation and further research studies) 138

Sandra Grabowska: Ocena modelu zarządzania zespołem rzeczoznawców mobilnych z wykorzystaniem Strategicznej Karty Wyników (Evaluation of management model of a team of Mobile Expert’s with the use of Balanced Scorecard) 149

Daria Hołodnik, Kazimierz Perechuda: Odsieciowianie (Disnetworking) 160

Katarzyna Hys: Wybrane modele dojrzałości systemu zarządzania jakością w organizacji (Selected maturity models of quality management system in organisation) 176

Katarzyna Jasińska: Uwarunkowania sprzedaży projektów w przedsiębiorstwach na przykładzie sektora ICT (Conditions of sales of projects in enterprises on the example of ICT sector) 188

Zdzisław Jasiński: Decyzje organizatora zespołów pracowniczych utrudniające ich funkcjonowanie (Decisions made by organizer of an employees’ teams making their functioning difficult) 200

Dorota Jelonek: Paradoks produktywności technologii informacyjnych z perspektywy menedżerów (The paradox of information technology productivity from the perspective of managers) 206

Mateusz Juchniewicz: Przegląd i analiza porównawcza koncepcji zarządzania ryzykiem projektu (Review and comparative analysis of project risk management concept) 217

Arkadiusz Kawa, Bartłomiej Pierański: Relacje poziome w sieciach międzyorganizacyjnych – wyniki badań (Horizontal relations in interorganizational network − research results) 230

Jerzy Kisielnicki: Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi – system komunikacji (Management of R&D projects − communication system) 240

Tomasz Kopczyński: Podejście sytuacyjne w zarządzaniu projektami (Situational approach in project management) 256

Anna Kosieradzka, Janusz Zawiła-Niedźwiecki: Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań cywilizacyjnych oraz paradygmatów zarządzania (Crisis management confronted with civilizational challenges and management paradigms) 265

Alina Kozarkiewicz: Oryginalność w granicach budżetu: paradoksy zarządzania projektami kreatywnymi (Originality within budget: paradoxes in the management of creative projects) 281

Barbara Kożuch, Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek: Paradoksy współpracy międzyorganizacyjnej w systemie zarządzania bezpieczeństwem publicznym (Paradoxes of inter-organizational collaboration in public safety management system) 290

Paulina Kubera: Ewaluacja pomocy publicznej na badania, rozwój i innowacje (Evaluation of state aid for research, development and innovation) 302

Ewa Kulińska: Model parametryzacji kosztów ryzyka procesów wspomagających (Model for parametrization of cost of risk in supporting processes) 314

Roman Lewandowski: Zrównoważona karta wyników – nowa koncepcja, stare paradygmaty (Balanced Scorecard − new concept, old paradigms) 333

Janusz Marek Lichtarski: Antynomie w zarządzaniu projektami (Antinomies in project management) 347

Anna Maria Lis, Ewa Romanowska: Rola parków naukowo-technologicznych w modelu Triple Helix na przykładzie parków Polski Wschodniej (The role of science and technology parks in the Triple Helix model on the example of eastern Poland parks) 361

Marek Lisiński: Paradygmaty metodologiczne nauk o zarządzaniu (Methodological paradigms of management science) 375

Karolina Mazur, Zdzisław Kulczyk: Paradoksy zaufania międzyorganizacyjnego (The paradoxes of interorganizational trust) 387

Czesław Mesjasz: Paradoksy w systemowej teorii zarządzania (Paradoxes in systems theory of management) 398

Konrad Niziołek: Paradoks genezy wypadków przy pracy (The genesis of accidents at work paradox) 420

Wojciech A. Nowak: Przesądy i zaprzeczenia w organizacjach jako złożonych systemach adaptacyjnych (Superstitions and denials within organizations as the complex adaptive systems) 431

Michał Nowicki: Paradoks lokalizacji – wirtualizacja lokalizacji i narzędzia jej służące (The paradox of location − location virtualization and its tools) 445

Stanisław Nowosielski: Cele w badaniach naukowych z zakresu zarządzania. Aspekty metodologiczne (Goals in scientific research management. Methodological aspects) 469

Marian Oliński: Wpływ relacji międzyorganizacyjnych na kształtowanie modelu biznesu (The impact of interorganizational relationships on the formation of business model) 484

Wojciech Popławski, Tomasz Janicki: Wpływ dysfunkcji projektów unijnych na niepowodzenie projektu. Próba ujęcia ekonometrycznego (The impact of the EU projects dysfunction on the failure of the project − econometric approach) 499

Krystyna Romaniuk: Koopetycja jako model biznesu (Coopetition as a business model) 509

Krzysztof Safin: Modele biznesowe innowacyjnych przedsiębiorstw. Identyfikacja i analiza (Business models of innovative enterprises. Identification and analysis) 520

Piotr Sliż: Dojrzałość procesowa organizacji − wyniki badań empirycznych (Business process maturity – report of empirical research) 531

Aneta Stosik: Współpraca w rywalizacji na rynku usług medycznych (Cooperation in competition on the market of medical services) 544

Marek Szarucki: Dobór metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania w opinii pracowników naukowo-dydaktycznych (Selection of methods in management problem-solving based on responses of academic staff) 555

Marcin Szplit, Andrzej Szplit: Od efektu Ringelmanna do redukcji kosztów sieci relacyjnych (From the Ringelmann effect to reducing costs of relationship network) 571

Anna Ujwary-Gil: Wykorzystanie SNA w analizie powiązań komponentów modelu biznesu (SNA use of components connections analysis of business model) 580

Wiesław Urban: Usługowa specyfika strumienia wartości Lean Management (Service specificity of Lean Management value stream) 592

Łukasz Wawrzynek: Wykorzystanie analizy sieciowej w identyfikacji cech systemu zarządzania (The use of network analysis to identify futures of management system) 604

Krzysztof Woźniak: Kierunki doskonalenia elastyczności systemu informatycznego organizacji (Directions of improving the flexibility of information system in an organization) 620

Dagmara Wójcik, Katarzyna Czernek: Antecedencje współpracy przedsiębiorstw w sektorze turystycznym – wyzwania badawcze (Cooperation antecedents in tourism sector − research challenges) 633

Paweł Wyrozębski: Plan a realizacja − badanie zmienności i trwałości planów przedsięwzięć (Plan and its implementation − examination of volatility and sustainability of project plans) 646

Michał Zdziarski: Nurt sieciowy – w kierunku nowego paradygmatu zarządzania? (Network approach – towards a new paradigm in management science?) 658