"Technologie informacyjne i komunikacyjne a produktywność w Polsce i karajach Europy Środkowo-Wschodniej"

Libra identifier: 159046

Table of Contents

Wprowadzenie (Łukasz Arendt, Aleksandra Skorupińska) 7

1.1. Produktywność jako kategoria badawcza (Łukasz Arendt) 13

Rozdział I. TIK a paradoks produktywności 13

1.2. Paradoks produktywności – poszukiwanie odpowiedzi w ramach pierwszej fali badań (Łukasz Arendt, Aleksandra Skorupińska) 19

1.2.1. Problem pomiaru 25

1.2.2. Opóźnienia w materializacji efektów inwestycji w TIK 28

1.2.3. Redystrybucja zysków oraz błędy w zarządzaniu 30

1.3. Czynniki komplementarne wobec TIK – konceptualizacja (Łukasz Arendt) 32

1.4. Druga fala badań paradoksu produktywności (Łukasz Arendt) 37

2.1. Przegląd literatury – badania nad produktywnością w krajach EŚW (Łukasz Arendt, Aleksandra Skorupińska) 53

Rozdział II. Wpływ TIK na produktywność krajów Europy Środkowo-Wschodniej: analiza makroekonomiczna 53

2.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki cyfrowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Łukasz Arendt) 59

2.3. Czynniki komplementarne wobec TIK a produktywność w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Aleksandra Skorupińska) 69

2.3.1. Produktywność i źródła wzrostu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 69

2.3.2. Wdrażanie nowych technologii – kapitał ludzki i organizacja pracy 74

2.3.3. Wiedza, tworzenie technologii i zdolność innowacji 78

2.3.4. Uwarunkowania instytucjonalne 79

2.4. TIK i czynniki komplementarne a produktywność – analiza ekonometryczna (Aleksandra Skorupińska) 82

Rozdział III. Wpływ TIK na produktywność polskich przedsiębiorstw – analiza mikroekonomiczna 91

3.1. Technologie Informacyjne i Komunikacyjne oraz innowacyjność przedsiębiorstw (Łukasz Arendt) 92

3.1.1. Zakres wykorzystania TIK w przedsiębiorstwach 93

3.1.2. Bariery wdrażania TIK 107

3.1.3. Innowacyjność i rola TIK w kreowaniu innowacji 111

3.2. Zasoby ludzkie wobec TIK (Iwona Kukulak-Dolata) 116

3.2.1. Procesy decyzyjne a samodzielność pracowników 116

3.2.2. Kompetencje pracowników a wdrażanie rozwiązań TIK 121

3.2.3. Rozwój zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach 130

3.3. TIK i czynniki komplementarne – ujęcie modelowe (Wojciech Grabowski, Aleksandra Skorupińska) 138

3.3.1. Zmodyfikowany model wzrostu Solowa 140

3.3.2. Innowacje, inwestycje w TIK a wydajność pracy 146

Rozdział IV. TIK a produktywność: próba syntezy teoretycznej i empirycznej (Łukasz Arendt, Iwona Kukulak-Dolata) 157

Literatura 165

Załącznik 1. Charakterystyka zbiorowości badanych przedsiębiorstw (Iwona Poliwczak) 175

Załącznik 2. Kwestionariusz wywiadu 201